• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông


 

Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Văn bản khác 246/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2020; Ngoài việc tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch s 1471/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 1809/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-TU của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TT-ATGT); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông (ATGT) năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật TT-ATGT, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

2. Giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

3. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các địa bàn trọng điểm trong tnh.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020.

2. Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TT-ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TT-ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TT-ATGT.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên các sở ngành, đoàn thể và các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT-ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kim soát, xử lý vi phạm về TT-ATGT.

3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

4. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá nhằm thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TT-ATGT.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện ... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Ban ATGT tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban ngành; các thành viên Ban ATGT tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch Năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; tổ chức ra quân Năm ATGT 2020; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TT-ATGT, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ; xây dựng kế hoạch phát động thi đua đảm bảo TT-ATGT năm 2020;

- Tổ chức triển khai bảo đảm TT-ATGT Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020; triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 về công tác đảm bảo TT-ATGT;

- Tiếp tục đôn đốc triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đi với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; chú trọng tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao (mũ đội kín đầu, che hàm); Phối hợp Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một “Giữ trọn ước mơ”; Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm TT-ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 1809/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-TU của Tỉnh ủy về trin khai kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo TT-ATGT;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”; triển khai chương trình hoạt động chia s ni đau cho các gia đình có người thân là nạn nhân của TNGT và có hoàn cảnh gia đình khó khăn; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2020;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự ATGT hàng quý tại các huyện, thành phố có TNGT tăng, tình hình giao thông phức tạp;

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa năm 2020, thường xuyên kiểm tra xử lý tất cả các hành vi vi phạm về TT-ATGT; tiếp tục thành lập thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kim tra việc thực hiện quy định pháp luật về TT-ATGT trong kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý có kế hoạch bảo trì, sửa chữa để đảm bảo ATGT trên các tuyến; tăng cường rà soát, kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường trọng điểm; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt quốc lộ với đường tỉnh, đường huyện; rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn QCVN41:2016/BGTVT; kịp thời ứng trực, sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đảm bảo ATGT cho kết cấu hạ tầng trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường st;

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, kiểm soát tải trọng phương tiện từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện (quy định về kích thước thành, thùng xe; tăng cường sử dụng hiệu quả dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô; giám sát, xử phạt nghiêm việc sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

- Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện; triển khai hiệu quả việc cấp giấy phép lái xe quc tế;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; lập kế hoạch thẩm định ATGT đối với toàn bộ hệ thống quốc lộ đang khai thác, chú trọng các điểm đấu nối giữa đường nhánh với quốc lộ; thực hiện thẩm định ATGT các tuyến đường tỉnh và đường huyện; bổ sung đầy đủ hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo; xử lý khắc phục các điểm đen về ATGT trên mạng lưới đường bộ;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải; phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra việc thực hiện các cam kết về xếp hàng, vận chuyển đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đầu mối hàng hóa;

- Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe, xác định trách nhiệm liên quan của cơ quan, người thực thi công vụ; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT; tiếp tục siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, chở khách du lịch;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn;

- Tăng cường công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và phối hợp với Công an tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động của xe bốn bánh chạy điện, xe máy điện và xe đạp điện;

- Phối hp với Sở Y tế tăng cường thanh tra các cơ sở khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện; tổ chức hậu kiểm tra kết quả khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải;

- Đẩy mạnh triển khai các đề án liên quan đến công tác bảo đảm TT-ATGT (Đề án xây dựng các giải pháp bảo đảm TT-ATGT đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; Đề án tăng cường bảo đảm TT-ATGT nông thôn);

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 4281/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch số 3927/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ;

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4151/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TT-ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bến Tre về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Công văn số 4062/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ;

3. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TT-ATGT; vận động toàn dân tham gia công tác bảo đảm TT-ATGT gắn vi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có chương trình phối hợp vi các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và TT-ATGT với các cuộc vận động, nhng mô hình phù hợp, thiết thực, có hiệu quả cao;

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phm quy định về TT-ATGT, phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TT-ATGT; căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể, chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông; duy trì việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy đối vi người lái xe và quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện trong cả năm 2020; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Tăng cường lực lượng, phương tiện đủ mạnh trên các tuyến giao thông trọng điểm để thực hiện vũ trang tuần tra kiểm soát, chủ động trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm chống người thi hành công vụ;

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT; các vụ TNGT có đủ yếu tố cu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự;

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TT-ATGT, chủ động phát hiện các bất hợp lý, sai sót về tổ chức giao thông và qua công tác phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông vận tải để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh trong công tác bảo đảm TT-ATGT; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải trong công tác bảo đảm TT-ATGT; kết ni chia sẻ các dữ liệu dùng chung phục vụ công tác bảo đảm TT-ATGT, quản lý lái xe, lái tàu, quản lý phương tiện, xử lý vi phạm TT-ATGT, hạ tầng giao thông, kiểm định phương tiện giám sát hành trình xe ô tô ...

