• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thi hành án hành chính


 

Kế hoạch 2233/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 2233/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2233/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tố tụng hành chính; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (gọi tắt là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP); Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chc, viên chức và hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về pháp luật thi hành án hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

- Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Đưa công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan quản lý, cơ quan Thi hành án dân sự đi vào nền nếp, tạo cơ chế hỗ trợ hiệu quả đối với người dân trong việc yêu cầu cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác thi hành án hành chính ngày càng đi vào nền nếp.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chc và các tầng lớp nhân dân

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định về: Trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu, người đứng đu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án; các hình thức xử lý trách nhiệm đi với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thi hành án hành chính và các quy định khác của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP .

- Đơn vị chủ trì: S Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn chuyên sâu Nghị định, lồng ghép với Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho đội ngũ Chấp hành viên

- Nội dung: Theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

3. Rà soát, đề xuất sửa đi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có liên quan đến công tác thi hành án hành chính

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và Quý I năm 2017.

4. Đăng tải công khai thông tin về việc không chấp hành án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

- Nội dung: Theo quy chế hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố

- Đơn vị phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Bảo đảm biên chế, cơ s vật chất, phương tiện làm việc cho công tác quản nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính

- Nội dung: Rà soát, đánh giá nguồn lực hiện có của Cục Thi hành án dân sự thành phố, các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: thường xuyên và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.

6. Báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác thi hành án hành chính

Cục Thi hành án dân sthành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả công tác thi hành án hành chính tại thành phố gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ.

- Thời gian thực hiện:

+ Đi với Báo cáo 06 tháng: Gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 hàng năm (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến hết ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo);

+ Đối với Báo cáo năm: Gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 hàng năm (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến hết ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo).

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP .

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tổ chức sơ kết vào năm 2019, tổng kết vào năm 2021.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong phạm vi của ngành, đơn vị mình theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Giao Cục Thi hành án dân sự thành phố làm đầu mi, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các cơ quan, đơn vị phản ánh về Cục Thi hành án dân sự thành phố để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- BTư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, cá
c PCT UBND TP;
- Các Ban của TU;
- Hội đồng PHPBGDPL TP;
- TAND
, VKSND thành phố;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Cục Thi hành án dân sự TP;
- B
áo HP; Đài PT-THHP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- CPVP;
- Các phòng: CV;
- CV: TTr;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2233/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2233/KH-UBND

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326895