• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động Tín dụng đen


Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Văn bản khác 215/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/KH-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (gọi tắt là Chỉ thị 12), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 12, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung trong Chỉ thị số 12 gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các Bộ; Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Đánh giá thực trạng tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động "tín dụng đen" tại các địa bàn trong tỉnh; tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng như: Giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cho vay nặng lãi... các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng nhằm đòi nợ, siết nợ....

- Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, hoạt động tệ nạn này.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi bao che, dung túng, tạo điều kiện cho các nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

- Xác định đây là nội dung công tác mang tính cấp bách, trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong tình hình hiện nay.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, các quy định của pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung pháp luật khác về bảo đảm an ninh trật tự. Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, dịch vụ cầm đồ, biến tướng của dịch vụ cầm đồ để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, từ đó tự phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

4. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương điều tra cơ bản trên toàn tỉnh về các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập các Tổ công tác liên ngành, trong đó lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng như Chi cục thuế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Đội quản lý thị trường, chi nhánh ngân hàng Nhà nước... thường xuyên kiểm tra đột xuất, định kỳ các cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, kịp thời phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính hoặc điều tra, truy tố trước pháp luật.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để siết chặt quản lý.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu, phường, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khỏi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

- Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh để kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Yên Bái

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị hoặc tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển mạng lưới hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô khắp các vùng trên địa bàn toàn tỉnh với thủ tục đơn giản, nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, các quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các địa phương, các đối tượng trong xã hội, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về tội phạm liên quan hoạt động "tín dụng đen", các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối nhằm đòi nợ, siết nợ....

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý, đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, khu công nghiệp.

- Cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim “rác” (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định), thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến định giá tài sản.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan khác có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại địa phương.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ

- Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay.

- Hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp có nhu cầu chính đáng, không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen”.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

- Chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; Xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...

- Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự.

- Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề dịch vụ cầm đồ, tư vấn hỗ trợ tài chính.

- Chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Cơ quan Công an (làm nòng cốt), Quản lý thị trường, Thuế, Tài chính... để phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”, xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tại địa phương tấn công trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho Công an địa phương triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do hoạt động “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn.

- Vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng (trước 15/6), 01 năm (trước 15/12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp xây dựng báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (Cục C02);
- TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- NH NNVN CN Yên Bái;
- Viện KSND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- CVP Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 215/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 21/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 215/KH-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425095