• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch" do tỉnh Thanh Hóa

Tải về Văn bản khác 250/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯNG KẾT NỐI HÀNG KHÔNG VỚI CÁC THỊ TRƯỜNG NGUỒN KHÁCH DU LỊCH”

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch”, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Đán với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án “Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch” đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của tỉnh Thanh Hóa.

- Phát triển hoạt động hàng không gn với hoạt động du lịch theo định hướng tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững, gigìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và an toàn cho du khách.

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thcho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đtriển khai thực hiện Đ án;

- Các giải pháp thực hiện Đề án về tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch cần thực hiện bng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh;

- Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các chính sách ca tỉnh đã ban hành về khuyến khích, phát triển vận tải hàng không trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung Kế hoạch

1. Mục tiêu

- Đến năm 2025: Xúc tiến để mở mới các đường bay nội địa đến các tnh khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên và Đồng bng Sông Cửu Long; mở mới đường bay quốc tế theo Đán đã được Thtướng Chính phphê duyệt; khai trương một sđường bay quc tế thường xuyên đi khu vực ASEAN và khu vực Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bn, Đài Loan...). Lượng hành khách qua cảng đạt 2,5 triệu hành khách/năm.

- Sau năm 2025: Tiếp tục triển khai kế hoạch xúc tiến nhm mở rộng, khai thác ổn định các đường bay hiện có và mở các đường bay mới; tăng tần suất khai thác. Thực hiện các giải pháp để đầu tư, nâng cấp hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân nhằm đáp ứng công suất khai thác đạt 5 triệu hành khách/năm theo quy hoạch phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thọ Xuân đang được UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Về công tác tuyên truyền

- Các hãng hàng không mở đường bay phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình và các s, ngành, địa phương qung bá đường bay; thông báo, giới thiệu đường bay đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp du lịch trong, ngoài tnh.

- Các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc htrợ các hàng hàng không trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và truyền thông cho các đường bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân để nhân dân trong và ngoài tỉnh biết, sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không như: Tuyên truyền, quảng cáo trên truyền hình, báo giấy, báo điện tử, website các sở ngành, địa phương, biển quảng cáo tấm lớn, băng rôn, phướn...

2.2. Về định hướng kết nối các đường bay

Tập trung kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp hàng không mở mới và phát triển các đường bay nhằm kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với các cảng hàng không nội địa, quốc tế; cụ th:

- Các đường bay nội địa: Khu vực Miền Bắc kết nối với Cảng hàng không Điện Biên (tỉnh Điện Biên), Cảng hàng không Lào Cai (tỉnh Lào Cai); Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên kết nối với CHKQT Đà Nng (TP Đà Nng), CHK Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế), CHK Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), CHK Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), CHK Phù Cát (tỉnh Bình Định), CHK Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng), CHK Pleiku (tỉnh Gia Lai); khu vực Đồng bng sông Cửu Long kết nối với CHKQT Cần Thơ, CHKQT Phú Quốc.

- Các đường bay quốc tế: Kết nối với thị trường du lịch Thái Lan qua cảng hàng không tại Băng Cốc, Chiềng Mai, Phù Kẹt; một số nước Đông Nam Á khác như Lào, Singapore, Malaysia...; một snước khu vực Đông Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...

2.3. Về cơ chế, chính sách htrợ, khuyến khích phát triển vận tải hàng không

Trên cơ sở Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách htrợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 ca UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định thực hiện Chính sách htrợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành tổ chức tốt việc htrợ, khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi/đến các cảng hàng không nội địa, quốc tế để phát triển vận tải hàng không của tỉnh theo chính sách đã ban hành.

2.4. Về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phát triển vận tải hàng không

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu khai thác.

- Triển khai các giải pháp về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhằm nâng cao năng lực kết nối hoạt động vận tải từ các trung tâm kinh tế của tỉnh (TP Thanh Hóa, Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn...), các khu, điểm du lịch và các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nghệ An với Cảng hàng không Thọ Xuân.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các s, ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, chất lượng, cụ thể:

1.1. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung về chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không nội địa, quốc tế.

- Tổ chức làm việc, xúc tiến các hãng hàng không để giới thiệu các chính sách htrợ về hãng không của tỉnh Thanh Hóa đến các hãng để phát triển mạng đường bay; phối hợp với các địa phương có cảng hàng không để cùng phối hợp xúc tiến mở đường bay kết nối với tỉnh Thanh Hóa. Định kỳ hàng năm tổ chức xúc tiến, làm việc với các hãng hàng không trong nước, nước ngoài để nm bắt các kế hoạch, yêu cầu mở đường bay mới.

- Phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong quá trình khai thác các đường bay để kịp thời hỗ trợ, tháo gcác khó khăn, vướng mắc để duy trì lâu dài, phát triển các đường bay.

- Các giải pháp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nhm phát triển vận tải hàng không của tỉnh.

1.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng kế hoạch khai thác các tour, tuyến du lịch kết nối tỉnh Thanh Hóa với các địa phương theo định hướng kết nối mạng đường bay; đu mối, xúc tiến các công ty lữ hành khai thác các tour du lịch, tổ chức khai thác các chuyến bay charter quốc tế;

- Phi hợp, hỗ trcác hãng hàng không, đơn vị khai thác đường bay charter qung bá, tuyên truyền đường bay mới trên băng rôn, phướn, biển quảng cáo ngoài trời...

1.3. Sở Tài chính

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh btrí kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ các hãng hàng không mđường bay mới theo Chính sách đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

1.4. Các Sở Thông tin và truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh & truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá các đường bay đến nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội, hiệp hội trong tỉnh để các đường bay ngày càng phát triển.

1.5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh:

Thực hiện công tác kêu gọi, xúc tiến các hãng hàng không, các doanh nghiệp nghiên cứu, khai thác mở mới các đường bay thường xuyên, charter từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước, quốc tế.

Phối hợp với các hãng hàng không để quảng bá các sản phẩm du lịch trên các chuyến bay trong nước, quốc tế; phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân để quảng bá du lịch tỉnh tại các vị trí thích hợp.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kim tra kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm; các sở, ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gi Sở GTVT tổng hợp, báo cáo trước ngày 15/12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch”. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND t
nh (để b/c);
- Các PC
T UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, Thành phố;
- Lưu: VT, KTTC, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 05/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 250/KH-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441968