• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


 

Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 229/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/KH-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi là Nghị định);

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại và các tầng lớp nhân dân;

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định;

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định

1.1. Ở cấp tính: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2020

1.2. Ở địa phương: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung của Nghị định cho đại diện lãnh đạo, cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự và Phòng tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; các Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2020

Trên cơ sở Hội nghị triển khai của tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị định cho cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định thông qua các hình thức như hội nghị, biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, đăng tải các tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài phát thanh Truyền hình Nghệ An và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo

3. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021

6. Rà soát, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương phù hợp với tiêu chí được quy định trong Nghị định

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

8. Chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các Văn phòng Thừa phát lại trong việc ra quyết định thi hành án và các việc có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Thời gian thực hiện: Hàng năm

9. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

10. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

11. Tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị định

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết năm 2023 và tổng kết năm 2025

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;

b) Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc phối hợp trong thi hành án giữa các Chi cục Thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại; chỉ đạo và hướng dẫn Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã chuyển giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Đề nghị Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuyển giao giấy tờ, hồ sơ, tài liệu tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

d) Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Nghị định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành mình. Chủ trì và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

e) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An phối hợp với Sở Tư pháp, các Các Sở, Ban, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại;

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương ban hành kế hoạch và triển khai thi hành Nghị định tại địa phương mình; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự; phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc xác minh, cung cấp thông tin điều kiện thi hành án theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch đúng quy định.

b) Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Nghị định gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Đối với các nội dung của Kế hoạch thực hiện trong năm 2020, Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán bổ sung gửi Sở Tài chính thẩm định; Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được phân công thực hiện sắp xếp, bố trí nguồn ngân sách năm 2020 để tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ t
ch, PCT UBND tnh;
- Chánh văn phòng
UBND tnh;
- Các S, ban, ngành cp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VT, TH (Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 229/KH-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452828