• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Văn bản khác 25/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sắp xếp các cơ quan báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo điện tử, báo hình, báo nói.

- Thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của tỉnh theo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH, QUẢN LÝ

1. Đối với báo và tạp chí in

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện tại có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 cơ quan tạp chí in thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện tại có 01 Đài Phát thanh và Truyền hình. Trong đó có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

3. Đối với báo và tạp chí điện tử

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử (thuộc Báo Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã được Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp. Về cơ bản, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử tự cân đối tài chính, nhà nước có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với chuyên trang, một số quảng bá về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử. Phát triển Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử gắn với đổi mới công nghệ (phần mềm lõi, máy chủ, hệ thống bảo mật, thiết bị ghi âm, ghi hình) phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh được phép có tạp chí điện tử hoạt động theo các quy định của pháp luật. Tạp chí điện tử tự cân đối tài chính, nhà nước có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với một số chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thông tin đối ngoại giới thiệu, quảng bá về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử.

III. HIỆN TRẠNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA TỈNH

1. Báo Bà Rịa -Vũng Tàu

a. Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Giấy phép Hoạt động báo chí:

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu được hoạt động báo in và báo điện tử. Hoạt động báo in theo Giấy phép số 252/GP-BTTTT ngày 01/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoạt động báo điện tử theo Giấy phép Báo điện tử số 03/GP-BTTTT ngày 12/01/2016 do Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp.

b. Về cơ cấu tổ chức:

- Ban Biên tập: 3 đồng chí gồm Tổng Biên tập và 02 Phó Tổng Biên tập (dự kiến 04 đồng chí).

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Thư ký - Xuất bản;

+ Phòng Hành chính - Trị sự;

+ Phòng Biên tập Kinh tế;

+ Phòng Biên tập Thời sự - Chính trị;

+ Phòng Biên tập Báo điện tử;

+ Phòng Biên tập Nội chính - Bạn đọc;

+ Phòng Quảng cáo - Phát hành

- Đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Biên chế được giao: 47 định biên.

+ Đã biên chế đến năm 2019: 47 cán bộ, công chức; đến năm 2021:40 cán bộ, công chức.

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trên Đại học 00, Đại học 39/47; Cao đẳng 8/47.

+ Hợp đồng: 00

+ Hội viên hội nhà báo: 35 hội viên.

+ Phóng viên, biên tập viên được cấp Thẻ Nhà báo: 32.

c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Trụ sở làm việc: 28, Trần Hưng Đạo, Thành phố Vũng Tàu.

c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Trụ sở làm việc: 28, Trần Hưng Đạo, Thành phố Vũng Tàu.

- Máy móc, thiết bị phục vụ chuyên môn: Tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng.

d. Xuất bản, phát hành

- Kỳ xuất bản (Báo in):

+ 07 kỳ/tuần.

+ Số lượng phát hành: 6500-7000 tờ/ kỳ xuất bản.

+ Số trang: 12 trang đối với các số phát hành từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Hình thức khuôn khổ: Số báo 12 trang khuôn khổ: 30cm x 40cm

đ. Hệ thống phát hành: Phát hành thông qua hệ thống bưu điện tỉnh.

e. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

g. Đánh giá:

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, vấn đề dư luận quan tâm, phong trào hành động cách mạng của nhân dân địa phương; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu

a. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT)

b. Giấy phép hoạt động báo chí:

- Giấy phép hoạt động phát thanh số 256/GP-BTTTT ngày 28/6/2018 của Bộ thông tin và Truyền thông cấp;

- Giấy phép hoạt động truyền hình số 257/GP-BTTTT ngày 28/6/2018 của Bộ thông tin và Truyền thông cấp.

c. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các Phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Phòng Thời sự

+ Phòng Chuyên đề

+ Phòng Chương trình và Giải trí

+ Phòng Sản xuất chương trình

+ Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

+ Phòng Kế hoạch - Tài vụ

+ Phòng Dịch vụ - Quảng cáo

- Đội ngũ công chức, viên chức:

+ Biên chế được giao năm 2019 là 133 người.

+ Biên chế hiện có đến tháng 09/2019 là 131 người.

+ Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp là 18 người; Hợp đồng lao động nội bộ cơ quan là 18 người.

+ Tổng số: 167 công chức, viên chức và người lao động. Trong đó: Thạc sĩ: 6, Đại học: 113 người (trong đó có 23 Đại học Báo chí).

+ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam: 59 người.

