• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 24/KH-UBND năm 2020 tổ chức thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Văn bản khác 24/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tchức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của Nhân dân đối với công việc của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ bảo đảm thống nhất và đạt hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

a) Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Trà Vinh

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020

b) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định sổ 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND tỉnh.

- Thành phần tham dự Hội nghị:

+ Cấp tỉnh: đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện Hội Luật gia, Đoàn Luật sư; Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh.

+ Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

c) Trên cơ sở Hội nghị triển khai của tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục tchức triển khai trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

d) UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phbiến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, người lao động, hòa giải viên, tuyên truyền viên, Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan

- Tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hp về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hoạt động của Thừa phát lại ở địa phương hoặc đăng thông tin trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Rà soát, công bố thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề Thừa phát lại thông qua các hình thức: Tập huấn, hội thảo, tọa đàm, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, khi có thông báo của Bộ Tư pháp.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dng dữ liệu về vi bằng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

7. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Rà soát, phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại phù hợp với tiêu chí trong Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu);

- Cơ quan phi hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu);

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

10. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu);

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

11. Tổ chc sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch công tác năm của đơn vị mình và triển khai thực hiện. Chđộng tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - BTP;
- Cục Công tác Phía Nam - BTP;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành tnh (03 hệ);
- UBND cấp huyện;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- BLĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Lê Văn Hẳn
Ngày ban hành: 21/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 24/KH-UBND

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445817