• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 263/KH-BGDĐT về chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 263/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2019

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị trực tuyến với các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 28 tháng 3 năm 2019; tiếp theo Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT về tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQL) thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Cụ thể hóa các hoạt động lựa chọn chuyên đề, xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, xác định rõ nhiệm vụ các đơn vị liên quan, nguồn kinh phí và thời gian triển khai các hoạt động.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt

a) Đợt 1

- Đối tượng: Bồi dưỡng 200 báo cáo viên nguồn, gồm 120 giảng viên sư phạm và 80 CBQL, GVPT giỏi.

- Nội dung: Nâng cao năng lực cho báo cáo viên nguồn về phương pháp dạy học và kim tra đánh giá theo định hướng phát trin năng lực.

- Nguồn kinh phí: RGEP

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 1).

b) Đợt 2 và 3

- Đối tượng: Bồi dưỡng 200 báo cáo viên nguồn, gồm 120 giảng viên sư phạm và 80 CBQL, GVPT giỏi.

- Nội dung:

+ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT; Phát triển tài liệu và tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL triển khai thực hiện Chương trình GDPT cho 4 đối tượng: Giáo viên phổ thông; Giảng viên sư phạm chủ chốt; Hiệu trưởng trường phổ thông; Cán bộ quản lý cp sở, phòng giáo dục và đào tạo.

+ Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

- Nguồn kinh phí: Dự án RGEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 1).

c) Đợt 4

- Đối tượng: Bồi dưỡng 800 giảng viên chủ chốt (700 GV cho BD GVPT và 100 GV cho BDCBQL).

- Nội dung:

+ Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới;

+ Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực;

+ Tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới;

+ Chuẩn bị điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại địa phương.

+ Phát triển nội dung, tài liệu, phương thức bồi dưỡng giáo viên và CBQL đáp ứng nhu cầu về năng lực triển khai thực hiện Chương trình GDPT mi.

- Nguồn kinh phí: Dự án RGEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 1).

2. Bồi dưỡng giáo viên phổ thông

a) Đợt 1

- Đối tượng: Bồi dưỡng 6.956 tổ trưởng chuyên môn.

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nguồn kinh phí: Dự án RGEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 2).

b, Đợt 2

- Đối tượng: Bồi dưỡng 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học.

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

- Nguồn kinh phí: Chương trình ETEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 2).

c, Đợt 3

- Đối tượng: Bồi dưỡng 100% giáo viên đại trà (ưu tiên cho giáo viên dạy lớp 1).

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí của các địa phương và chương trình ETEP (phân bổ cho các trường tham gia ETEP).

- Kế hoạch các hoạt động liên quan:

+ Các Sở GDĐT phối hợp với các trường ĐHSP tham gia chương trình ETEP để lên kế hoạch bồi dưỡng, thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019.

+ Kế hoạch cụ thể của các trường tham gia ETEP gắn với từng khu vực địa lí được báo cáo lên Bộ GDĐT (Cục Nhà giáo và CBQLGD, Chương trình ETEP) chậm nhất ngày 05/9/2019.

3. Bồi dưỡng Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

a, Đợt 1

- Đối tượng: Bồi dưỡng 4.000 hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước.

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phù hợp với CT GDPT mới.

- Nguồn kinh phí: Chương trình ETEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 3).

b, Đợt 2

- Đối tượng: Bồi dưỡng 100% Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước (ưu tiên cho Hiệu trưởng các trường tiểu học).

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Tổ chức quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phù hp với CT GDPT mới.

- Nguồn kinh phí: Kinh phí của các địa phương và chương trình ETEP (phân bổ cho các trường tham gia ETEP).

- Kế hoạch các hoạt động liên quan:

+ Các Sở GDĐT phối hợp với các trường ĐHSP, Học viện Quản lý giáo dục tham gia chương trình ETEP để lên kế hoạch bồi dưỡng, thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019.

