• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2616/KH-BNN-TCLN năm 2021 về triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Văn bản khác 2616/KH-BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/KH-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 524/QĐ-TTG NGÀY 01/4/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025”

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

I. MỤC TIÊU

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” với sự tham gia của một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: đã thực hiện trước ngày 30/4/2021.

b) Phối hợp với các địa phương tổ chức duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hằng năm. Thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (ngày 19 tháng 5) nhưng kéo dài cả năm, phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương, địa điểm cụ thể.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị cây giống có chất lượng, đủ số lượng và quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức trồng cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây phân tán vùng nông thôn hằng năm theo mùa vụ trồng rừng, trồng cây.

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Phát hiện các tấm gương, điển hình tiên tiến, “người tốt việc tốt” trong phong trào trồng cây, trồng rừng để động viên, khuyến khích, nhân rộng.

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật

a) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí về diện tích trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2021.

b) Hàng năm, tổ chức rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp và lâm sinh để hướng dẫn các địa phương thực hiện.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án hỗ trợ trồng một tỷ cây xanh quốc gia

a) Mục tiêu: Hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 toàn quốc; phát huy giá trị tích cực phong trào trồng cây làm theo lời Bác.

b) Nội dung:

- Tổ chức duy trì và phát triển phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm ở cấp quốc gia.

- Nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật.

- Hỗ trợ cây giống cho các phong trào, sự kiện trồng cây, gây rừng trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và một số địa phương.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn cả nước.

4. Giám sát, đánh giá

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán toàn quốc (hằng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025) của các địa phương.

b) Hàng năm, tổ chức các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn của các địa phương, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

c) Phối hợp với các bộ ngành, địa phương đánh giá, sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tổng cục Lâm nghiệp

a) Triển khai, phổ biến Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

b) Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có các cam kết, hành động thiết thực, cùng chung tay, góp sức, đồng hành thực hiện kế hoạch trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với thông điệp “vì một Việt Nam xanh”.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan, xây dựng trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng một tỷ cây xanh quốc gia.

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài, tổ chức hoạt động tuyên truyền về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

đ) Phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới Trung ương xây dựng tiêu chí về diện tích trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e) Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp và lâm sinh.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Đề án. Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo qui định.

2. Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán hàng năm; xây dựng trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng một tỷ cây xanh quốc gia.

3. Vụ Hợp tác quốc tế; Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

a) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp vận động, làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện các hoạt động, dự án hỗ trợ thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

b) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng danh mục các dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây xanh phân tán nông thôn sử dụng vốn ODA trình Bộ trưởng phê duyệt để kêu gọi các nguồn vốn quốc tế hỗ trợ thực hiện.

c) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và các địa phương xây dựng các dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây xanh phân tán nông thôn sử dụng nguồn vốn ODA sau khi có cam kết của nhà tài trợ để trình Bộ phê duyệt thực hiện theo qui định.

d) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp lồng ghép hoạt động, nguồn vốn các dự án hợp tác quốc tế với nguồn vốn trong nước để góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

4. Văn phòng Nông thôn mới Trung ương

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng tiêu chí về diện tích trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Lâm nghiệp

a) Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn hướng dẫn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp và lâm sinh.

6. Báo Nông nghiệp Việt Nam

Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Phát hiện các kinh nghiệm hay, cách làm tốt, tấm gương, điển hình tiên tiến, “người tốt việc tốt” trong phong trào trồng cây, trồng rừng để động viên, khuyến khích, nhân rộng.

7. Các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể, tích cực tổ chức các chương trình, dự án, kế hoạch, hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh tại đơn vị, địa phương bảo đảm hiệu quả, góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” ở địa phương;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn,...làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025, xong trước ngày 15/6/2021; gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Tổ chức thực hiện trồng cây hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng mới rừng sản xuất và trồng cây xanh phân tán của địa phương gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo qui định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, HTQT, KHCN-MT;
- VP NTM Trung ương;
- BQL các DA LN;
- Báo NNVN;
- Viện KHLN Việt Nam;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Lê Minh Hoan

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 2616/KH-BNN-TCLN ngày 07/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1

Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Lâm nghiệp

Văn phòng Bộ; các cơ quan, tổ chức phối hợp

Trước 30/4/2021

Hội nghị

2

Tổ chức thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương

Hằng năm

Lễ phát động Tết trồng cây hàng năm

3

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị cây giống, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức trồng rừng, trồng cây phân tán vùng nông thôn theo mùa vụ

Tổng cục Lâm nghiệp

Các địa phương

Hằng năm

Văn bản chỉ đạo

4

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”

Tổng cục Lâm nghiệp

Báo Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông

Hằng năm

Phóng sự, bài viết, cuộc thi, sự kiện truyền thông,…

5

Xây dựng tiêu chí về diện tích trồng cây xanh trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Tổng cục Lâm nghiệp

Văn phòng Nông thôn mới Trung ương

Trong năm 2021

Bộ tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

6

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp và lâm sinh

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ KHCN và MT, Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam; Trường ĐH Lâm nghiệp; Bộ Khoa học và Công nghệ

Hằng năm

Tiêu chuẩn, quy chuẩn, HDKT

7

Xây dựng Dự án hỗ trợ trồng một tỷ cây xanh quốc gia

Tổng cục Lâm nghiệp

Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, đơn vị có liên quan

trong năm 2021

Dự án được Bộ phê duyệt

8

Đề xuất, xây dựng danh mục các dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng ven biển, trồng cây xanh phân tán nông thôn sử dụng vốn ODA để kêu gọi các nguồn vốn quốc tế

Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp

Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính; các địa phương

Hằng năm

Danh mục các dự án ưu tiên

9

Vận động, làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức quốc tế tham gia thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”.

Vụ Hợp tác quốc tế

Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp; các địa phương

Hằng năm

Các cam kết, thỏa thuận được ký kết

10

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán toàn quốc

Tổng cục Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Hằng năm

Văn bản hướng dẫn

11

Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở địa phương

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương

Quý II/2021

Văn bản chỉ đạo hoặc Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh

12

Rà soát quỹ đất, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương

Trước 15/6/2021 và quý IV hàng năm

Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT

13

Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn của các địa phương

Tổng cục Lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố; đơn vị có liên quan

Hằng năm

Văn bản, báo cáo

14

Đánh giá, sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án

Tổng cục Lâm nghiệp

Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Đánh giá hằng năm và tổng kết vào cuối năm 2025

Hội nghị, Báo cáo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2616/KH-BNN-TCLN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 07/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2616/KH-BNN-TCLN

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
479116