• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2413/KH-UBND năm 2016 phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau giám sát về tổ chức thực hiện Kế hoạch 20-KH/TU do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Văn bản khác 2413/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2413/KH-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT HUY ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC, SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM SAU GIÁM SÁT VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 20-KH/TU NGÀY 10/4/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Thực hiện chđạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 223-TB/TU ngày 23/8/2016 kết qugiám sát đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 10-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chthị số 10-CT/TW ngày 05-12-2011 của Bộ Chính trị về phcập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tui, củng cố kết quả phcập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chcho người lớn” (gọi tắt là Kế hoạch số 20-KH/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết đim theo yêu cầu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Tập trung chđạo các các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chra qua giám sát thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU.

2. Yêu cầu:

Đưa ra các kế hoạch, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ chyếu theo chđạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 223-TB/TU ngày 23/8/2016.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường lãnh đạo, ch đạo, nâng cao trách nhiệm ca các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, nhất là cơ sở trong công tác ph cập giáo dục. Tăng cưng phối hợp gia các cấp, các ngành trong trin khai nhiệm vụ ph cập giáo dục và xóa mù chữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm duy trì sĩ s học sinh. Nâng cao chất ợng dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non 5 tui ngưi DTTS. Có giải pháp dạy tiếng DTTS cho đội ngũ giáo viên. Kịp thi tháo g những bất cập trong việc dạy, học và cấp chng ch cho đội ngũ giáo viên khi học tiếng DTTS của nhng dân tộc không có chữ viết, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đưa nhiệm vụ phcập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tui, cng ckết quả phcập giáo dục tiu học (PCGDTH) và ph cp giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS), tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn, cụ thể hóa kế hoạch số 1341/KH-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cho cả giai đoạn 2016 - 2020 và trong từng năm. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội, thực hiện công tác duy trì sĩ số học sinh.

Các s, ban, ngành liên quan và y ban nhân dân các huyện, thành ph thực hiện thường xuyên hàng năm.

- Chđạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phy ban nhân dân cấp xã, trường mm non, tiểu học, THCS thực hiện tt việc duy trì và nâng cao cht lượng phổ cập các cấp; thực hiện đầy đủ chế độ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác phcập giáo dục; tchức đánh giá các chỉ tiêu phổ cập hàng năm, có so sánh với các năm trước đkịp thời chđạo, điu chỉnh.

S Giáo dục và Đào tạo và y ban nhân dân các huyện, thành phố trin khai thực hiện thường xuyên.

- Chđạo các cấp quản lý giáo dục ớng dẫn các trường mầm non xây dựng môi tờng tiếng Việt trong lp mẫu giáo vùng DTTS, thực hiện linh hoạt, hiệu quả tài liệu Tập nói tiếng Việt, nâng cao khả năng giao tiếp ca trẻ bng tiếng Việt nhm chuẩn bị tốt cho trmẫu giáo 5 tui người DTTS vào lớp 1.

S Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph trin khai thực hiện thường xuyên.

- Chđạo biên soạn sách tiếng DTTS đối với các nhóm DTTS chưa có chữ viết làm cơ sở cho việc dạy, học tiếng DTTS.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

2. Thực hiện hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS, gắn với việc trin khai thực hiện Đ án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đào tạo nghề cho học sinh THCS, THPT đảm bảo đáp ứng đưc yêu cầu của địa phương, nhà tuyển dụng (chú trọng đào tạo các nghề về du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...).

- Chỉ đạo phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp nghề (vừa học nghề, vừa học chương trình giáo dục thường xuyên trung học phthông). Việc dạy nghề gắn với nhu cầu sdụng lao động của tỉnh.

S Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph triển khai thực hiện dạy nghề; S Giáo dục và Đào tạo phối hợp dạy chương trình giáo dục thường xuyên trung học ph thông.

3. Ch đạo lồng ghép nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới đ xây dựng những phòng học, nhà chức năng ở các điểm trường l.

- Chđạo lồng ghép nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới với các nguồn khác đđầu tư xây dựng lớp học, cơ sở vật chất ở các điểm trường thôn.

y ban nhân dân các huyện, thành phố trin khai thực hiện.

4. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà ho tâm; đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính người dân địa phương trong việc tham gia vào các hoạt động giáo dục đào tạo. Xem xét, hỗ trợ chế độ đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép trong khi chờ chủ trương từ Trung ương; tăng chế độ hỗ trợ cho giáo viên mầm non lp 5 tuổi dạy 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho trẻ 5 tui người DTTS.

- Chỉ đạo tăng cưng công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân địa phương trong việc tham gia vào các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo và y ban nhân dân các huyện, thành phố trin khai thực hiện.

- Chđạo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên mầm non.

Sở Tài chính, S Giáo dục và Đào tạo và y ban nhân dân các huyện, thành ph thực hiện.

5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các chủ trương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục các cấp. Quản lý chặt, kịp thi chn chỉnh sai phạm (nếu có) đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhất là người đứng đầu ngành giáo dục-đào tạo huyện, thành phố trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chđạo việc đưa nội dung thanh tra, kim tra việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phcập giáo dục các cấp vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và lồng ghép vào các cuộc thanh tra chuyên ngành hằng năm của ngành GD&ĐT. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nếu có sai phạm schấn chnh và xử lý theo quy định.

S Giáo dục và Đào tạo và y ban nhân dân các huyện, thành ph triển khai thực hiện.

III. T CHỨC THC HIỆN

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tchức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh y;
-
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- S
Giáo dục và Đào tạo;
- S
Lao động Thương binh và Xã hội:
- S
Nội vụ;
- S
Tài chính:
- UBN
D các huyện, thành ph;
- CVP, PVP phụ trách:
- Lưu: VT
, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2413/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2413/KH-UBND

812

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328647