• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giám định tư pháp


 

Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2019 về thực hiện "Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Văn bản khác 259/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thống nhất và hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao trong Đề án phê duyệt tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp

a) Củng cố, xây dựng, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về giám định tư pháp cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện:

+ Sở Tư pháp: Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp.

+ Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành khác: Tập huấn và bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ giám định tư pháp theo lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Phối hợp với Viện Pháp y Quốc gia, Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương cử cán bộ đi đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giám định viên tư pháp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp; trên cơ sở đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí mua sắm, trang bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc bảo đảm chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác giám định trên địa bàn tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

5. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

a) Sơ kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ngành thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ngành thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ngành

- Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thuộc tỉnh trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

- Các sở, ngành thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho người tiến hành tố tụng.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước, xã hội hóa, phát triển sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

- Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này các sở, ngành thuộc tỉnh dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các sở, ngành và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- CT, P4;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- V0, V2, NC;
- Lưu: VT, PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 259/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 29/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 259/KH-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440958