+ Phóng viên, biên tập viên được cấp Thẻ Nhà báo: 28 người.

d. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Về trụ sở làm việc: Hiện Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 02 cơ sở:

+ Cơ sở 1 (Trụ sở chính): Số 564, đường CMT8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, bao gồm 02 tòa nhà làm việc của các bộ phận: Khối Quản lý, Khối Nội dung, Khối Kỹ thuật, Khối Sản xuất chương trình.

+ Cơ sở 2: Trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể dục - Thể thao thị xã Phú Mỹ: đặt máy tiếp phát sóng phát thanh.

- Về Máy móc thiết bị phục vụ chuyên môn

+ Hệ thống thiết bị tiền kỳ:

Thiết bị tiền kỳ truyền hình hiện nay chủ yếu là các camera và phụ kiện chuẩn HD đã quá cũ. Đài đã được HĐND và UBND tỉnh cho chủ trương mua sắm thiết bị tiền kỳ mới để đáp ứng nhu cầu thực hiện tin, bài, phóng sự, phim tài liệu... Dự kiến thiết bị đưa vào sử dụng trong Quý I/2020.

Thiết bị tiền kỳ phát thanh hiện nay cũng đã xuống cấp, đã sử dụng trong thời gian dài, Đài đã được HĐND và UBND tỉnh cho chủ trương mua sắm thiết bị tiền kỳ mới để đáp ứng nhu cầu thực hiện tin, bài, phóng sự, ... phục vụ cho phát thanh. Dự kiến thiết bị đưa vào sử dụng trong Quý II/2020.

+ Hệ thống thiết bị hậu kỳ:

Gồm hệ thống các máy dựng, đồ họa chuẩn HD kết nối với server lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng mạng cáp quang tốc độ cao để dựng thành các sản phẩm hoàn chỉnh; hệ thống các phim trường thời sự và chuyên đề (chuẩn HD) phục vụ thu hình các chương trình hàng ngày; hệ thống máy chủ lưu trữ riêng cho sản xuất chương trình để đảm bảo quá trình trích xuất dữ liệu phục vụ công tác dựng hàng ngày luôn được đảm bảo; xe truyền hình lưu động được nâng cấp lên chuẩn HD đảm bảo thu hình và truyền hình các sự kiện vừa và nhỏ. Tất cả các thiết bị phục vụ khâu hậu kỳ nói trên được đầu tư trong Dự án thiết bị số hóa truyền hình, được đưa vào vận hành trong năm 2019.

+ Hệ thống truyền dẫn chương trình truyền hình:

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2011 về việc Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; theo đó Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh không còn chức năng phát sóng, việc phát sóng chương trình do đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Về truyền dẫn truyền hình, Đài đang có hệ thống thiết bị phát chương trình truyền hình (Tổng khống chế truyền hình) cung cấp nguồn tín hiệu chuẩn HD cho tất cả các hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các đơn vị, cụ thể như: truyền dẫn lên vệ tinh Vinasat 1; qua các hệ thống cáp kỹ thuật số và analog của các công ty SCTV, VTVcab, HTVC, và các mạng cáp tại các địa phương; qua hệ thống cáp quang của công ty Viettel, VNPT (MyTV), FPT; qua truyền hình số mặt đất của công ty Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV).

+ Hệ thống truyền dẫn và phát sóng chương trình phát thanh:

Hệ thống truyền dẫn và phát chương trình phát thanh (Tổng khống chế phát thanh) cung cấp nguồn tín hiệu cho vệ tinh Vinasat 1 - phủ sóng toàn quốc; cung cấp cho máy phát sóng tại Đài và Trạm phủ sóng phát thanh tại thị xã Phú Mỹ - phủ sóng toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Máy phát sóng phát thanh bao gồm: 01 máy phát sóng FM công suất 10 KW đang được lắp đặt và phát sóng tại Trụ sở Đài tại thành phố Bà Rịa; 01 máy phát sóng FM công suất 5 KW đang được lắp đặt và phát sóng tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thị xã Phú Mỹ. Hai máy này được đưa vào vận hành khai thác trong năm 2019.

+ Hệ thống lưu trữ dữ liệu truyền hình:

Hiện nay Đài đang còn lưu giữ kho băng với trên 10.000 cuốn băng các loại, hiện nay một số băng đã bị hư theo thời gian, trong kho băng này có rất nhiều tư liệu quý giá cần phải được số hóa và lưu trữ thành file. Đài đã được HĐND và UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án đầu tư thiết bị lưu trữ dữ liệu, Sở Kế hoạch đầu tư đang phối hợp với Đài thực hiện các bước tiếp theo để có thể đưa thiết bị vào vận hành trong Quý III/2020.

