• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Tải về Văn bản khác 26/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2020, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật, các chính sách, điều kiện để người khuyết tật có khó khăn về tài chính biết quyền trợ giúp pháp lý và tiếp cận với dịch vụ miễn phí này.

c) Tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong đó chú trọng thực hiện vụ việc bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; bảo đảm sự tiếp nối các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019, phù hợp với các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

b) Các hoạt động trợ giúp pháp lý như tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật phải thực hiện cụ thể, mang tính khả thi và phù hợp với đặc thù của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của tỉnh; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

c) Bảo đảm có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cùng lồng ghép với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức truyền thông phù hợp khác.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Tăng cường hoạt động truyền thông tại cơ sở về pháp luật trợ giúp pháp lý và pháp luật khác liên quan đến đời sống của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm lồng ghép việc truyền thông về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương và trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Người Khuyết tật thế giới (3/12).

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Biên soạn, in ấn và cấp phát tài liệu tờ gấp pháp luật, trong đó có nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật cư trú, trụ sở Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, các trường học và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật có khó khăn về tài chính cư trú và các tổ chức người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức này để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước khi họ có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng tư vấn về các chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm 100% đối tượng người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được phân bổ từ ngân sách của địa phương năm 2020; kinh phí từ các Chương trình, Đề án liên quan khác được đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tham mưu Sở Tư pháp lập dự toán sử dụng kinh phí năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch theo tiến độ, thời gian; tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Điều tra, thống kê, tổng hợp số lượng người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh bao gồm: người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch này, kịp thời phát hiện và giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm những người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi có nhu cầu được trợ giúp pháp lý, đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của đơn vị mình.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí của Sở Tư pháp thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hoạt động năm 2020 để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Văn hóa thể thao các huyện, thành phố, thị xã (lĩnh vực truyền thanh) phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện các hoạt động truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo đúng nội dung Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã sắp xếp thời gian, bố trí địa điểm và phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) để tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan theo nội dung Kế hoạch này.

7. Các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong tổ chức của mình; nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong tổ chức mình; giới thiệu họ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để chỉ đạo, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- Cục công tác phía Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;
- UBND cấp huyện;
- Phòng Tư pháp cấp huyện;
- Lưu: VT, STP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 03/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 26/KH-UBND

55

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445466