• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 2125/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/KH-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 20/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1921/UBND-HTKT ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg , với những nội dung như sau:

I. Mục tiêu

Triển khai đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hằng năm, tỉnh Kon Tum tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trong các lĩnh vực, đảm bảo các phụ tải hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

1. Tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện,... đóng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước)

- Đối với các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị mình, không để xảy ra lãng phí trong quá trình sử dụng điện.

- Cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước xây dựng và ban hành, triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại đơn vị.

- Định kỳ hàng năm xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của liên Bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng, ban hành và triển khai, quán triệt nội quy, quy chế, phương án sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện đảm bảo sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung tiết kiệm điện vào tiêu chí xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và khuyến khích tổ chức, cá nhân lắp đặt, sử dụng điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ từ hệ thống điện quốc gia.

2. Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông trên địa bàn

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý chiếu sáng, rà soát, khảo sát và phân loại loại hình và khu vực chiếu sáng công cộng; chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; chiếu sáng giao thông để chủ động xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ phục vụ cho các hoạt động chiếu sáng của từng lĩnh vực. Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch và phương án vận hành chiếu sáng tối ưu, đảm bảo sản lượng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện hiệu suất cao. Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

3. Tiết kiệm điện tại các hộ gia đình trên địa bàn

- Xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến hộ gia đình như:

+ Cung cấp thông tin, kiến thức về nhãn năng lượng đối với các thiết bị gia dụng đến hộ gia đình.

+ Yêu cầu, giám sát các cơ sở thương mại, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện gia dụng/tư vấn mua sắm, lắp đặt và hướng dẫn chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện cho người sử dụng.

- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ thường xuyên giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó nêu rõ mục tiêu tiết kiệm điện theo năm và giải pháp thực hiện.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ sở đảm bảo giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn (điều hòa không khí, bình nước nóng, bàn là điện,...) vào giờ cao điểm của hệ thống điện từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng mới, năng lượng tái tạo (gió, mặt trời,...), sử dụng các loại bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện; sẵn sàng giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại các loại hình cơ sở sản xuất

- Đối với các cơ sở sản xuất thuộc các loại hình sản xuất trên địa bàn tỉnh, phải chú trọng công tác xây dựng và triển khai thực hiện tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó cần cụ thể hóa mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm với các giải pháp, hoạt động, nguồn lực để đạt được mục tiêu trong quá trình sản xuất.

- Khuyến khích tích hợp, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo sẵn có vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao. Phát động phong trào về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ và thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm. Tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định định mức tiêu hao năng lượng.

- Thực hiện các quy định về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 279/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hàng năm, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 2,0% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó. Chấp hành nghiêm các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng, thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Hỗ trợ tư vấn các cơ sở sản xuất chuyển đổi, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào,... có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tăng cường tiết kiệm điện, việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện hàng năm, kế hoạch điều hòa tiết giảm điện của Công ty Điện lực Kon Tum; danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng ưu tiên tiết giảm công suất, sản lượng điện khi thiếu nguồn; tham mưu, đề xuất danh sách khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong trường hợp phải cắt giảm phụ tải điện; giám sát việc vận hành tối ưu hóa lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối nhằm giảm tổn thất trên hệ thống điện.

- Phối hợp tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ nhà hàng thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các quy định về tiết kiệm điện, về dán nhãn năng lượng; tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nếu có.

- Định kỳ hàng năm xây dựng chương trình thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; ban hành công văn đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn báo cáo về dữ liệu sử dụng năng lượng trong năm N-1.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Kon Tum giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị hành chính, sự nghiệp khi xét duyệt quyết toán năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư, mua sắm công tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng của các thiết bị tiêu thụ điện được công bố theo quy định; khuyến khích tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ sử dụng tiết kiệm điện.

4. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền về giải pháp sử dụng tiết kiệm điện trong hoạt động xây dựng, giao thông vận tải và sản xuất nông nghiệp, thủy lợi đảm bảo đạt hiệu quả; phối hợp tập huấn, tuyên truyền kiến thức về sử dụng tiết kiệm điện trong lĩnh vực quản lý.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền tiết kiệm điện trong học sinh, sinh viên và Nhân dân; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí viết bài, thực hiện các chương trình truyền hình, truyền thanh về tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức để tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.

7. Sở Nội vụ bổ sung nội dung thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành tiêu chí thi đua chủ yếu trong hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý; khuyến khích các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến tiết kiệm điện, lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái nhà nhằm phục vụ sản xuất tiết kiệm, hiệu quả; áp dụng các giải pháp vận hành tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp và các đơn vị điện lực trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trực thuộc tăng cường tuyên truyền về tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; tổ chức treo băng rôn, panô tại các trụ sở, trường học, đường phố, nhằm cổ động tuyên truyền sự kiện giờ trái đất và các hoạt động tiết kiệm điện diễn ra trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng phương án, kế hoạch tiết kiệm điện; đồng thời chỉ đạo đơn vị điện lực hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê kết quả thực hiện phương án, kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

11. Công ty Điện lực Kon Tum

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền tăng cường tiết kiệm trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và kinh doanh, xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện an toàn, ổn định, hạn chế sự cố, giảm tối đa tổn thất điện năng.

- Tổng hợp phương án đăng ký sử dụng điện hàng năm của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và tham mưu phân bổ sản lượng điện năng tiêu thụ báo cáo Sở Công Thương; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

13. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ 06 tháng đầu năm (trước ngày 15 tháng 7), cả năm (trước ngày 15 tháng 01) báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để xem xét, kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, thuộc tỉnh;
- Các Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Kon Tum;
- Văn phòng UBND tỉnh (PCVPKSX);
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2125/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 24/06/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2125/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
480617