• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid 19 do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 24/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 24/KH-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa phương; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh. Tuy nhiên dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; đồng thời có những tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội; các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí và du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 của tỉnh Nam Định như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nam Định

- Tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm ngân hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

b) Sở Tài chính, các cấp, các ngành điều hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt và các quy định của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho các đối tượng chính sách, chi an sinh xã hội; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách.

c) Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế.

d) Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập trung triển khai dự án Phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính về xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, chủ động áp dụng các hình thức giao dịch, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các phương thức điện tử, điện thoại để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan thuế.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất các phương án giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, báo cáo UBND tỉnh. Không tham mưu điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

c) Thanh tra Tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Thực hiện kế hoạch thanh tra trong năm 2020 theo văn bản số 876/UBND-VP8 ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về xử lý chồng chéo trong chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất - nhập khẩu

a) Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố chủ động liên hệ với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nắm thông tin về những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc để có định hướng, giáp pháp hỗ trợ theo thẩm quyền. Hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước, tăng cường kết nối phát triển thị trường nội bộ giữa các doanh nghiệp, hiệp hội để tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ đối với sản phẩm nông sản, hàng hóa chủ lực của tỉnh khi gặp khó khăn trong xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn tỉnh chủ động tăng khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để thiếu hàng, bán hàng không đúng giá niêm yết trong hệ thống.

- Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Tổng hợp, cung cấp thường xuyên các thông tin cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn về danh sách các nhà phân phối, sản xuất xuất khẩu nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, da giầy, nguyên nhiên liệu vật liệu phục vụ sản xuất của ngành hóa chất, gỗ,…

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389/ĐP, thường trực là Cục Quản lý thị trường): Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế…

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA). Thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng các công trình, đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.

b) Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông; Cụm công nghiệp Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

c) Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

5. Quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; tình hình quản lý lao động nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tích cực tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động và quan tâm hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 chính xác, kịp thời và các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh trong việc chủ động phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ, đời sống của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định,... tích cực tuyên truyền, động viên các thành phần kinh tế khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội, rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 24/KH-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449090