• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Chương trình giáo dục phổ thông

 

Kế hoạch 2352/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 2352/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/KH-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng được nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; biên soạn tài liệu giáo dục địa phương... để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên

- Cán bộ quản lí đảm bảo trình độ đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn và được bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lí nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đảm bảo đủ giáo viên để tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới. Giáo viên được bồi dưỡng để nắm vững về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và các hoạt động giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông mới trước khi triển khai giảng dạy ở mỗi lớp học. Không để tình trạng giáo viên không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới trực tiếp đứng lớp.

2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: Phòng học đúng quy cách, đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; có các khối phòng phục vụ học tập và hành chính quản trị; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh; có nguồn nước sạch đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh; khu vệ sinh đảm bảo yêu cầu.

2.3. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: Đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh các cấp học và điều kiện của nhà trường, địa phương. Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của các cơ sở giáo dục trong xây dựng kế hoạch giáo dục. Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, tự giác phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh phổ thông.

* Lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1;

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6;

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

2.4. Kinh phí: Đảm bảo tỉ lệ phần trăm chi lương và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định, đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông trước và trong năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời và nhân rộng các tập thể, cá nhân triển khai, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Căn cứ vào hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của từng cấp học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, môn học để đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đủ điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực của mỗi môn học ở từng cấp học cử đi bồi dưỡng, làm nòng cốt trong việc bồi dưỡng đại trà cho giáo viên toàn tỉnh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên nhân viên đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. Đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng, trước khi giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tạo điều kiện để giáo viên không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới được bồi dưỡng, đào tạo lại; bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý tại các cơ sở giáo dục và thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế đối với những giáo viên không đảm bảo năng lực.

3. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Triển khai Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trên cơ sở rà soát mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện việc đưa các lớp ở điểm lẻ (mầm non, tiểu học) gần trường trung tâm, giao thông thuận lợi về học tại trường trung tâm. Sáp nhập các trường tiểu học với trường trung học cơ sở trên cùng một xã, phường, thị trấn có quy mô nhỏ thành trường tiểu học và trung học cơ sở; thành lập các trường phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các trung tâm cụm xã trên cơ sở sáp nhập trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, phân hiệu trường trung học phổ thông trong khu vực. Chuyển đổi trường mầm non, trung học phổ thông công lập nơi có điều kiện thuận lợi ra ngoài công lập; tăng cường tự chủ về tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập.

- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học (đảm bảo 01 phòng/lớp), phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; sửa chữa, nâng cấp phòng học xuống cấp.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công khai và minh bạch để huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông, kịp thời triển khai theo đúng lộ trình. Nội dung giáo dục địa phương cần đảm bảo những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh... của tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở chương trình, nội dung giáo dục địa phương, phối hợp với các đơn vị xuất bản xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh, đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

5. Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018.

6. Kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2019-2020

- Rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành xây dựng kế hoạch trước ngày 30/10/2019). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán của tỉnh theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn tỉnh.

- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/10/2019); xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành trước ngày 30/10/2019).

Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho lớp 1 năm học 2020-2021.

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới:

+ Trước tháng 6/2020, hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 1;

+ Trong tháng 8/2020, hoàn thành tập huấn về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

2. Giai đoạn 2021-2025

- Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2, lớp 6; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 2 và lớp 6; hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022;

- Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10; hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023;

- Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, lớp 8 và lớp 11; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 4, lớp 8 và lớp 11; hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024;

- Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, lớp 9 và lớp 12; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12; hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 5, lớp 9 và lớp 12 năm học 2024-2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025”, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn kinh phí, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Chương trình giáo dục phổ thông mới đến các tầng lớp nhân dân để có sự đồng thuận và chia sẻ; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình từng môn học theo từng cấp học trong đầu năm học 2019-2020.

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các chương trình, dự án khác để thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thanh tra tài chính theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc biên soạn chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

6. Sở Thông tin và truyền thông: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng tin, bài, phóng sự chuyên đề, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, tạo sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi của xã hội đối với giáo dục phổ thông.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của huyện, thành phố phù hợp với kế hoạch của tỉnh. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 15/10/2019.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền tỉnh;
- CVP, PVP phụ tráchKGVX;
- Lưu VT, KGVX
3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2352/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 11/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2352/KH-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426272