• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Dân sự

 

Kế hoạch 2623/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật dân sự và Bộ luật tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 2623/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2623/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

K HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọi là Bộ luật Tố tụng dân sự). Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (sau đây gọi là Bộ luật dân sự).

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Dân sự;

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể để bảo đảm các Bộ luật được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai thi hành hai Bộ luật theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị cấp tnh quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, nhất là những điểm mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng Bộ luật

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Các cơ quan, địa phương thực hiện việc đăng tải các tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung của Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Dân sự và B lut Tố tng dân s cho cán b và Nhân dân

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự tại các cơ quan, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự, nhất là những nội dung mới để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự trong cơ quan, tổ chức mình; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. T chức tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức tư pháp - hộ tịch; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng dân sự cho đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan.

Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát trong tỉnh.

Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy thuộc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.

5. Tổ chức biên son tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn B luật Dân sự, Bộ lut T tụng dân sự

- Tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; tài liệu tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc trong kế hoạch đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức có liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, các sở, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện. Trường hợp kinh phí trong nguồn ngân sách không đủ thì có thể xin bổ sung theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dn giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC; Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv74.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2623/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 26/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2623/KH-UBND

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314022