+ Kế hoạch cụ thể của các trường tham gia ETEP gắn với từng khu vực địa lí được báo cáo lên Bộ GDĐT (Cục Nhà giáo và CBQLGD, Chương trình ETEP) chậm nhất ngày 05/9/2019.

4. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

- Đối tượng: Bồi dưỡng 1.028 cán bộ quản lý là lãnh đạo các Sở GDĐT, Phòng GDĐT trên cả nước, bao gồm: 713 Trưởng phòng GDĐT, 63 Giám đốc sở GDĐT, 252 người là Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Tiểu học thuộc sở GDĐT.

- Nội dung: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Chuẩn bị điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới.

- Nguồn kinh phí: Dự án RGEP.

- Kế hoạch các hoạt động (Xem phụ lục 4).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1. Ban chỉ đạo Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông chỉ đạo công tác lập kế hoạch; công tác phối hợp giữa Bộ GDĐT với các sở GDĐT và các cơ sở đào tạo giáo viên trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

1.2. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng cũng như quản lý thống nhất kết quả bồi dưỡng các đối tượng.

1.3. Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các trường ĐHSP, Học viện quản lý giáo dục thiết lập và vận hành nền tảng LMS phù hợp với hoạt động bồi dưỡng; Thống nhất các tiêu chí kỹ thuật để thuận lợi tổng hợp dữ liệu bồi dưỡng giáo viên, chuyển đổi dữ liệu này với hệ thống LMS và TEMIS mới.

1.4. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học chỉ đạo các trường ĐHSP, Học viện quản lý giáo dục tham gia Chương trình ETEP xây dựng nội dung bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; Cử cán bộ tham gia thm định tài liệu bồi dưỡng theo Hội đồng do các trường thành lập.

1.5. Vụ Kế hoạch Tài chính đảm bảo các nguồn kinh phí phù hp để trin khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo 4 nhóm đối tượng được đồng bộ, hiệu quả.

1.6. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện truyền thông về công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện CT GDPT mới.

1.7. Chương trình ETEP, Dự án RGEP xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước.

1.8. Các vụ, cục liên quan của Bộ GDĐT căn cứ theo chức năng nhiệm vụ đchủ động tham gia vào công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước.

2. Các trường sư phạm tham gia Chương trình ETEP (ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐHSP - ĐH Huế, ĐHSP - ĐH Đà Nẵng, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục)

2.1. Phối hp với các trường, khoa sư phạm khác có đủ năng lực để tích cực tham gia vào công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước.

2.2. Có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu đội ngũ giảng viên chủ chốt có chất lượng và có tinh thần đổi mới, tích cực tham gia công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

2.3. Chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, tài liệu bồi dưỡng phù hp với các đối tượng; Tchức thẩm định nội dung bồi dưỡng khi được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ.

2.4. Tổ chức bồi dưỡng theo hình thức học kết hợp giữa qua mạng và trực tiếp; Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng LMS phù hợp với quy mô bồi dưỡng.

2.5. Phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo để tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán; Phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo đlập kế hoạch và tham gia hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên đại trà của các địa phương.

3. Các sở giáo dục và đào tạo

3.1. Triển khai phổ biến kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục này tới toàn thcác đối tượng liên quan tại địa phương.

3.2. Lựa chọn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán đủ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng để tham gia bồi dưỡng cũng như để hỗ trợ địa phương trong quá trình bồi dưỡng đại trà.

3.3 Có biện pháp và chính sách quản lý, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán được tham gia bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng đạt hiệu quả tại địa phương.

3.4. Phối hợp với các trường tham gia Chương trình ETEP để triển khai bồi dưỡng cốt cán; Phối hợp với các trường để lập kế hoạch, chuẩn bị kinh phí và tổ chức bồi dưỡng giáo viên đại trà theo khung thời gian do Bộ quy định.