đ. Cấu tạo khung chương trình:

- Phát thanh:

+ Sáng: Tiếp sóng chương trình thời sự của đài tiếng nói Việt Nam VOV1; Thời sự BRVT; các chuyên đề, chuyên mục, chương trình giải trí.

+ Trưa: Thời sự BRVT; Chuyên đề, chuyên mục; giải trí.

+ Tối: Tiếp sóng chương trình thời sự của đài tiếng nói Việt Nam VOV1; Thời sự BRVT; các chuyên đề, chuyên mục, chương trình giải trí.

- Truyền hình:

+ Buổi Sáng: Thời sự “Ngày mới”; Phim truyện Nước ngoài; Chuyên đề; Chương trình khoa giáo; Dịch thuật; Phim hoạt hình; Bản tin “Mảnh ghép cuộc sống”; Phim truyện Việt Nam.

+ Buổi Trưa: Tường thuật; Tọa đàm; Ca nhạc; Ký sự (Phim tài liệu, Phóng sự); Chuyên đề; Thời sự “Hòa nhịp phát triển”; Phim truyện Nước ngoài.

+ Buổi Chiều: Ca nhạc; Phim tài liệu; Bản tin “Mảnh ghép cuộc sống”; Cải lương; Ca cổ; Chương trình Khoa giáo; Phim truyện Việt Nam; Chuyên đề; Dịch thuật; Giai điệu cuộc sống; Gameshow; Phim truyện Nước ngoài.

+ Buổi Tối: Chuyên trang Địa phương trên đường phát triển; Bản tin trước ống kính; Phim hoạt hình; Thời sự Đài PT&TH tỉnh BR-VT; Tiếp sóng Thời sự Đài TH Việt Nam; Sitcom; Phim truyện Việt Nam; Chuyên đề; Phim truyện Nước ngoài; Bản tin “Mảnh ghép cuộc sống”; Ca nhạc Bolero; Thời sự cuối ngày.

- Thời gian tiếp sóng:

+ Kênh truyền hình BRVT tiếp sóng VTV1: Thực hiện tiếp sóng từ 19h00 đến 19h45.

+ Kênh phát thanh BRVT tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam VOV:

Sáng: Từ 6h00-6h30.

Chiều: Từ 18h00-19h00.

- Thời lượng phát sóng:

+ Kênh truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu phát sóng 24 giờ/ngày.

+ Kênh phát thanh Bà Rịa - Vũng Tàu phát sóng: 18giờ/ngày.

- Thời lượng chương trình tự sản xuất:

+ Thời lượng sản xuất chương trình truyền hình: 4 giờ 30 phút/ngày.

+ Thời lượng sản xuất chương trình phát thanh: 16 giờ 30 phút/ngày (tính cả thời gian phát lại)

e. Phương thức truyền dẫn:

- Đối với truyền hình:

+ Qua vệ tinh Vinasat 1

+ Truyền hình cáp kỹ thuật số và analog (SCTV, VTVcab, HTVC)

+ Truyền hình số mặt đất (SDTV)

+ Truyền hình cáp quang độ nét cao (MyTV, Viettel TV, FPT)

- Đối với phát thanh:

+ Qua vệ tinh Vinasat 1

+ Máy phát sóng analog 10KW tại thành phố Bà Rịa

+ Máy phát sóng analog 5KW tại thị xã Phú Mỹ

g. Phạm vi phủ sóng:

- Đối với truyền hình:

+ Truyền hình vệ tinh: phủ sóng toàn quốc

+ Truyền hình cáp: Kỹ thuật số phủ sóng toàn quốc; analog phủ sóng trong tỉnh và 10 tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ.

+ Truyền hình số mặt đất: phủ sóng khu vực Nam bộ.

+ Truyền hình cáp quang độ nét cao: phủ sóng toàn quốc

- Đối với phát thanh:

+ Trên vệ tinh: phủ sóng toàn quốc

+ Máy phát sóng analog: phủ sóng toàn tỉnh.

h. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

i. Đánh giá:

Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được giao. Trong thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu đã sản xuất và phát sóng nhiều chương trình, chuyên mục mới được khán giả đón nhận và đánh giá cao. Các chương trình truyền hình thường xuyên được chú trọng, đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức thể hiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của địa phương, của đất nước.

