• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 26/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên năm 2021

Tải về Văn bản khác 26/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2021

Căn cứ các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 44/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; số 23/KH-UBND ngày 02/02/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Tiếp tục xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế số.

b) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng triển khai ứng dụng và phát triển CNTT; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kthuật CNTT, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung, CSDL chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, từng bước xây dựng, phát triển đô thị, thành phố thông minh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện ttỉnh Hưng Yên, Chuyển đổi số.

b) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công việc.

- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã kết nối, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước

- 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành có tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ xử lý công việc.

- 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) có chữ ký schuyên dùng của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được gửi, nhận trên môi trường mạng liên thông bốn cấp theo quy định (bao gồm văn bản điện tử và văn bản giấy).

- 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ của tỉnh trong hoạt động công vụ.

d) Cung cấp thông tin, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Đến hết năm 2021, 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

e) Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tập huấn và tuyên truyền

- 100% các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện có cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

- 100% cán bộ, công chức chuyên trách CNTT, an toàn thông tin được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh từ cấp trung học cơ sở trở lên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo, điều hành

a) Lập và phê duyệt đề án Chuyn đổi stỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phục vụ triển khai nhiệm vụ về xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hưng Yên.

c) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước

a) Tập trung chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ, Phần mềm một cửa điện tử và các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính.

b) Duy trì hệ thống quản lý văn bản điều hành tỉnh Hưng Yên đảm bảo kết nối, liên thông 4 cấp (từ Trung ương đến cấp xã); tích hợp chữ ký số chuyên dùng phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

c) Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng qua mạng và trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định đúng quy định.

d) Tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu vào các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành của tỉnh và CSDL quốc gia đối với các lĩnh vực: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã Hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp,...tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kết ni liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin có liên quan.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

b) Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng/trang thông tin điện tử thành viên của các cơ quan, đơn vị phải thực hiện công khai, cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

c) Tiếp tục nâng cấp, tích hợp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan.

d) Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung ưu tiên vào các dịch vụ công phổ biến, có số lượng hồ sơ phát sinh được tiếp nhận giải quyết nhiều.

e) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tập trung sử dụng hiệu quả, cập nhật đầy đủ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

a) Các sở, ban, ngành và UBND các cấp thường xuyên rà soát, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị, máy tính cũ hỏng, lạc hậu cho cán bộ, công chức nhm đảm bảo duy trì hệ thống mạng nội bộ (LAN) hoạt động ổn định, thông suốt; nâng cấp băng thông, tốc độ kết nối Internet băng rộng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT.

b) Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ các hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục duy trì hoạt động đối với các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, gồm: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Hệ thng giao ban trực tuyến từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện; Hệ thống mạng diện rộng (WAN) của tỉnh và đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước kết ni mạng WAN.

5. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

a) Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước; thiết lập, cấu hình các phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng trên thiết bị an toàn bảo mật, an toàn dữ liệu, cài đặt phần mềm diệt virut bản quyền trên máy tính.

b) Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung tỉnh Hưng Yên phục vụ công tác theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ tấn công gây mất an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin dùng chung và hệ thống mạng diện rộng WAN của tỉnh.

c) Tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá và rà soát về an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đánh giá, phân loại, xác định cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng k năng về cách phòng, chống mã độc và các nguy cơ tấn công, lây nhiễm mã độc mất an toàn thông tin trong hệ thống mạng LAN.

e) Thực hiện xác định cấp độ đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2021.

6. Phát triển nguồn nhân lực và công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện bố trí, sp xếp cán bộ có trình độ chuyên ngành công nghệ thông tin phụ trách quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị mình. Cử cán bộ thường xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Tiếp tục đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT, kỹ năng, xử lý sự cố an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT; chuyn đi s; kinh tế số...

c) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết, khai thác sử dụng các phần mềm, ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn.

d) Nâng cao nâng lực hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; thường xuyên tham gia các lp đào tạo, tổ chức diễn tập, ứng cứu sự cvề an toàn thông tin.

e) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh đnâng cao nhận thức về vai trò và hiệu quả mang lại trong việc ứng dụng CNTT, thay đổi thói quen trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp môi trường chính sách

a) Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức hướng dẫn, triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0, đảm bảo các cơ quan, đơn vị khi triển khai ứng dụng CNTT phải tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã phê duyệt.

c) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút và đãi ngộ nhân lực CNTT tham gia xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước.

2. Giải pháp tài chính

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch chủ yếu từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho phát triển, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan nhà nước; huy động nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và nguồn vốn tài trợ khác.

b) Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

c) Có cơ chế, chính sách nhm thu hút, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân đầu tư, thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT phục vụ hoạt động trong cơ quan nhà nước.

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

a) Đẩy mạnh hoạt động phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT kết hợp với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO; đánh giá, xếp hạng cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức cùng với công tác bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm.

b) Nghiên cứu, xây dựng chương trình phối hợp gia Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Nội vụ về thực đẩy gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính.

c) Nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, phục vụ tốt cho công tác quản lý từng lĩnh vực.

4. Giải pháp triển khai

a) Triển khai dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ theo hướng tập trung, tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tcủa tỉnh. Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khi triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT phải đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác.

b) Tăng cường sử dụng hình thức thuê dịch vụ CNTT; đẩy mạnh hợp tác, học tập kinh nghiệm về xây dựng Chính quyền điện tử với các tỉnh, địa phương xếp hạng cao về Chính quyền điện tử; có cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các tập đoàn, công ty lớn về CNTT trong việc xây dựng đô thị thông minh.

c) Triển khai các hoạt động tìm hiểu thực tế mô hình phát triển Chính quyền điện tử thành công tại các địa phương và xây dựng đô thị thông minh ở trong và ngoài nước.

