• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2017 về hành động phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020

Tải về Văn bản khác 224/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, thiết thực góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại mỗi địa bàn dân cư, đã cơ bản kiểm soát được tình hình tội phạm ma túy, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy. Cùng với đó, công tác tổ chức cai nghiện luôn được quan tâm chú trọng, một số phương pháp cai nghiện mới được áp dụng và bước đầu có kết quả...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy ở một số địa phương, ngành của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại một số địa phương, cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở một số nơi còn hạn chế, một bộ phận nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên chưa nhận thức rõ tác hại của ma túy, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, tự nguyện chưa thực hiện thường xuyên, kết quả chưa cao. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 1.389 người nghiện ma túy, trong đó tại các trại giam là 437 người; tại cơ sở cai nghiện là 69 người, ngoài xã hội 883 người; 115/126 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ pháp lý xây dựng Kế hoạch

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

- Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ;

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

- Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT - BLĐTBXH - BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016;

- Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn dân tích cực thực hiện công tác phòng, chống ma túy, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.

- Xác định phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên. Tổ chức tốt công tác quản lý người nghiện, phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện cộng đồng. Tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy tại hòa nhập cộng đồng. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, làm chuyển hóa hiệu quả các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; tăng cường huy động các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020

- Tập trung điều tra cơ bản trên tất cả các địa bàn, tuyến trọng điểm, lĩnh vực phức tạp về ma túy. Hàng năm tỷ lệ điều tra phá án tội phạm ma túy đạt 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; 100% tin báo, tố giác tội phạm ma túy được tiếp nhận, xử lý kịp thời; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt phá từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm; 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy trong tỉnh được phát hiện xử lý triệt để.

- Phấn đấu đến năm 2020 có từ 20% trở lên số xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Hàng năm có 1% trở lên người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện.

- Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện, thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện; tạo điều kiện cho người nghiện dễ dàng tiếp cận, điều trị nghiện thích hợp. Hàng năm, có từ 180 - 200 người nghiện vào điều trị cai nghiện tại các cơ sở, trung tâm cai nghiện;

- Đến năm 2020, 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang có mặt tại địa phương được cai nghiện với hình thức phù hợp hoặc tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- 100% người đã hoàn thành cai nghiện ở các cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

- 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề được tư vấn và đào tạo nghề.

- Trên 60% số người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu việc làm được tư vấn, hỗ trợ và tạo việc làm.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, cai nghiện; quản lý sau cai nghiện được tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác phòng, chống ma túy

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm kiềm chế và giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp và nhóm có nguy cơ cao, như: học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên không có nghề nghiệp,... xây dựng các chương trình, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy; các gương điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy.

- Tập trung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó có địa bàn phức tạp về ma túy và người nghiện ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke…kiên quyết xử lý nghiêm việc lợi dụng để tổ chức sử dụng ma túy trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất, các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ở công ty dược, các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở chữa bệnh, nhà thuốc, doanh nghiệp liên quan...trên địa bàn; Xử lý kiên quyết, kịp thời các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Thực hiện công tác phòng, chống ma túy lồng ghép gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

2. Công tác cai nghiện

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn hiện nay. Trọng tâm là xác định số người nghiện ma túy hiện tại và phân loại theo các tiêu chí cụ thể; các tuyến, địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; chất lượng công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, số người đã tham gia cai nghiện, số người tái nghiện sau khi cai... Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng ngừa, đấu tranh.

- Phối hợp chặt chẽ tổ chức lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, tự nguyện. Tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Vận động tự giác thực hiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện, tích cực tuyên truyền vận động người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện và cai nghiện tại cộng đồng.

- Các cấp, các ngành tích cực vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện tại cộng đồng. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, quản lý và cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, các can phạm nhân nghiện ma túy đang bị giam giữ tại trại tạm giam, nhà giam giữ.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn, đồng thời tăng cường khuyến khích người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và ứng dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị nghiện ma túy do Việt Nam sản xuất vào cai nghiện. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm nghiên cứu vận dụng chế độ, chính sách tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai giúp họ lập nghiệp, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước.

- Từ nguồn tài trợ, huy động của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UB MTTQ, đoàn thể liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả thiết thực.

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác cai nghiện theo hướng tổ chức công tác cai nghiện tự nguyện là chủ yếu. Tham mưu, đề xuất áp dụng cơ chế vận hành kỹ thuật cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện để nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc điều trị chữa bệnh cho người nghiện ma túy.

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức mở rộng cai nghiện tại cộng đồng bằng các loại thuốc điều trị nghiện do Việt Nam sản xuất đã được cấp phép sử dụng. Phối hợp xây dựng chương trình khung và tổ chức đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực cho cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện, cán bộ tư vấn điều trị nghiện, cán bộ xã hội chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghiện tự nguyện cai nghiện, người nghiện sau cai trong đào tạo nghề, tạo việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động cai nghiện ma túy và phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác cai nghiện trên địa bàn.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức tổng rà soát người nghiện ma túy, đánh giá tình trạng nghiện, hướng dẫn lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện đảm bảo quy trình quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan quản lý, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy. Tổ chức tốt công tác quản lý, điều trị cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh; các chính sách về nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai. Thống nhất quản lý việc tổ chức cai nghiện và phối hợp cùng các sở, ban ngành giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

- Đình kỳ tổ chứckết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tổng rà soát, thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, tổ chức đưa người đã có quyết định vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn; quản lý, giám sát và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới. Thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất, các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, các doanh nghiệp trên địa bàn. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Tăng cường công tác kiểm soát tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, các địa bàn trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, điều tra, truy tố xử lý nghiêm tội phạm ma túy và các tổ chức, cá nhân sử dụng ma túy trái phép.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nghiện, nghiên cứu các phương pháp, bài thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn cho người nghiện ma túy, chống tái nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức việc điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Y, dược. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, quản lý, phân phối tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma túy, phục vụ hiệu quả phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các sở, ban ngành liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm chích ma túy.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ sở cai nghiện; hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong hệ thống cơ sở cai nghiện trong toàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở cai nghiện. Bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ đầu tư có mục tiêu để xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, bắt buộc, các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

6. Sở Tài chính

- Hàng năm, trên cơ sở dự toán của Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành, địa phương và căn cứ vào khả năng ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn nội dung và mức chi, thanh quyết toán thực hiện các hoạt động của kế hoạch theo quy định hiện hành.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với thực tiễn. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh nghiên cứu xây dựng đề xuất các chính sách của tỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy.

8. Sở Giáo dục đào tạo

- Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và các cơ sở đào tạo. Tổ chức việc thực hiện gắn kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; Biểu dương những điển hình tiên tiến, tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy để nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp, các ngành về công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Ninh

Tăng cường viết tin bài, xây dựng phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục, đồng thời tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng tuyên truyền, cảnh báo về hiểm họa, tác hại của tệ nạn ma túy, kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng, gương tốt, người tốt trong phòng, chống ma túy,… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy.

11. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh

Chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên tham mưu cho chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, thôn, xóm, làng văn hóa, không có tệ nạn ma túy.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện khác phục vụ công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã, phường, thị trấn khảo sát đánh giá chính xác tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn; Phối hợp lập hồ sơ quản lý và tổ chức các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; Tuyên truyền thuyết phục người nghiện tại địa phương tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở, trung tâm cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2020. Yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện; định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (b/c);
- Các Bộ LĐTBXH, CA, YT (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, YT, NV. KHĐT, TC, TP, GDĐT, TTTT;
- Công an tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: NC, KTTH, LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 224/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 28/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 224/KH-UBND

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366553