3.5. Tổ chức quản lý, đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn phụ trách; Báo cáo kết quả, tổng hợp thông tin bồi dưỡng của địa phương theo chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Trên đây là kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019. Các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, cần báo cáo lãnh đạo Bộ để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDTrH, GDTH, GDTX, GDDT, KHTC;
Cục NGCB, CNTT, CSVC, QLCL; VP Bộ (để thực hiện)
;
- BQL các dự án; BQL RGEP, ETEP (để thực hiện);
- Các trường ĐHSP, HVQLGD (để thực hiện);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Ban Chỉ đạo đổi mới CT SGK các địa phương (để thực hiện);
- Ngân hàng Thế giới;
- Lưu: VT, RGEP, ETEP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2019
(Đính kèm Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày
29 tháng 3 năm 2019)

1. Bồi dưỡng 200 báo cáo viên nguồn (Đợt 1)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Hướng dẫn lựa chọn 200 báo cáo viên nguồn.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL; Vụ GDTH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

02/4/2019

2.

Lựa chọn chuyên gia quốc tế thực hiện hoạt động bồi dưỡng.

RGEP.

Ban quản lý các dự án của Bộ, ETEP.

Danh sách các chuyên gia quốc tế phù hợp với điều khoản công việc.

01-12/4/2019

3.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp đợt 1

RGEP (các chuyên gia quốc tế).

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP

Tổ chức dạy học phát triển năng lực (CBE) học sinh.

16-20/4/2019

4.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

RGEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

16-20/4/2019

2. Bồi dưỡng 200 báo cáo viên nguồn (Đợt 2 và 3)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Lưa chọn đơn vị biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo 4 nhóm đối tượng.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL; Vụ GDTH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Văn bản giao nhiệm vụ biên soạn và thẩm định tài liệu theo 4 nhóm đối tượng. Tài liệu bồi dưỡng được thẩm định.

03-18/4/2019

2.

Chuẩn bị và cài đặt bài học trên LMS.

Vụ GDTrH.

Cục CNTT, ETEP, RGEP.

Bài học cài đặt trên LMS.

3.

Tổ chức cho học viên học qua mạng.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

19-22/4/2019

4.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp.

RGEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Phát triển được dự thảo nội dung tài liệu bồi dưỡng 4 đối tượng.

23-25/4/2019

5.

Tư vấn, hỗ trợ học viên học qua mạng.

RGEP (các chuyên gia quốc tế).

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Lập kế hoạch dạy học phát triển năng lực (CBE) học sinh.

27/4-19/5/2019

6.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp đợt 3

RGEP (các chuyên gia quốc tế).

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Thực hành dạy học, đánh giá phát triển năng lực (CBE) học sinh.

20-24/5/2019

7.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

RGEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

23/4-24/5/2019

3. Bồi dưỡng 800 giảng viên chủ chốt (Đợt 2 và 3)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thi gian thực hiện

1.

Hướng dẫn lựa chọn 800 giảng viên sư phạm chủ chốt.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, Vụ GDTH, các trường ĐHSP và Học viện QLGD.

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

15/4/2019

2.

Phân bố người học (giảng viên) theo từng nhóm chuyên đề để giao cho trường đầu mối phụ trách bồi dưỡng.

Vụ GDTrH

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, ETEP, RGEP.

Danh sách giảng viên được chia theo 4 nhóm: chuyên trách bồi dưỡng GVPT, GVSP, Hiệu trưởng, Cán bộ quản lý Sở, Phòng.

22-25/4/2019

3.

Phát trin, cập nhật tài liệu bồi dưỡng theo 4 nhóm đối tượng.

Các trường được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, GDTrH, Vụ GDTX, ETEP, RGEP.

Tài liệu bồi dưỡng được thẩm định và cài đặt trên hệ thống LMS.

18-26/4/2019

4.

Chuẩn bị và cài đặt bài học trên LMS

Các trường được giao nhiệm vụ.

5.

Khởi tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản học qua mạng cho người học.