4. Giải pháp tổ chức, điều hành

a) Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng CNTT, đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đ ra.

b) Người đứng đầu các cơ quan phải quyết tâm, tập trung quán triệt chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình nhằm thay đi lề lối, thói quen làm việc cũ.

c) Tiếp tục kiện toàn bộ phận chuyên trách, phụ trách CNTT tại cơ quan nhà nước các cấp; phân công bố trí một đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên trách CNTT có năng lực, trình độ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng CNTT.

d) Các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT có sử dụng ngân sách nhà nước khi triển khai các đơn vị có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, góp ý kiến để việc triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương theo các Chương trình mục tiêu, nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Khuyến khích việc huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách đtriển khai các nội dung Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch. Thẩm định, cho ý kiến đối với các dự án CNTT theo kế hoạch được giao.

b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử về tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước theo quy định.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp, cập nhật, bổ sung các danh mục, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đầu mối tiếp nhận và xử lý để thực hiện cung cấp, công khai minh bạch thông tin theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

3. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh cải cách hành chính gắn kết với ứng dụng CNTT tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, xã. Tham mưu UBND tỉnh đưa tiêu chí ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước vào Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và giám sát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ các nhiệm vụ trong Kế hoạch, thực hiện thẩm định dự toán kinh phí triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật; tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố

Có trách nhiệm phối hợp cht chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị, tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép về nội dung, kinh phí với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai (nếu có), tránh trùng lắp, lãng phí. (Gửi Kế hoạch của các đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông đtheo dõi, tổng hợp).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 25/12/2021). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Nguyn Duy Hưng

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch s
ố 26/KH-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên nhiệm v, dự án

Đơn vị chủ trì triển khai

Đơn vị phối hợp

I

Xây dựng chính sách về công nghệ thông tin

 

 

1

Lập đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

II

Nâng cấp hạ tầng, duy trì hoạt động các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh

 

 

1

Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

2

Duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ LAN, thuê đường truyền của các cơ quan, đơn vị; thay thế các thiết bị tường lửa bị hỏng, thiết bị hội nghị truyền hình; mua sắm, thay thế các thiết bị, máy tính cũ; Trang bị, bổ sung thiết bị đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Tiếp tục thực hiện Thuê phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

4

Tiếp tục thực hiện Thuê đường truyền mạng sliệu chuyên dùng phục vụ kết nối mạng diện rộng WAN của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

5

Duy trì, đảm bảo hoạt động của các hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Wifi công cộng miễn phí phục vụ người dân và khách tham quan trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

6

Tiếp tục thực hiện Thuê dịch vụ Wife công cộng miễn phí phục vụ người dân và khách tham quan trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cấp huyện

7

Thực hiện Thuê Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

8

Duy trì, đảm bảo hoạt động của hệ thống giao ban trực tuyến từ UBND tỉnh đến UBND cấp huyện

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thị xã, thành phố

9

Mua sắm bổ sung, nâng cấp hệ thống điện, điều hòa đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

10

Thuê vận hành, khai thác Tổng đài dịch vụ HCC 1022

Văn phòng UBND tỉnh

UBND cấp huyện

11

Thuê phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

12

Mua thiết bị phòng họp thông minh phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh (e-Cabinet)

Văn phòng UBND tỉnh

 

13

Thuê phần mềm thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND tỉnh (E-Cabinet)

Văn phòng UBND tỉnh

 

14

Thuê hệ thống giám sát nội dung thông tin mạng liên quan đến tỉnh Hưng Yên

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND cấp huyện

15

Duy trì hệ thống OTAS

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

16

Số hóa hồ sơ, dữ liệu người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố

17

Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh để xây dựng CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc

Sở Tư pháp

UBND huyện Khoái châu

18

Trang bị thiết bị cho phần mềm CSDL chứng thực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Tư pháp

UBND cấp huyện, các phòng công chng trên địa bàn tỉnh

19

Xây dựng trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

20

Duy trì hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã, thành phố

22

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về khoa học, công nghệ

Trung tâm thông tin và thống kê khoa học công nghệ - Sở Khoa học công nghệ

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

23

Xây dựng, nâng cấp phần mềm, CSDL ngành tài chính (Kế toán tập trung; Kế toán hành chính sự nghiệp; Báo cáo tài chính; Quản lý lương; Quản lý tài sản)

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

24

S hóa hồ sơ, dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng phần mềm khai thác dữ liệu số hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

25

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực làm cơ sở xây dựng Atlast nông nghiệp điện tử WEBGIS phục vụ quản lý và định hướng nông sản, hàng hóa tập trung chuyên canh gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

26

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

27

Xây dựng CSDL công nghiệp và thương mại phục vụ quản lý điều hành của Sở Công thương

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

28

Triển khai phần mềm quản lý, theo dõi đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm,... số hóa hồ sơ dữ liệu cán bộ ngành y tế

Sở Y tế

 

III

Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

 

 

1

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên (SOC)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Mua sắm phần mềm bản quyền, triển khai hệ thống phòng chống mã độc

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

IV

Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về công nghệ thông tin

 

 

1

Đào tạo tập huấn về an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên; nâng cao năng lực cho đội Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; chuyển đổi số; kinh tế số...

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

3

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

4

Đào tạo tập huấn sử dụng các ứng dụng CNTT dùng chung phục vụ xử lý công việc

Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

UBND cấp xã

V

Ban chỉ đo Chính quyền điện tử tỉnh và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh

 

 

1

Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh và Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh./.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 03/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 26/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471751