• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Văn bản khác 25/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO NÔNG DÂN, HỢP TÁC XÃ, DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Thực hiện nội dung Công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và Thông báo số 13-TB/VPTU ngày 04/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 13-TB/VPTU ngày 04/01/2021. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá đánh giá kết quả thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Định hướng, giúp nông dân sản xuất gắn với nhu cầu thị trường; khuyến khích, phát triển, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, liên kết chuỗi giá trị, liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối). Quy hoạch bố trí hợp lý các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh và được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Tham mưu ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “Dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng thực chất, bền vững và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

4. Rà soát các quy định, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong năm 2021 cho phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

5. Chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng đến việc phát triển nuôi biển, khai thác hải sản bền vững gắn với chế biến sâu. Tuyên truyền ngư dân không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo đảm các hoạt động khai thác thủy hải sản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trong thời gian đến.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

6. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tuân thủ lịch thời vụ, thực hiện tốt khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nhất là không tự ý tăng diện tích, sản lượng cây trồng, vật nuôi dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung và xảy ra hiện tượng “được mùa - mất giá”... Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường; chỉ đạo các cơ sở sản xuất trong tỉnh cung cấp đủ nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với lợi thế của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật và công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, cảnh báo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Tiếp tục thực hiện công tác định canh, định cư, giúp các hộ dân vùng thiên tai tái định cư nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; các hộ dân chuyển đến nơi ở mới từng bước có cuộc sống ổn định và tốt hơn nơi ở cũ. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai xảy ra, xây dựng kịch bản xử lý tình huống và khắc phục hậu quả thiên tai như: Hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, cháy rừng...

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Xây dựng Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn, định hướng trồng rừng cây gỗ lớn, cây dược liệu, đầu tư sản xuất sản phẩm có thế mạnh, xây dựng thương hiệu và chế biến sâu, sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh, huyện, xã gắn với Đề án OCOP. Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, quy trình sản xuất nông nghiệp VietGAP để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

10. Tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

11. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống, mở rộng tìm kiếm và phát triển thêm nhiều thị trường mới để xuất khẩu nông sản trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn còn diễn biến phức tạp; thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin về các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP đến bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và các công việc cần triển khai để kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

12. Tham mưu tổ chức Hội thảo chuyên đề, mời các bộ, ngành, các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp lớn có uy tín để bàn bạc, nghiên cứu và tìm ra giải pháp hiệu quả để thúc đẩy hình thành liên kết theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

13. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất các sản phẩm phù hợp với các thị trường tiêu thụ. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường cập nhật, phổ biến triển khai các công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ nông dân về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

14. Đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo sau khi học nghề, người nông dân có thể áp dụng được vào phát triển sản xuất; xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập cao, ổn định đời sống. Đa dạng các hình thức đào tạo, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng cho lao động nông thôn, cán bộ kỹ thuật, nhằm thích ứng với các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại doanh nghiệp nhằm thu hút lao động tham gia học nghề.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

15. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

16. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

17. Sửa đổi, bổ sung các Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó, nghiên cứu cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp được thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tổ chức tín dụng để đầu tư dự án nông nghiệp cho đến khi có hướng dẫn sửa đổi. Tham mưu đề xuất cụ thể giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

18. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Phát hiện, ngăn chặn xử lý những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, các hoạt động khai thác, sử dụng nước và hoạt động xả nước thải vào nguồn nước chưa được cấp giấy phép tài nguyên nước, trong đó có các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi, nhất là các hồ chứa, hệ thống thủy lợi đa mục tiêu có phục vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt ở khu vực nông thôn theo đúng quy định pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Thanh tra Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

19. Tham mưu quy hoạch, đầu tư, đề xuất đầu tư mới hoặc nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã quan trọng để thuận lợi cho việc sản xuất, thông thương, buôn bán hàng hóa, liên kết vùng trong nông nghiệp và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

20. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Công an xã, thị trấn chính quy nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn nông thôn gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tăng cường giải pháp và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm, đánh bạc, đòi nợ, siết nợ theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...)

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

21. Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm bổ sung vốn điều lệ (hỗ trợ ngân sách) cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân các cấp trong tỉnh theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để hỗ trợ nông dân học tập kỹ năng sản xuất và có vốn phục vụ sản xuất theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

22. Tổng hợp nhu cầu các địa phương, đề xuất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình để thực hiện kiên cố hóa trường lớp học tại các xã đặc biệt khó khăn, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

23. Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, bệnh bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm khác. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện các chiến dịch tiêm chủng mở rộng để đạt mục tiêu đề ra về tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin có trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên quy mô cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

24. Tăng cường hoạt động truyền thông để người dân hiểu đúng về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là hỗ trợ công nghệ thông tin, internet với những nội dung cụ thể, thiết thực và những giải pháp hữu ích giúp nông dân nhanh chóng tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành nông nghiệp mang đến cho Việt Nam. Tăng cường thông tin tuyên truyền làm thay đổi căn bản nhận thức của nông dân về chuyển đổi số trong nông nghiệp và các gương điển hình tiên tiến về liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

25. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ; tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

26. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nông dân chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà nông dân đang gặp phải và mong muốn được tháo gỡ. Trước mắt, Hội Nông dân tỉnh cần phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nông dân về đất đai, vốn đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học, dạy nghề, phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển các hình thức kinh tế tập thể... Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay. Duy trì hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng mục đích.

- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

27. Tích cực tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên thấy được quyền, lợi ích của mình khi tham gia vào hợp tác xã. Chú trọng tuyên truyền, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các hợp tác xã và nông dân về công tác tập huấn, kết nối cung cầu, thị trường tiêu thụ, vay vốn ưu đãi, vật tư nông nghiệp trả chậm.

- Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

28. Rà soát lại các hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để kiến nghị, đề xuất việc duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, đặc biệt là vấn đề nhân lực của các hợp tác xã.

- Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này của các sở, ngành, địa phương liên quan.

2. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo đơn vị chủ trì, trực tiếp chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh rà soát các nội dung, vấn đề có liên quan đến các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, nghiên cứu xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh; chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án dồn điền đổi thửa, đổi thửa quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng tạo thành quỹ đất tập trung để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 13-TB/VPTU ngày 04/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng Nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong59)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Phước Hiền
Ngày ban hành: 05/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 25/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
468185