• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ khởi nghiệp


 

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Văn bản khác 26/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 3m 2018 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025". Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

- Góp phần hoàn thiện và tạo lập môi trường thuận lợi bằng những chính sách, công cụ hỗ trợ đầu tư kinh doanh nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ tiêu cthể đến năm 2025

- Trên 90% cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

- Ít nhất 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

- Hỗ trợ ít nhất 320 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

- 100% phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Phối hợp, hỗ trợ thành lập ít nhất 20 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

- Đảm bảo 100% tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập và điều hành được tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp....

II. ĐỐI TƯỢNG

Phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; các tổ chức tài chính vi mô của Hội; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế

- Tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về Quyết định số 939 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ tới cán bộ Hội chủ chốt các cấp.

- Xây dựng các khẩu hiệu, hình ảnh trực quan để tuyên truyền cổ động tại cộng đồng, xây dựng và duy trì chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh phát triển doanh nghiệp; vị trí vai trò của phụ nữ đối với phát triển có lồng ghép giới trên cơ sở các tài liệu hiện hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên Trang thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, tiêu thụ; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

2. Hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp

2.1. Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng

- Phát động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, lựa chọn thông điệp và chủ đề phù hợp với từng năm; hướng dẫn phụ nữ cách thức xây dựng ý tưởng kinh doanh, đề án để tham dự ngày phụ nữ khởi nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư.

- Tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ đăng ký dự thi; sàng lọc, xét duyệt, phân loại các ý tưởng có tính khả thi. Kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đổi mới của phụ nữ.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức, đào tạo nghề và nâng cao năng lực quản lý điều hành, năng lực cạnh tranh, quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính; tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất/sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Kết nối với các đơn vị chức năng để tư vấn pháp lý.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nữ mới thành lập.

- Động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng, công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng công nghệ cao (sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường... đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng).

2.2. Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

- Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cán bộ Hội Phụ nữ cấp cơ sở về hoạt động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tổ chức hội nghị, diễn đàn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình phụ nữ khởi nghiệp....

- Nâng cao năng lực của cán bộ Hội chịu trách nhiệm đầu mối phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

2.3. Kết nối mạng lưới

- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, câu lạc bộ tiểu thương.

- Kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nữ; khuyến khích chị em khởi nghiệp; tham gia công tác từ thiện, thực hiện an sinh xã hội.

- Thúc đẩy hoạt động thương mại trong và ngoài nước; kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương; ưu tiên hoạt động sản xuất nông nghiệp; những địa bàn khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khi nghiệp, phát triển kinh doanh

3.1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ

- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

- Tham gia góp ý xây dựng văn bản đề xuất chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch định kỳ, theo giai đoạn.

3.2. Nghiên cứu đánh giá về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

- Nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, khu vực.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, môi trường pháp lý kinh doanh, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp

- Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu được tiếp cận tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc gia, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các Quỹ cho vay phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động nguồn vốn tín dụng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh giai đoạn 2017 - 2025 từ các nguồn Trung ương và địa phương theo quy định.

- Hàng năm, các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí, đề xuất lồng ghép từ chương trình, dự án của đơn vị. Tăng cường việc xã hội hóa để thực; huy động thêm các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hp pháp khác từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các hoạt động theo yêu cầu thực tế và thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa. Phối hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

- Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

- Phối hợp truyền thông về khởi nghiệp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin của Hội, các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu về các gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biu, các mô hình làm ăn hiệu quả của phụ nữ, qua đó góp phần động viên, cổ vũ phụ nữ thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của phụ nữ.

- Làm đầu mối tiếp nhận các ý tưởng, đề án, dự án, chương trình khởi nghiệp của phụ nữ trong lĩnh vực được phân công; xét chọn các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả trình Ban Chỉ đạo đề án khởi nghiệp của tỉnh để tiến hành xây dựng điểm và từng bước nhân rộng ở địa phương.

- Hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch phù hợp trình UBND cùng cấp phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

- Huy động các nguồn lực, phát huy nội lực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lồng ghép với các hoạt động, chương trình, dự án khác do Hội quản lý để góp phần thực hiện mục tiêu Đề án và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động nguồn vốn tín dụng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đề xuất, phân bổ ngân sách thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai lồng ghép hoạt động của kế hoạch với các chương trình/dự án về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hàng năm lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và các kỹ năng, kiến thức kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các tiêu chí xét chọn phương án khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân có tính khả thi đtriển khai nhân rộng.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện các quy định về quản lý sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ưu tiên tổ chức đào tạo nghề cho đối tượng là phụ nữ; đưa chương trình giáo dục khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vào thành một phần trong chương trình đào tạo.

- Hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hỗ trợ tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nông nghiệp cho hội viên phụ nữ.

- Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp theo đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

6. Sở Công Thương

- Tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập hoạt động hiệu quả được thực hiện các chính sách xúc tiến thương mại, hỗ trợ khuyến công.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung về chính sách quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường...

7. Sở Khoa học và Công nghệ

- Lồng ghép nội dung Kế hoạch này vào Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 để triển khai thực hiện.

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho tập thể, cá nhân phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ về ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ.

8. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng nội dung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, chủ động xây dựng các phóng sự, các tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phụ nữ khởi nghiệp, các gương điển hình phát triển kinh doanh hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập.

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Tích cực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã của phụ nữ mới thành lập tiếp cận nguồn vốn vay tại các Quỹ hỗ trợ.

- Tăng cường thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển, đào tạo hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp của phụ nữ.

- Vận động các nữ doanh nhân, nữ thành viên, nữ hội viên thi đua sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm khởi nghiệp, ứng dụng sản phẩm sáng tạo đkhởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường hợp tác, tham gia các tổ chức quốc tế về hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, đổi mới, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan; đồng thời tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Quan tâm, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của địa phương hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bố trí ngân sách hàng năm để các cơ quan chức năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ của địa phương, cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 939 đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 939 về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Điều hành Đề án 939 Trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Trung ương Hội LHPNVN;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- Phòng KG-VX (Th-VIC);
- Lưu: VT.Tr 22/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 22/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 26/KH-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
388708