• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Kế hoạch 2114/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Văn bản khác 2114/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg , ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

3. Số vụ phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng từ 5% trở lên so với năm trước; không phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy, hằng năm triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm.

4. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện có hồ sơ quản lý được đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; hằng năm, mỗi huyện, thành, thị xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

5. Hằng năm, 80% số người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; các cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

6. Các cấp, ngành, địa phương phải có sự quan tâm đúng mức, xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị, địa phương mình. Tăng cường xã hội hóa và tập trung đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng vùng, miền, từng loại đối tượng; chú ý tập trung tuyên truyền về tác hại và xu hướng sử dụng các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế, xã hội khác tại địa phương. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy.

2. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại địa bàn trọng điểm, phức tạp. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

3. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất đang sử dụng trong công nghiệp y tế liên quan đến ma túy để phòng ngừa việc sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần hợp pháp vào hoạt động tội phạm về ma túy; không để xảy ra tình trạng sản xuất trái phép chất ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

4. Duy trì hiệu quả công tác rà soát, thống kê chính xác người nghiện ma túy. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, tổ chức các hình thức cai nghiện, chữa bệnh phù hợp...; đầu tư mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Làm tốt công tác lập hồ sơ quản lý người nghiện theo các Nghị định của Chính phủ. Quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng sau cai nghiện, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp, nhất là nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

- Nâng cao năng lực chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy, nhất là trong chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận trực tiếp làm công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy. Quản lý chặt chẽ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị các đối tượng liên quan đến ma túy lợi dụng hoạt động phạm tội; hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần, thuốc có chứa chất ma túy.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để tham mưu điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng thời điểm.

- Áp dụng hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Xác định rõ vai trò, phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy. Nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tăng thời lượng và đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Xây dựng phóng sự, tin, bài liên quan đến công tác phòng, chống ma túy được dư luận xã hội quan tâm và phát sóng vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền trên mạng viễn thông, internet, đồng thời có biện pháp ngăn chặn việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua hệ thống mạng này.

- Kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng và hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Hằng năm, định kỳ tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

- Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cấp cơ sở, ưu tiên các xã, phường, thị trấn trọng điểm ma túy. Trong đó, chú trọng triển khai hoạt động tuyên truyền nhằm phòng ngừa phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng, duy trì các mô hình hiệu quả về phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách, bảo đảm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Đề xuất trang bị bổ sung sửa chữa, nâng cấp thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác chiến đấu, thông tin liên lạc, bảo đảm hiệu lực và an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh.

- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, nhất là những xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các kế hoạch phối hợp nhằm kịp thời bổ sung biện pháp, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng năm, từng giai đoạn.

- Triển khai đồng bộ hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, chú trọng công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; mở các đợt cao điểm truy quét tội phạm, không để tồn tại các tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy trái phép; phối hợp chặt chẽ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là ma túy tổng hợp.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

- Quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho số đối tượng sau cai nghiện, đồng thời thực hiện tốt việc quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này và các Đề án, Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

2. Công an tỉnh

- Thực hiện chức năng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu, thực hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” và các Chương trình, kế hoạch khác liên quan công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy“; mở các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: Khách sạn, nhà nghỉ, karaoke... để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Thực hiện tốt chức năng Thường trực Tổ công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các ngành liên quan và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy; làm tốt công tác thống kê người nghiện ma túy. Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường lập hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp quản lý phù hợp đối với người nghiện ma túy (gọi hỏi răn đe giáo dục, đư­a ra kiểm điểm tr­ước dân, đư­a đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng...); phối hợp tổ chức tốt công tác quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành, thị phối hợp với lực lượng Y tế bảo đảm ANTT tại các cơ sở điều trị, điểm cấp phát Methadone; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đang điều trị thay thế bằng Methadone nhưng có hành vi phạm tội về ma túy.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Dự án về “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp“; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp“; “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn“; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy“ thuộc Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy“ sau khi Bộ Công an triển khai phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu: Hằng năm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án, vụ án ma túy lớn, đặc biệt phức tạp; các vụ án được khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội và bảo đảm thời gian quy định; 80% hồ sơ người nghiện được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; triệt xóa từ 5 - 10% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy mới; mỗi năm phấn đấu giảm hơn 01% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và giảm từ hơn 01% số người nghiện ma túy trên địa bàn; không để phát sinh tệ nạn ma túy ở các xã, phường, thị trấn hiện chưa có tệ nạn ma túy; phấn đấu đến hết năm 2020 giảm mức độ phức tạp về ma túy của 20% số xã, phường, thị trấn.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 3423/QĐ-UBND, ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại các Cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. Làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh.