3. Tạp chí Văn Nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

a. Cơ quan chủ quản: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

b. Giấy phép hoạt động báo chí: Tạp chí Văn nghệ hoạt động theo Giấy phép xuất bản: Số 2218/GP-BTTTT cấp ngày 19/12/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

c. Cơ cấu tổ chức:

- Biên chế được giao chuyên trách Tạp chí: 03 người.

- Đã biên chế đến năm 2019: 03 người.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 02 Đại học, 01 cao đẳng

- Hội viên Hội nhà báo: 01 người.

- Phóng viên, biên tập viên được cấp Thẻ Nhà báo: 01 người.

d. Cơ sở vật chất trang thiết bị:

- Trụ sở làm việc: Thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu số 23 Huỳnh Khương Ninh, phường 3, thành phố Vũng Tàu

- Máy móc, thiết bị phục vụ chuyên môn: Được trang bị máy vi tính, máy photocopy, máy quét ảnh, tủ tài liệu, phòng và bàn ghế làm việc, điện thoại bàn.

đ. Xuất bản, phát hành:

- Kỳ xuất bản: 01 số/ 2 tháng; số lượng: 1.000 bản; số trang: 80 trang; Khuôn khổ: 16 x 24 cm.

- Hệ thống phát hành: Phát hành trong và ngoài tỉnh qua hệ thống Bưu điện.

e. Nội dung, chất lượng: Nội dung phong phú, được đánh giá là một trong những tờ tạp chí Văn nghệ địa phương có chất lượng chuyên môn cao.

g. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

h. Đánh giá:

Tạp chí Văn Nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn học, nghệ thuật; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Đối với báo và tạp chí in

a. Mục tiêu

- Duy trì 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu); 01 cơ quan Tạp chí in thuộc Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh (Tạp chí Văn nghệ)

b. Giải pháp

a) Đối với Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: Không thực hiện điều chỉnh, tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển theo lộ trình Ban Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh tiếp tục đổi mới để phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh trong tình hình mới.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

a. Nội dung

- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu duy trì 01 Đài Phát thanh và truyền hình cấp tỉnh với 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Đảm bảo phát sóng chương trình thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% thời lượng phát sóng. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí không vượt quá 30% thời lượng phát sóng.

- Đến năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tự chủ về tài chính, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Tỉnh có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền.

b. Giải pháp

- Tiếp tục duy trì và thực hiện các kế hoạch phát triển phát thanh truyền hình của tỉnh.

- Duy trì hoạt động truyền thanh ở 8 đơn vị Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuyển đổi sang mô hình tự chủ về tài chính; xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền.

3. Đối với báo và tạp chí điện tử:

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục duy trì, phát triển Báo Bà Rịa-Vũng Tàu điện tử (http://baobariavungtau.com.vn) phù hợp với xu hướng phát triển của loại hình báo điện tử trong thời gian tới; đủ điều kiện đáp ứng các nhiệm vụ chính, công tác tuyên truyền của tỉnh.

- Tạp chí Văn nghệ nghiên cứu phương án để nâng cấp trang điện tử http://vannghebrvt.com để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và hiệu quả trong công tác quảng bá văn hóa, văn học Nghệ thuật của tỉnh.

- Liên kết với Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để tăng cường phạm vi truyền thông của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí

- Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, cần làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

- Các cơ quan báo chí tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những người làm báo của cơ quan khi có vi phạm.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các tổ chức báo chí khu vực, quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại, cũng như đẩy mạnh thông tin quảng bá về Việt Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu bằng các tiếng nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nâng cao, khả năng tự bảo vệ trước những thông tin tiêu cực, độc hại trên mạng. Tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng, thói quen khai thác, sử dụng mạng, thông tin mạng một cách an toàn, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại ở nước ngoài nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại thị trường quốc tế, tăng cường các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh, thành phố các nước bạn đã ký kết hợp tác.

- Trao đổi nhân sự thực tập về truyền thông tại địa phương nước ngoài có ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh theo nội dung liên quan trong lĩnh vực truyền thông đại chúng.

- Báo cáo kết quả và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Hội Nhà báo

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền với hội viên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Hội Nhà báo

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền với hội viên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Nâng cao vai trò người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời phát hiện, xử lý và phản hồi thông tin báo chí theo quy định.

- Cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua kênh truyền thông.

5. Những nội dung có liên quan đến lĩnh vực báo chí không còn phù hợp với Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đều không còn hiệu lực.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan, Tổng biên tập, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đài PTTH tỉnh; Báo BRVT;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Lưu: VT-VX7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 25/KH-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445465