• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2018 thực hiện Thông tri 24-TT/TU về thực hiện Kết luận 23-KL/TW “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Văn bản khác 230/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 24-TT/TU NGÀY 26/7/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII “VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TRONG VIỆC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ”

Thực hiện Thông tri số 24-TT/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là Thông tri số 24-TT/TU), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tri số 24-TT/TU như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân thành phố để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong tình hình mới trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản, các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin truyền thông và các cơ quan liên quan.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Thông tri số 24-TT/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng đối tượng, vừa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian tới vừa hạn chế tối đa những sơ hở, thiếu sót mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, các loại tội phạm khác có thể lợi dụng.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

- Đẩy mạnh hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền của thành phố, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố); chủ động, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet; những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích; các vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố; không để xảy ra tình trạng buông lỏng, né tránh trong quản lý nhà nước.

- Tăng cường công tác đấu tranh phản bác với những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, thông tin truyền thông.

- Xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025 theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa XI thông qua, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Xây dựng Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

- Xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị và địa phương chủ động thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố

- Tiếp tục bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của báo chí, xuất bản; đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn và mở rộng đối tượng độc giả; coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; tăng cường đấu tranh phản bác với những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước và các loại tội phạm khác.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan báo chí, xuất bản.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

- Tăng cường kỷ luật thông tin; phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đơn vị; xây dựng đội ngũ người làm báo, xuất bản của thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác đấu tranh phản bác với những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước và các loại tội phạm khác.

- Phát huy vai trò trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo trên địa bàn thành phố; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm báo.

4. Công an thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet; những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời tôn chỉ, mục đích; các vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố. Phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm và tham gia tích cực trong công tác đấu tranh phản bác.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Theo dõi, kiểm tra các thông tin báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng liên quan đến đơn vị, địa phương để kịp thời xử lý, phản hồi đến báo chí theo quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin đối với các cơ quan báo chí.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí, xuất bản.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&TH HP;
- Báo Hải Phòng, Báo AN Hải Phòng;
- Nhà Xuất bản HP;
- Cổng TTĐT thành phố;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD, BC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 24/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 230/KH-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403809