• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 24/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP); giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; sản xuất, sơ chế, chế biến, lưu thông, kinh doanh nông sản thực phẩm cũng như người tiêu dùng.

- Phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp ngoài danh mục cho phép, kém chất lượng, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng, lạm dụng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt 100%; không còn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xếp loại C.

- Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 75%.

- Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có nhiều bức xúc về an toàn thực phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi đạt 50%.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2019.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm Du lịch Quốc gia 2020 Hoa Lư - Ninh Bình do tỉnh Ninh Bình đăng cai.

- Tiếp tục triển khai nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý vật tư nông nghiệp và thực hiện hiệu quả Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thực hiện triển khai đầy đủ và có hiệu quả Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành trung ương. Tăng cường công tác kiểm soát ATTP nông lâm thủy sản trong năm Du lịch quốc gia 2020

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chỉ đạo các cấp triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020. Mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình “Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình” (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo ATTP.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tăng đầu tư cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; tổ chức liên kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm thông qua bao gói, ghi nhãn, dán tem truy xuất điện tử.

- Đẩy mạnh kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông lâm thủy sản trong tỉnh thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh.

4. Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các hội, đoàn thể chỉ đạo triển khai các Chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát trên diện rộng sản phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao; kế hoạch thanh tra, kiểm tra, ưu tiên thanh tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; truy xuất và xử lý triệt để trường hợp vi phạm theo quy định.

- Tổ chức triển khai Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2020 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh. Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP

6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

Tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đặc biệt là cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm tra tại các tuyến huyện, xã.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Bố trí dự trong toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh.

2. Kinh phí từ các chương trình, đề án, Nghị quyết khác được lồng ghép để thực hiện nội dung kế hoạch.

3. Từ các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hiện có; Chỉ đạo kịp thời triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Y tế

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. Hướng dẫn xây dựng, công bố hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Phối hợp cung cấp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, bản tự công bố chất lượng sản phẩm, tài liệu có liên quan trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm; quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm nhất là thực phẩm chế biến ăn liền, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

- Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an huyện, thành phố tăng cường trinh sát, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP; các cơ sở sản xuất và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; các tổ chức cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêm thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ.

6. Các tổ chức chính trị, xã hội

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Hội Nông dân Ninh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức chính trị phối hợp với Sở nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

- Tăng cường việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.

7. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn, khách quan công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

8. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đẩy mạnh việc thực hiện ký cam kết cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế nhỏ lẻ, đảm bảo tỷ lệ ký cam kết đạt 75%. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm cam kết theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 tại địa phương và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp số liệu triển khai gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trên đây là kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3,6
Bh_VP3_KH01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 24/KH-UBND

60

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449035