• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2469/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 125-KH/TU về thực hiện Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Văn bản khác 2469/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2469/KH-UBND

Bình Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 125-KH/TU NGÀY 03/03/2020 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 65-KL/TW, NGÀY 30/10/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và những nội dung trong Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị.

- Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn về công tác dân tộc trong thời gian qua, thực hiện các giải pháp để các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống được phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nội dung của Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới (Sau đây gọi tắt là kế hoạch số 125-KH/TU) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh ở các địa phương có đồng bào DTTS sinh sống.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của Kế hoạch số 125-KH/TU.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp; làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào DTTS thấy rõ những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã đạt được; nhận thức đúng đắn các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của các dân tộc anh em trong tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh đối với công tác dân tộc đến đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là đồng bào DTTS.

- Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, thực hiện công tác dân tộc và thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh; Tăng cường phát triển kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác dân tộc (Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Kế hoạch số 1493/KH-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn I (2016 - 2020)”; Kế hoạch số 3761/KH-UBND ngày 28/8/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Kế hoạch số 4961/KH-UBND ngày 02/11/2017 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 5775/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 1812/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương...)

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các đề án, cơ chế chính sách dân tộc của tỉnh theo quy định và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương theo từng giai đoạn; ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương có đồng bào DTTS sinh sống theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm; xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao của đồng bào dân tộc thiểu số; trang bị kiến thức cho các hộ đồng bào DTTS để nâng cao nhận thức, lập kế hoạch sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường tham mưu chỉ đạo giải quyết về đất ở, đất sản xuất, nhà ở; đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

3. Phát triển y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đồng bào DTTS; đảm bảo cho mọi người được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức vệ sinh phòng chống dịch bệnh đến hộ gia đình và cộng đồng, Chương trình Kế hoạch hóa gia đình,....

- Xây dựng, phát triển và mở rộng quy mô các loại hình trường lớp theo tiêu chuẩn của trường học chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên người DTTS; kịp thời biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

- Thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, khuyến khích học nghề đáp ứng điều kiện lao động địa phương, giải quyết việc làm, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động là người đồng bào DTTS.

4. Bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa mới

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa gắn với việc giữ gìn, bảo tồn di tích, bản sắc văn hóa của các dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu các lễ hội truyền thống, văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

- Vận động nhân dân không tham gia, tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Xây dựng nguồn nhân lực cán bộ là dân tộc thiểu số và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc

- Quan tâm tạo nguồn nhân lực cán bộ là dân tộc thiểu số, trên cơ sở chú trọng thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các đoàn thể chính trị-xã hội; hỗ trợ nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn để tham gia vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan tham mưu, giúp việc về dân tộc ở các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nòng cốt và người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật. Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh chống dịch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ/nhiệm vụ chi không thường xuyên được giao hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Rà soát, đánh giá các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm, triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới; Nghiên cứu, vận dụng các các văn bản của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, của Ủy ban Dân tộc liên quan tới dân tộc.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép, tham mưu các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tham mưu các dự án khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động DTTS và các dự án khởi nghiệp ở các địa phương có đồng bào DTTS.

3. Sở Tài chính

- Hàng năm, căn cứ đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Hướng dẫn quản lý, thanh quyết toán việc sử dụng các nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về công tác khuyến nông, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác xúc tiến thương mại đối với nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý người DTTS.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, trong đó có cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.

6. Sở Tư pháp

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với đồng bào DTTS.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương rà soát hộ dân tộc thiếu đất ở, đất sản xuất để tham mưu giải quyết kịp thời cho đồng bào dân tộc.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh và chương trình giải quyết việc làm.

- Chủ trì lồng ghép các chương trình hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích học nghề gắn với nhu cầu lao động, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chủ trì tham mưu các dự án khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là DTTS và các dự án khởi nghiệp ở các địa phương có đồng bào DTTS.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu đề xuất các chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực ở các địa phương có đông đồng bào DTTS.

- Thực hiện quy hoạch đào tạo, phân luồng, hướng nghiệp, trong đó quan tâm đối tượng học sinh DTTS sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và các cấp học khác để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với học sinh, sinh viên là người DTTS theo quy định.

10. Sở Y tế

Thực hiện bảo hiểm y tế, chương trình dân số- kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em là người DTTS. Chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở đáp ứng được yêu cầu về công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào DTTS.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp triển khai thực hiện việc thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào DTTS bằng các giải pháp khoa học và công nghệ.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách khác có liên quan đến đồng bào DTTS.

- Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác dân tộc cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về công tác dân tộc.

13. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Tổ chức sưu tầm, giữ gìn, bảo tồn các công trình di tích lịch sử văn hóa và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS; xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu.

- Tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường phục vụ và tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hội thi văn nghệ - thể thao dân tộc thiểu số trong tỉnh và toàn quốc.

14. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh

Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình tín dụng đối với đồng bào Dân tộc thiểu số, như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, tín dụng học sinh - sinh viên,...

15. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về đường lối, mục tiêu phát triển đất nước và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng trong tình hình mới.

- Tổ chức nắm nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS; tham mưu cho chính quyền giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa quân sự, công an với đồng bào DTTS thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là công tác xây dựng “Nhà Tình nghĩa Quân-Dân” cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tiến hành công tác dân vận và làm tốt công tác vận động giúp đỡ hộ nghèo (trong đó có hộ đồng bào DTTS nghèo) sản xuất, ổn định cuộc sống, chung sức xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương mình.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

- Tăng cường tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức lồng ghép các hoạt động vận động, tuyên truyền phù hợp nhằm thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các đoàn thể chính trị-xã hội.

- Chủ động giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch hoặc lồng ghép trong kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Đồng thời hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ngành, đơn vị ở mục IV;
- UBND các huyện, thị xã, Thành phố;
- LĐVP, P.TH, P.KG-VX;
- Lưu VT, phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2469/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Đặng Minh Hưng
Ngày ban hành: 26/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2469/KH-UBND

67

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445860