• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Kế hoạch 2398/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 2398/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2398/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-CP NGÀY 09/06/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phvề việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và các nội dung được phân công tại Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sự chuyn biến mạnh m trong nhn thức của cán bộ, công chức và nhân dân về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của các tchức, cá nhân.

- Đy mạnh và nâng cao hiệu qu công tác kim tra kim soát thị trường, đấu tranh chống vận chuyn, buôn bán hàng cấm, hàng nhập Iậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời vận động các tchức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tham gia, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, từng bước xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; phải có giải pháp cụ thể để thực hiện ngày một có hiệu qu hơn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, bố trí lực lượng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu và những cán bộ, công chức có đạo đức tốt, có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác thanh tra, kim tra, kim soát và xlý vi phạm phải thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng đim, mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm mọi hành vi cố tình gây khó khăn cho tchức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Trin khai nhiệm vụ chung:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành ph, các lực lượng chức năng liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chđạo của Thtướng Chính ph, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt là việc thực hiện có hiệu qucác nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính ph; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015, Kế hoạch số 02/KH-BCĐ389 ngày 14/02/2015 về công tác năm 2015 của Ban Chđạo 389 quốc gia và các quy định khác có liên quan.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, kim soát; phát hiện, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra đphát hiện, phòng ngừa vi phạm, kịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Cng cố lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

d) Xây dựng cơ chế htrợ kinh phí cho các lực lượng chức năng nhằm tạo điều kiện cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu qucao, tạo nguồn lực để khen thưởng, đầu tư cơ svật chất, trang thiết bị chuyên dùng, kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác này.

đ) Tăng cường quản lý giá tính thuế, kim tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thương mại biên giới, khu kinh tế cửa khẩu, thị trường nội địa, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

e) Thực hiện tốt công tác phân công trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ; công tác phối hợp lực lượng, phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp trên từng địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng nhằm nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thđoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đ đu tranh có hiệu quả.

g) Thường xuyên tuyên truyền phbiến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng đ mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

2. Nhiệm vụ cụ th của các s, ban ngành, UBND các huyện, thành ph

a) Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)

- Tham mưu Ban Chđạo 389 tỉnh:

+ Củng cố lực lượng thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, đảm bảo nội bộ vững mạnh, tránh tiêu cực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xlý kịp thời đối với cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực, không đáp ứng được yêu cầu công tác.

+ Chđạo, tchức các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, kim tra, kim soát thường xuyên tại các khu vực cửa khu, đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ, các tuyến giao thông, nhất là các địa bàn trọng đim như thành ph Kon Tum, huyện Ngọc Hồi, huyện Ia H'Drai... đkịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm... đặc biệt là các mặt hàng ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, văn hóa phẩm độc hại, tài liệu có nội dung xấu, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, xăng dầu, thuốc lá rượu, bia, động vật hoang dã... và các mặt hàng tiêu dùng trong các dịp trọng đim. Đề xuất thành lập các Đoàn kim tra liên ngành kim tra thường xuyên, đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Phối hợp với các ngành liên quan xác định các địa bàn trọng điểm, đối tượng buôn bán, vận chuyn hàng lậu, hàng cm và thời điểm phức tạp vbuôn lậu để đề xuất với Ban Chđạo 389 tỉnh, UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, kịp thời, có hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch cân đối cung cầu hàng hóa, đề xuất thực hiện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, không đxảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là dịp tết Nguyên Đán; tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

- Chđạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp chặt chvới các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; chđộng, linh hoạt trong việc điều động lực lượng để tăng cường cho những địa bàn trọng điểm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Công an tỉnh:

- Chđạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, phát hiện, lp chuyên án đđấu tranh có hiệu qu đối với các đường dây, tụ điểm sản xuất, buôn bán, vận chuyn hàng cấm, chứa chấp hàng lậu, hàng gi, lâm sản trái phép, đặc biệt là các mặt hàng glậu, ma túy, vũ khí, pháo n, văn hóa phm độc hại, tài liệu có nội dung xấu, đ chơi trem mang tính bạo lực, xăng dầu, thuốc lá, rượu bia, động vật hoang dã, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin, chủ động xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh; đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, lực lượng chức năng có nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích của ngừa tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường công tác kiểm tra, kim soát biên giới, nhất là các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mang vác hàng thuê; chủ động, linh hoạt trong điều động, btrí lực lượng cho các khu vực vào các thời điểm cần thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo bố trí lực lượng tại các khu vực vào các thời điểm cần thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực biên giới nhạy cảm; đồng thời phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan nhất là lực lượng Hải quan để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

d) Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Ban Quản lý cửa khu quốc tế Bờ Y theo chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện đúng quy trình thtục hải quan; thực hiện tốt công tác kim tra, giám sát, kim soát hải quan chặt chẽ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới. Tăng cường quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, các loại hình xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan, nhập sản xuất xuất khẩu, gia công...

