• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 24/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2021

Tải về Văn bản khác 24/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH CÀ MAU NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

- Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa tỉnh Cà Mau thông qua ứng dụng TMĐT; đẩy mạnh giao dịch TMĐT xuyên biên giới.

- Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong các giao dịch giữa Nhà nước với doanh nghiệp (G2B); Nhà nước với người dân (G2C); doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C).

2. Yêu cầu

- Các thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đạt từ 60% trở lên.

- Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Cà Mau có ít nhất 50 thương nhân trên địa bàn tỉnh tham gia.

- 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử.

- 80% lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh; 50% lãnh đạo cơ quan cấp huyện, xã, phường, thị trấn sử dụng chữ ký số.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử

1.1. Tuyên truyền về TMĐT đến người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; bản tin chuyên ngành nhằm cung cấp thông tin về pháp luật TMĐT.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau; Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Đài truyền thanh các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, sàn giao dịch TMĐT tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan, Các Hiệp hội, Hội ngành nghề và các đơn vị có liên quan.

1.2. Tập huấn, đào tạo TMĐT cho doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm nâng cao kỹ năng TMĐT của doanh nghiệp.

a) Tổ chức tập huấn đào tạo kỹ năng TMĐT cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh online.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

- Đối tượng: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Số lượng: 100 đại biểu.

b) Tổ chức Hội nghị, Hội thảo tập huấn cho đối tượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật và khai thác, ứng dụng TMĐT để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

- Đối tượng: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xuất khẩu

- Số lượng: 100 đại biểu

1.3. Tuyên truyền, hỗ trợ và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các tiện ích, dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong giao dịch TMĐT.

Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền khách hàng sử dụng các dịch vụ, giao dịch thanh toán đảm bảo an toàn; khuyến cáo, cảnh báo các thủ đoạn, hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng.

- Đơn vị chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT

2.1. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của thương nhân; liên kết website của thương nhân kết nối sàn giao dịch TMĐT tỉnh.

a) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của thương nhân (hỗ trợ đăng ký tên miền); liên kết website của thương nhân kết nối sàn giao dịch TMĐT tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

- Số lượng: 50 đơn vị.

b) Đào tạo, hướng dẫn nâng cấp, duy trì website đã được hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tư vấn; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

- Số lượng: 50 đơn vị.

2.2. Đẩy mạnh ứng dụng việc TTKDTM trong việc thanh toán hóa đơn dịch vụ: điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh, dịch vụ công trực tuyến…, thu học phí, viện phí; khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, đôn đốc, khuyến khích các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai phương thức TTKDTM trong hoạt động kinh doanh; khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

 2.3. Định hướng, hỗ trợ phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số; chú trọng phát triển các dịch vụ mang tính hỗ trợ, logistic cho TMĐT.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, kinh doanh, theo dõi hành trình của bưu gửi; giảm bớt chi phí, thời gian trong toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh. Mở rộng mạng lưới, phát triển bưu chính trên nền tảng TMĐT và kinh tế số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị bưu chính, chuyển phát; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

3. Ứng dụng TMĐT hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển TMĐT tại các địa phương

3.1. Đẩy mạnh TMĐT xuyên biên giới để góp phần giảm chi phí, tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT xuyên biên giới thông qua việc tham gia các sàn TMĐT lớn và uy tín quốc tế, góp phần giảm chi phí, tăng giá trị xuất khẩu, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và khó khăn dịch bệnh gây ra.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thương mại điện tử xuyên biên giới để xuất khẩu; Đơn vị tư vấn; Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam; các sàn TMĐT lớn và uy tín quốc tế.

3.2. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR code, chip NFC, công nghệ blockchain...) truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nông nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

3.3. Cập nhật, nâng cấp, vận hành hiệu quả sàn TMĐT của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ hàng hoá của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

3.4. Kết nối sàn giao dịch TMĐT tỉnh Cà Mau với sàn giao dịch TMĐT các tỉnh, thành để hỗ trợ phân phối, tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

3.5. Kết nối các doanh nghiệp của tỉnh với các sàn giao dịch TMĐT có chi nhánh tại Cà Mau và các đơn vị vận chuyển hàng hoá để hỗ trợ phân phối, vận chuyển hàng hóa nhanh chóng đến các khách hàng trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh Cà Mau (Sàn TMĐT Postmart.vn); Chi nhánh Bưu chính Viettel Post tỉnh Cà Mau (Sàn thương mại điện tử Voso.vn) và các doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá có liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

4. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

4.1. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ứng dụng các công nghệ số.

Nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động quản lý thông qua các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất ứng dụng các công nghệ số cải tiến máy móc thiết bị, mô hình sản xuất, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

4.2. Nâng cao nhận thức, hỗ trợ đào tạo về chuyển đổi số. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi số, Marketing online…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau, các Hiệp hội, hội ngành nghề và các đơn vị liên quan.

4.3. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số, xây dựng mô hình doanh nghiệp số; xây dựng hoặc ứng dụng các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, giáo dục, giao thông, du lịch…

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau; các Hiệp hội, Hội ngành nghề và các đơn vị liên quan.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT

5.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về TMĐT thông qua việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng TMĐT cho cán bộ, công chức phụ trách.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.

5.2. Tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và phát triển thương mại điện tử tại các tỉnh, thành phố có chỉ số thương mại điện tử cao.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

5.3 Tổ chức khảo sát TMĐT trên địa bàn tỉnh, thu thập số liệu, thống kê về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động này, yêu cầu Sở Công Thương xây dựng và lập dự toán đưa vào Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2022 để triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí: 424.800.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng) (Kèm phụ lục dự trù kinh phí thực hiện năm 2021).

- Ngân sách tỉnh về phát triển TMĐT giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đối với chương trình TMĐT của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thì Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí ngân sách theo thẩm quyền.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (nếu xét thấy cần thiết), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền về TMĐT đến người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai thực hiện tốt việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông phục vụ phát triển TMĐT.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin trong giao dịch TMĐT.

- Chủ trì, đôn đốc, tổng hợp việc sử dụng chữ ký số của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo, đôn đốc các bệnh viện ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh (khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ bệnh án điện tử, hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân...).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất; ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm; triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm với TMĐT để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, việc thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp huyện liên quan đến đăng ký kinh doanh, đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo đạt từ 60% trở lên; chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (iPEC) quản lý và vận hành hiệu quả sàn thương mại điện tử của tỉnh góp phần giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của tỉnh.

7. Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân TTKDTM trong nộp thuế; khuyến khích, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử. Phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có giao dịch thương mại điện tử thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo các hoạt động kinh doanh thông qua TMĐT trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng…

9. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể phát triển TMĐT của địa phương và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện (hoàn thành trong quý I/2021).

Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại - dịch vụ, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường sử dụng các phương tiện TTKDTM trong mua sắm, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

Chỉ đạo, đôn đốc việc thường xuyên sử dụng chữ ký số đã được cấp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được giao tại phần II của Kế hoạch này và gửi về Sở Công Thương theo dõi trước ngày 31/3/2021, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Tuyên truyền đến các hội viên về chính sách, kế hoạch phát triển TMĐT; cập nhật công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng TMĐT để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kết nối khách hàng, bán hàng đa kênh.

- Chủ động, phối hợp với các hội viên đề xuất nhiệm vụ triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh trực tiếp về Sở Công Thương để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH CÀ MAU NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(đồng)

1

Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử (TMĐT) cho doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm nâng cao kỹ năng tham gia và khai thác các ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

 

 

 

97.110.000

1.1

Tổ chức tập huấn đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng hệ thống kinh doanh online (100 đại biểu).

Lớp

01 

 48.555.000

48.555.000

1.2

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về thương mại điện tử cho đối tượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật và khai thác, ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới để xuất khẩu (100 đại biểu).

Lớp

 01

 48.555.000

48.555.000

2

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của thương nhân; liên kết website của thương nhân kết nối sàn giao dịch TMĐT tỉnh.

 

 

 

34.625.000

2.1

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website TMĐT (Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tên miền).

 DN

50

500.000

25.000.000

2.2

Đào tạo, tập huấn doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất duy trì, nâng cấp website đã được hỗ trợ (50 đơn vị).

Lớp

 01

 9.625.000

9.625.000

3

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT tham gia các sàn TMĐT lớn và uy tín quốc tế thực hiện thương mại điện tử xuyên biên giới để xuất khẩu hàng hóa.

DN

5

31.900.000

159.500.000

4

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT.

 

 

 

268.030.000

4.1

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử cho công chức cán bộ, công chức phụ trách TMĐT, Quản lý thị trường, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế, hải quan (100 đại biểu).

Lớp

 01

48.330.000 

48.330.000

 4.2

Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử và một số mô hình ứng dụng TMĐT thành công tại Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Đoàn

 01

 

69.700.000 

5

Chi phí khác phục vụ các hoạt động về thương mại điện tử trong và ngoài tỉnh (dự hội nghị, hội thảo, tập huấn...).

 

 

 

15.535.000

 

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5):

 

 

 

424.800.000

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 01/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 24/KH-UBND

22

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467525