- Phối hợp lực lượng Công an và các ngành liên quan làm tốt công tác lập hồ sơ quản lý người nghiện theo các Nghị định của Chính phủ; tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho người nghiện ma túy và giải quyết việc làm cho người đã hoàn thành chương trình cai nghiện. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và học viên tại các cơ sở cai nghiện, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện. Huy động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy.

- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tuyên truyền mô hình xã, phường làm tốt công tác cai nghiện; gương điển hình cai nghiện thành công; tình nguyện viên, cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy“, lồng ghép với việc thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán“ thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội“ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu:

+ Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và tình hình ANTT trên địa bàn.

+ Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện ma túy.

+ Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghiện được đào tạo, cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

+ Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Đến năm 2020, tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị đạt 80%; tỷ lệ người nghiện được dạy nghề đạt 50%; tỷ lệ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng có việc làm đạt 50%.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tiếp tục mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình điều trị và cấp phát Methadone, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo đảm ANTT tại các cơ sở điều trị, điểm cấp phát Methadone.

- Phối hợp lực lượng Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp quản lý đối với người nghiện ma túy; phân công cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng người nghiện ma túy khi có yêu cầu.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng trong y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế và các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy và cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông; chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền; chủ động lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên toàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thông tin, truyền thông phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy; kết quả đấu tranh với tội phạm về ma túy; gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong phòng, chống ma túy... với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

- Tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống ma túy cho phóng viên các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.

- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng“ sau khi Bộ Thông tin - Truyền thông triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu:

+ Thông tin về phòng, chống ma túy được đăng tải trên hệ thống báo chí cấp tỉnh thường xuyên, liên tục.

+ Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống ma túy.

+ Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng, chống ma túy và 50% số xã trên toàn quốc có mô hình lồng ghép về phòng, chống ma túy; 70% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 100% phóng viên các cơ quan thông tin truyền thông theo dõi mảng pháp luật, xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng, viết tin, bài, kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng zôn... Tăng cường truyền thông trực tiếp như: Nói chuyện chuyên đề, mít tinh, giao lưu văn hóa, thể thao, phát hành các tài liệu, tờ rơi có nội dung về tác hại của ma túy… để cung cấp những kiến thức về phòng, chống ma túy cho nhân dân.

- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy“ sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: 100% các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; 100% đội chiếu bóng lưu động, đội tuyên truyền văn hóa, văn nghệ lưu động tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học, tập trung tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp bằng những hình thức phù hợp; tổ chức ký cam kết không tham gia tệ nạn ma túy cho giáo viên và học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn; phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa ph­ương tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

- Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công nhân viên liên quan đến ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học thuộc khu vực phức tạp về ma túy.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền.

- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy“ khi Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: 100% học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên các trường học tại các địa bàn phức tạp được tuyên truyền, giáo dục và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; 100% các trường học trên địa bàn đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy“.

8. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả cao; nghiên cứu xây dựng những mô hình phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa bàn.

- Phối hợp lực lượng Công an đánh giá, kiểm tra thực trạng tình hình ANTT tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân, người lao động.

- Chủ trì, triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống ma túy cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất“ khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Hằng năm, có ít nhất 80% cơ quan, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phối hợp lực lượng Công an xây dựng mô hình an toàn về ANTT; đến năm 2020, 70% cán bộ, công nhân, người lao động hiểu biết đầy đủ về nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy.

9. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình.

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các Đề án, Dự án trong Chương trình theo quy định.

10. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh đề xuất dự toán ngân sách hằng năm trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện có hiệu quả các Dự án, Đề án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình.

11. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

12. Chi cục Hải quan Phú Thọ

- Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kịp thời phát hiện, phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật hành vi lợi dụng để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và ma túy vào trong tỉnh.

- Phối hợp lực lượng Công an và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp“ khi Bộ Công an triển khai thực hiện.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội

- Phối hợp Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-CAT-MTTQ, ngày 06/01/2014 giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới“.

- Triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “.

- Phối hợp các ngành chức năng và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

- Nâng cao thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án về ma túy. Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội; lựa chọn và tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình phục vụ tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

- Phối hợp lực lượng Công an và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp“ khi Bộ Công an triển khai thực hiện.

15. Các sở, ban, ngành khác và Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả ở các lĩnh vực, địa bàn, đơn vị quản lý; huy động, bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm), sơ kết giữa kỳ (năm 2018) và tổng kết kết quả thực hiện Chương trình gửi Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Phòng Tham mưu - Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT:TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, NC2 (T-60b).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2114/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 25/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2114/KH-UBND

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365365