• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê


 

Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Văn bản khác 250/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 250/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với bộ, ngành, địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 643) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 643/QĐ-TTg , trong đó xác định thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Xác định cơ chế phối hợp, tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong hoạt động quản lý chất lượng thống kê.

- Xác định vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thông tin thống kê đối với hoạt động quản lý chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách, lấy chất lượng thống kê làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê.

2. Yêu cầu

- Gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện (ở tnh là Cục Thng kê và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, ở địa phương là Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã); bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

- Rà soát, đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê.

- Tham gia góp ý khi có trưng cầu của Tổng cục Thống kê đối với các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê.

2. Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê

- Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc các sở, ban ngành, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

- Tham gia góp ý khi có trưng cầu của Tổng cục Thống kê đối với các tiêu chuẩn thống kê quốc gia, bộ, ngành.

- Vận hành cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata).

3. Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng thống kê

- Tham gia góp ý bộ tiêu chí chất lượng thống kê của hệ thống tổ chức thống kê tập trung, tổ chức thống kê bộ, ngành.

- Tham gia góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê.

4. Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

- Nghiên cứu, cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê theo chỉ đạo của Tổng cục Thống kê khi triển khai áp dụng các phương pháp của Liên hp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế.

- Tham gia góp ý bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê.

- Tham gia góp ý sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê.

5. Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê

- Triển khai, tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thng kê (theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt).

- Cử công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê.

6. Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

- Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê trên địa bàn tỉnh.

- Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

(cụ thể tại Phụ lục phân công nhiệm vụ đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí và báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Cục Thống kê trước ngày 10/01 hàng năm đ tng hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình truyền thông về tầm quan trọng của chất lượng thống kê đối với quá trình xây dựng và thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của cộng đồng đối với việc đảm bảo chất lượng thống kê.

3. Cục Thống kê tỉnh theo dõi, đôn đốc cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; định kỳ trước ngày 25/01 hàng năm báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) theo quy định.

4. Cục Thống kê phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lập dự toán kinh phí hàng năm (khi có phát sinh) đthực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin đến Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh:
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vĐề án

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dkiến

1

Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

a

Rà soát, đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Quý III/2017

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo đánh giá thực trạng các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

b

Tham gia góp ý khi có trưng cầu của Tổng cục Thng kê đối với các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

Khi có trưng cầu

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Các báo cáo góp ý đối với các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê

2

Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thng kê

a

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê thuộc các sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện

Tháng 7 - 12/2017

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Các báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê

b

Tham gia góp ý khi có trưng cầu của Tổng cục Thống kê đối với các tiêu chuẩn thống kê quốc gia, bộ, ngành

Khi có trưng cầu

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Các báo cáo góp ý đối với các tiêu chuẩn thống kê quốc gia, bộ, ngành

 

c

Vận hành cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê (metadata)

2018-2020

Cục Thống kê tỉnh; các sở, ban, ngành

 

Vận hành cơ sở dữ liệu đặc tả thống kê

 

3

Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng thống kê

 

a

Tham gia góp ý bộ tiêu chí chất lượng thống kê của hệ thống tổ chức thống kê tập trung, tổ chức thống kê bộ, ngành

Khi có trưng cầu

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo góp ý bộ tiêu chí chất lượng thống kê của hệ thống tổ chức thống kê tập trung, tổ chức thống kê bộ, ngành

 

b

Tham gia góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê

Khi có trưng cầu

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê Việt Nam được biên soạn và phát hành

 

4

Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

a

Nghiên cứu, cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hợp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

Cập nhật theo định kỳ 2 năm: Quý I/2018; Quý I/2020

- Cục Thống kê tỉnh;

- Các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo kết quả cập nhật các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng thống kê của Liên hp quốc, một số quốc gia và tổ chức quốc tế

 

b

Tham gia góp ý bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

2018

- Cục Thống kê tỉnh;

- Các sở, ban, ngành

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo góp ý bộ công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

c

Tham gia góp ý sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê

2019-2020

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Báo cáo góp ý sổ tay hướng dẫn quản lý chất lượng thống kê

 

5

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

 

a

Triển khai, tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê (theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt)

2018-2030

- Cục Thống kê tỉnh;

- Sở Thông tin và truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Kế hoạch, chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê được thực hiện

 

b

Cử công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê

2019-2030

- Cục Thống kê tỉnh;

- Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã có liên quan

Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê

 

6

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thng kê

 

a

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê trên địa bàn tỉnh

Định kỳ hàng năm, từ 2020-2030

Cục Thống kê tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

 

b

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

2023-2030

- Cục Thống kê tỉnh

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã liên quan

 

100% cơ quan thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung; trên 50% tổ chức thống kê sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã sử dụng hệ thống này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 15/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 250/KH-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362476