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở công-ten-nơ, vật liệu xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa;

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Kế hoạch 4151/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TT-ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Công văn số 4062/UBND-KT ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ;

- Chỉ đạo Thanh tra Công an tỉnh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ đối với các lực lượng chức năng, lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm TT-ATGT; tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết và bị thương trong quân đội từ 5%-10%; không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô quân sự; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TT-ATGT để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TT-ATGT;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TT-ATGT, tập trung vào: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy;

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với ngưi điu khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TT-ATGT gây hậu quả nghiêm trọng;

- Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thủy nội địa cho lực lượng bộ đội biên phòng.

5. Sở Xây dựng

- Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm hành lang ATGT nhằm đảm bảo TT-ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị phù hợp năng lực với kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng giao thông, các chỉ tiêu về số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, diện tích đất dành cho giao thông đảm bảo khả năng kết nối giao thông đô thị; bảo đảm quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong các công trình xây dựng; không gian vỉa hè, lối đi cho người đi bộ; thiết kế thi công và bảo hành bảo trì KCHTGT đáp ứng yêu cầu về TT-ATGT;

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng dọc trên tuyến QL.57, QL.57B, QL.57C và QL.60 bảo đảm không làm phát sinh ùn tắc giao thông, mất TT-ATGT.

6. Sở Tư pháp: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TT-ATGT, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa; phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm pháp luật về TT-ATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra TNGT nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

8. Sở Công thương: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc lưu hành các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy giả, nhái, không đạt chất lượng tiêu chuẩn trên thị trường.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình đổi mới cách thức tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đảm bảo TT-ATGT; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và theo chủ đề Năm ATGT 2020;

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ATGT phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội;

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đ ATGT.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Phòng giáo dục các huyện, thành phố tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch triển khai Năm ATGT 2020 trong ngành giáo dục và phát động “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường” tháng 9 năm 2020;

- Tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2019-2020 cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Công ty Honda Việt Nam thực hiện Kế hoạch tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh lớp Một năm học 2020-2021, triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục ATGT cho bậc học mầm non;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình một số địa phương phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh các cấp.

11. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2020; phối hợp với Ban ATGT và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2020.

12. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tỉnh, thành phố phối hp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, thành phthực hiện công tác xét nghiệm ma túy, cht kích thích và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trong tỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe đnh kỳ đi với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma túy đi với toàn bộ lái xe được khám sức khỏe;

- Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn đối với toàn bộ nạn nhân cấp cứu do TNGT, hàng tháng báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do TNGT và tình hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy của nạn nhân về Sở y tế tỉnh để tổng hợp báo cáo về Ban ATGT tỉnh;

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do TNGT vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do TNGT từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban ATGT tỉnh, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm TT-ATGT từ ngân sách nhà nước theo quy định; định kỳ báo cáo về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cn trong máu tại các bệnh viện.

13. Các Sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng khởi đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TT-ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TT-ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn; tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây TNGT cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã phường, thị trấn; đặc biệt tập trung tuyên truyền vào chủ đề Năm ATGT 2020: “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

14. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm TT-ATGT năm 2020 theo chủ đề năm với một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TT-ATGT theo chủ đề Năm ATGT 2020 tại địa phương; tiếp tục kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban ATGT các huyện, thành phố; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Kế hoạch số 1471/KH-UBND ngày 29/3/2019 về tăng cường công tác bảo đảm TT-ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kế hoạch s 1809/KH-UBND ngày 18/4/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 159/KH-TU của Tỉnh ủy về triển khai kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo TT-ATGT; Kế hoạch số 4281/KH-UBND ngày 05/9/2014 về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Kế hoạch 4151/KH-UBND ngày 12/8/2016 vviệc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TT-ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới; Công văn số 5769/UBND-KT ngày 31/10/2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Công văn số 6788/UBND-KT ngày 28/12/2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Giao Thường trực Ban ATGT tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thvà UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; kịp thời tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 


N
ơi
nhận:
- UBATGTQG (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tnh (để báo cáo);
- CT-PCT UBND tỉnh (để biết);
- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Các Ban Đảng tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh (để phối hợp);
- TV Ban ATGT tỉnh (để phối hợp);
- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH, Cổng TTĐT;
- VP Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, (BATGT)

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 246/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 246/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437257