• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2619/KH-UBND năm 2016 thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Văn bản khác 2619/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/KH-UBND

Hà Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bm sinh, y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

- Tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế nhằm đảm bảo Quyền sống còn của trẻ em.

- Đảm bảo mọi trẻ em bị bệnh tim bm sinh đều được khám, điều trị và phu thuật kịp thời, được hưởng chính sách phu thuật tim theo quy định; các em sẽ được hưởng quyền sống và phát triển như bao trẻ em bình thường khác.

II. ĐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH H TRỢ

1. Đối tưng:

Trẻ em có hộ khu thường trú tại Hà Nam, có thẻ bảo him y tế thuộc hộ gia đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo; diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ tr:

- Hỗ trợ theo mỗi lần được phẫu thuật.

- Chỉ được thực hiện đối với các trường hợp khám và phẫu thuật tim tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

3. Chính sách hỗ tr:

3.1. Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim:

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

3.2. Ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại:

- Tiền ăn: 50.000 đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày.

- Tiền tàu xe theo giá cước phương tiện công cộng thông thường.

III. NI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bm sinh nói riêng; đặc biệt là các chính sách liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; y tế; bảo him xã hội các cấp và cộng đồng.

2. Tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp về kiến thức, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hướng dn quy trình, thủ tục lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ khám; phẫu thuật.

3. Thường xuyên rà soát, nm chắc số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tim bm sinh thuộc đối tượng tại mục II của Kế hoạch, đcó các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời.

4. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ;

5. Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tạo điều kiện đtrẻ em, người dân tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em được thuận lợi.

6. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực từ các tchức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Quỹ bảo him y tế

- Ngân sách địa phương

- Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; kim tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

- Tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp; chỉ đạo rà soát, lập danh sách, hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng hỗ trợ.

- Tổng hợp danh sách trẻ em thuộc đối tưng khám và phẫu thuật tim bẩm sinh; giải quyết hỗ trợ các chi phí thuộc ngân sách địa phương theo quy định.

- Hằng năm, phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. S Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh, bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bm sinh, trình HĐND tỉnh quyết định.

3. S Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn sở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện kế hoạch; tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tư vn cho gia đình có trẻ em mc bệnh tim bẩm sinh về tình trạng bệnh của trẻ, các kỹ thuật theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành, đảm bảo mọi trẻ em được khám, điều trị và được phẫu thuật kịp thời.

- Hằng năm thông báo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội danh sách các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo him xã hội thực hiện kế hoạch theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật và hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hướng dẫn thủ tục và thực hiện thanh quyết toán các chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; giám định đánh giá tính hợp lý việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, làm cơ sở để ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

5. Các quan thông tấn báo chí truyền thông (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam...):

Tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hướng dẫn các quy trình, thủ tục lập hồ sơ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng hỗ trợ.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Tuyên truyền chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bm sinh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các phòng ban liên quan triển khai thực hiện kế hoạch: rà soát tình hình trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tim bẩm sinh, lập danh sách hồ sơ trẻ em bị bệnh tim bm sinh thuộc đi tượng hỗ trợ khám và phẫu thuật; hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ khám, phẫu thuật.

- Bố trí kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo; diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hng tháng do huyện, thành phố quản lý.

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện rà soát, hướng dẫn, trợ giúp đối tượng.

Giám đc các Sở, Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trin khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Lao động -TBXH (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh(đ/c Cẩm);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2619/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2619/KH-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330798