• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2523/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016 do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Văn bản khác 2523/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/KH-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TỈNH BẾN TRE NĂM 2016

Căn cứ Chương trình số 2608/CTr-UBND ngày 07/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020; Kế hoạch số 2317/KH-UBND ngày 13/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2016, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc phát huy vai trò của thanh niên trên các lĩnh vực đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường việc lồng ghép Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các huyện, thành phố và kế hoạch chuyên môn của các sở, ban, ngành bám sát thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Giáo dục cho thanh niên Bến Tre lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội

a) Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức và viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Có ít nhất 90% thanh niên và phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kéo giảm 15% thanh niên phạm pháp, sa vào tệ nạn xã hội; tối thiểu 90% thanh niên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền về tác hại của ma tuý-mại dâm, HIV/AIDS, tai nạn giao thông; khoảng 90% xã, phường, thị trấn thực hiện các hoạt động giáo dục, tuyên truyền và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có hiệu quả và trên 80% xã, phường, thị trấn an toàn về ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS.

- 100% thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp và 30% thanh niên lao động thuộc các thành phần kinh tế khác được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 70% thanh niên lao động qua đào tạo và đào tạo nghề được tư vấn pháp luật.

- Đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

b) Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử và truyền thống văn hoá dân tộc, ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại cho thanh niên.

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, khu vực và thế giới.

- Các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

2. Nâng cao trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

a) Chỉ tiêu:

- Ít nhất 40% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước.

- Ít nhất 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; 70% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất.

- 100% học sinh được trang bị học vấn cơ bản, kỹ năng sống; 100% học sinh trung học phổ thông được giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông; hiệu quả đào tạo cấp THCS đạt 90%, cấp THPT trên 70% và tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 80%; 100% học sinh trung học phổ thông được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

b) Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trẻ, đặc biệt tập trung đào tạo về lý luận chính trị. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ của tỉnh; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ, công chức trẻ, mạnh dạn bố trí vào các vị trí chủ chốt của bộ máy hệ thống chính trị các cấp.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên.

- Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

3. Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên địa phương

a) Chỉ tiêu:

- Giải quyết việc làm cho ít nhất 10.000 thanh niên, xuất khẩu lao động 500 thanh niên, đào tạo nghề cho 4.500 thanh niên; trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 3%; bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

- Phấn đấu thực hiện cơ cấu lao động thanh niên làm việc trong 03 khu vực năm 2016 như sau:

+ Khu vực I: 40,54%.

+ Khu vực II: 26,36%.

+ Khu vực III: 33,10%.

b) Giải pháp thực hiện:

- Phổ biến trong các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Các địa phương cần đưa chỉ tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện cho từng năm.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và người dân về chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” do Tỉnh uỷ phát động, gắn với phong trào thi đua“Đồng Khởi mới”. Tổ chức gặp gỡ, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề nhằm khơi dậy tính khám phá, tư duy sáng tạo, về phương pháp biến ước mơ thành hiện thực; tổ chức các cuộc thi dự án khởi nghiệp, các buổi tập huấn, tham quan thực tế,.., thành lập các tổ hợp tác giúp thanh niên thoát nghèo và tạo sinh kế bền vững cho thanh niên nghèo.

- Đầu tư, nâng cao năng lực trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, khuyến khích lao động có nhu cầu việc làm đăng ký tìm việc thông qua trung tâm dịch vụ việc làm, kịp thời nắm bắt các nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo nghề công lập hiện có; kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Cho vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật và bài trừ tệ nạn xã hội trong thanh niên.

a) Chỉ tiêu:

- Ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 1.500 thanh niên đến tuổi kết hôn.

- Phấn đấu duy trì được 50% thanh niên trong tỉnh trở lên thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, phát động và nhân rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thtrong nhân dân.

- Có ít nhất 70% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có điểm sinh hoạt văn h, thể thao cho thanh niên.

b) Giải pháp thực hiện:

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển rõ rệt trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của tỉnh, nhà thiếu nhi cấp huyện và các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên cấp xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục sức khoẻ, sinh sản vị thành niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong thanh niên.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên

- Kiện toàn đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác thanh niên từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên cho công chức làm công tác thanh niên cấp xã, huyện và công chức phụ trách công tác thanh niên của các sở, ban ngành tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển thanh niên năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn số 798/UBND-VHXH ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 187-CV/TU ngày 18/02/2016; Công văn số 1492/UBND-VHXH ngày 01/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016; triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên, các đề án, kế hoạch đã được giao trong Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc huy động nguồn lực để thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2016 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/10/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Làm đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển thanh niên của địa phương để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

3. Sở Tài chính

Xem xét, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre trong năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bến Tre năm 2016. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện; trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Phước

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2523/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Hữu Phước
Ngày ban hành: 23/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2523/KH-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317030