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi, đặc biệt là với lực lượng Biên phòng tại các địa bàn thuộc khu vực theo quy định của Hải quan; chđạo Đội chống buôn lậu của ngành tăng cường kim tra, kim soát tình trạng buôn lậu, gian ln thương mại và các mặt hàng trao đổi cư dân biên giới.

đ) Cục Thuế tỉnh:

- Tăng cường công tác thanh tra, kim tra phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong công tác chống thất thu và khai thác nguồn thu thông qua việc chống gian lận thương mại trong trốn thuế, hoàn thuế, gian lận thuế; việc chấp hành các quy định của nhà nước về kê khai thuế, quản lý chặt chẽ việc xuất hóa đơn, chứng từ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý các tchức, cá nhân có hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thành lập doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn thu lợi bất chính; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian ln khác để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách.

e) Sở Tải chính:

- Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kim soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tăng cường công tác kim tra, kim soát, vận động các tchức, cá nhân kinh doanh việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giá, thực hiện các quy định vđiều chỉnh giá, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết.

g) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chđạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công tác giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ tốt cho công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng gi, gian lận thương mại; chỉ đạo Thanh tra Sở chtrì, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện hoạt động thanh tra, kim tra, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phm hàng hóa, shữu công nghiệp theo lĩnh vực ngành và các ngành liên quan quản lý.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chống khai thác, vận chuyn, buôn bán lâm sản trái phép, nhất là đối với mặt hàng gỗ và động vật quý hiếm. Chđạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tham gia phối hợp liên ngành thanh tra, kim tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chất lượng hàng hóa trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt đối với các thực phẩm tiêu dùng thiết yếu: rau, cquả; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản tươi sống... nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sản phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, sdụng chất ph gia cấm trong chế biến thực phm nông lâm thủy sn

i) Sở Y tế:

- Tăng cường công tác quản lý vhoạt động y tế tư nhân, cung ứng thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng. Giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm gi, ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng không đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phm.

k) Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, quản lý đối với các mặt hàng là văn hóa phm, ấn phm văn hóa, các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh các loại văn hóa phẩm, ấn phẩm văn hóa có nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, các loại sản phẩm văn hóa vi phạm quyền tác givà quyền liên quan.

I) SGiao thông Vận tải:

- Xâv dựng kế hoạch, chỉ đạo kim tra giám sát chặt chhoạt động vận ti hàng hóa của phương tiện vận tải ngay tại các bến bãi, đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các tchức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, các lái xe không tham gia vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc không có xuất x rõ ràng.

- Quy định chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng bến xe, trạm dừng chân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gi trong bốc xếp và vận chuyn tại đơn vị mình.

- Phối hợp các lực lượng chức năng khi có yêu cầu xử tchức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

m) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng tchức thông tin, phản ánh kịp thời tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai kịp thời các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, các biểu hiện tiêu cực, bất cập trong hoạt động của các cơ quan, lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người dân không tham gia và tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xut kinh doanh hàng giả.

n) UBND các huyện, thành phố nhất là các huyện biên giới và thành phố Kon Tum tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn trong tchức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chđạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể cơ stích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

o) Các sở, ngành khác:

Theo chức năng nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gitrong lĩnh vực qun lý.

p) Đề nghị Ủy ban Mặt trận T quc Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các tchức Đoàn thchính trị xã hội:

Phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà sản xuất, phân phối, dịch vụ... và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động ‘'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ scác nhiệm vụ nêu trên; căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, các s, ngành, UBND các huyện, thành ph, các thành viên Ban Chđạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu qu.

2. Giao Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh)

- Đôn đốc các s, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình, tổng hợp kết quthực hiện định k(hàng tháng, quý, 06 tháng, năm) hoặc đột xuất (trong đó có đánh giá v trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng chống buôn lậu) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương - cơ quan Thường trực Ban Ch đạo 389 tỉnh) đ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 389 quốc gia (b/c);
- B
ộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực ND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành ph;
- Các Thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Đức Tuy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2398/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2398/KH-UBND

2.045

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302156