• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Văn bản khác 248/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP NGÀY 21/3/2016 CỦA CHÍNH PHỦ, VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắtUBND cấp huyện), UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) bảo đảm sự quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền cấp huyện, cấp xã.

2. Nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước:

a) Bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND tỉnh; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân;

b) Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND tỉnh và của UBND cấp huyện, cấp xã;

c) Phân cấp phải rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp; đảm bảo tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình;

d) Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn, đặc thù của ngành, lĩnh vực, điều kiện và khả năng phát triển của từng khu vực, vùng lãnh thổ, loại hình đô thị, nông thôn;

đ) Phù hợp với khả năng quản lý, điều hành của từng cấp và điều kiện, khả năng cân đối các nguồn lực cần thiết để thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các ngành, lĩnh vực;

e) Tăng cường trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của sở, ngành đối với việc thực hiện phân cấp và xử lý trách nhiệm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phát huy dân chủ rộng rãi để Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quản lý ngân sách nhà nước: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước gắn với đổi mới phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, tính chủ động của ngân sách tỉnh và phù hợp với trình độ quản lý của mỗi cấp.

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp:

a) Xác định rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo nguyên tắc gắn trách nhiệm với thẩm quyền của cấp ra quyết định;

b) Tăng cường trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Quản lý đầu tư công: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư công trên cơ sở bảo đảm quản lý tập trung và thống nhất về quy hoạch, cơ chế, chính sách và cân đối nguồn lực một cách chủ động, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.

4. Quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức gn với phân cấp đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng ngành, lĩnh vực.

5. Quản lý đất đai: Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về đất đai; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai theo phân cấp quản lý.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về ngành, lĩnh vực theo các nội dung sau:

a) Rà soát chức năng, nhiệm vụ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, loại bỏ chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phù hợp với nội dung đã phân cấp;

b) Giảm hợp lý các loại giấy phép và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép; thường xuyên rà soát, giám sát, đánh giá quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, xử lý nghiêm việc soạn thảo và ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh; rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính và chỉnh sửa quy trình giải quyết công việc với người dân, với doanh nghiệp còn chưa phù hợp;

c) Ban hành các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức thay cho việc cấp phép (hoặc xin phép và cho phép) trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Hạn chế quản lý nhà nước bằng hình thức ban hành văn bản chấp thuận hoặc cho ý kiến đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý. Chỉ thực hiện thẩm tra, thẩm định để kiểm soát, bảo đảm tính thống nhất về chất lượng, hiệu quả trong quản lý và tránh thất thoát lãng phí;

d) Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn trong hoạt động công vụ; đặc biệt đối với các quy trình thủ tục phục vụ, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp;

đ) Quy định trách nhiệm báo cáo, giải trình, xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các Sở, ban, ngành đối với UBND cấp huyện sau phân cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ động thực hiện:

a) Đề xuất các nội dung cần phân cấp quản lý cho phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh, đặc thù của cơ quan, tổ chức, khu vực, địa phương kết hợp với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong từng cấp thuộc hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước;

b) Công khai, minh bạch hóa các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là rà soát, công khai, thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để bố trí phù hợp với vị trí việc làm theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

c) Định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực để có biện pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với khả năng và điều kiện thực hiện phân cấp của từng khu vực, địa phương trong từng giai đoạn;

d) Hằng năm, đề xuất nội dung để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, nội dung đề xuất phải thể hiện rõ: Nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thuộc ngành, lĩnh vực để triển khai phân cấp; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thuộc ngành, lĩnh vực; thời gian trình đối với các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thuộc ngành, lĩnh vực;

đ) Báo cáo tình hình thực hiện những việc được phân cấp quản lý nhà nước đối với cơ quan, đơn vị một lần trong năm (báo cáo trước ngày 15/12/2016).

2. Các S quản lý về ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp, có trách nhiệm chủ động thực hiện:

a) Sở Tài chính xây dựng quy định phân cấp quản lý ngân sách chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020. Năm 2016, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Báo cáo đánh giá thực trạng phân cấp ngân sách thời kỳ 2011-2016 và một số giải pháp hoàn thiện quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017 - 2020” vào tháng 12/2016;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với danh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu về các nội dung:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các Sở, ngành loại bỏ chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không có việc nào không có cơ quan quản lý, một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm;

- Phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình tham mưu, thực hiện phân cấp quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện để điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế công chức cho phù hợp với quá trình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước từng ngành, lĩnh vực và tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ định kỳ hằng năm.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu về nội dung phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường;

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước; kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh các nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục phân cấp cho UBND xã, phường, thị trấn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở,
ban, ngành tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 248/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 06/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 248/KH-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366574