Các trường được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, GDTrH, Vụ GDTX, ETEP, RGEP.

Tài khoản của từng học viên được các trường khởi tạo và gửi về cho người học qua email.

25/4-01/5/2019

6.

Tổ chức cho học viên học qua mạng.

Các trường được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

02-04/5/2019

7.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp.

Các trường được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học tập trực tiếp.

06-08/5/2019

8.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

RGEP

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

02-08/5/2019

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THƯC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2019
(Đính kèm K
ế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019)

1. Bồi dưỡng 6.956 tổ trưởng chuyên môn (Đợt 1)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Hướng dẫn lựa chọn 6.956 Ttrưởng chuyên môn.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, Vụ GDTH, Các Sở GDĐT.

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

03-12/4/2019

2.

Phân bổ người học theo tỉnh phụ trách cho các trường ĐHSP.

Vụ GDTrH.

Các trường ĐHSP, Dự án RGEP, Chương trình ETEP.

Danh sách học viên theo môn học, cấp học, địa phương được giao về cho các trường tham gia ETEP.

15-19/4/2019

3.

Khởi tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản học qua mạng cho người học.

Các trường ĐHSP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Tài khoản của từng học viên được các trường khởi tạo và gửi về cho người học qua email.

22-25/4/2019

4.

Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và PPDH, kiểm tra đánh giá theo năng lực.

Các trường được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP

Tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và PPDH, kiểm tra đánh giá theo năng lực.

02-08/5/2019

5.

Chuẩn bị và cài đặt bài học trên LMS.

Các trường ĐHSP tham gia ETEP

Cục CNTT, ETEP, RGEP.

Bài học theo phù hp với đối tượng được cài đặt trên LMS.

02-08/5/2019

6.

Tổ chức cho học viên tự học qua mạng.

Các trường ĐHSP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

09-12/5/2019

7.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp 6.956 Tổ trưởng chuyên môn.

Các trường ĐHSP

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP

Kết quả đánh giá hoạt động học tập trực tiếp.

13-15/5/2019

8.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

Dự án RGEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

09-15/5/2019

2. Bồi dưỡng 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học (Đợt 2)

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Phát triển, hoàn thiện nội dung tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và PPDH, kiểm tra đánh giá theo năng lực.

Trường ĐHSP được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và PPDH, kiểm tra đánh giá theo năng lực được hoàn thiện.

18-26/4/2019

2.

Hướng dẫn lựa chọn 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, ETEP.

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

07-14/6/2019

3.

Phân bố danh sách học viên theo tỉnh phụ trách cho các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, ETEP.

Danh sách học viên theo môn học, cấp học, địa phương được giao về cho các trường tham gia ETEP.

15-19/6/2019

4.

Chuẩn bị và cài đặt bài học trên LMS.

Các trường ĐHSP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP

Bài học phù hp với đối tượng được cài đặt trên LMS.

10-14/6/2019

5.

Khởi tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản học qua mạng cho người học.

Các trường ĐHSP tham gia ETEP

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP

Tài khoản của từng học viên được các trường khởi tạo và gửi về cho người học qua email.

20-24/6/2019

6.

Tổ chức cho học viên tự học qua mạng.

Các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

Đợt 1: 01 - 05/7/2019;

Đợt 2: 08/ - 12/7/2019.

7.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp 28.000 giáo viên cốt cán.

Các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học tập trực tiếp.

Đợt 1: 15 - 19/7/2019;

Đợt 2: 22 - 26/7/2019.

8.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

Chương trình ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

01-26/7/2019

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2019
(Đính kèm Kế hoạch s
ố 263/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019)

Bồi dưỡng 4.000 hiệu trưng sở giáo dục phổ thông cốt cán trên cả nước

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và tổ chức quản lý hoạt động chuyên của nhà trường phù hp với CT GDPT mới.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT và tổ chức quản lý hoạt động chuyên của nhà trường phù hợp với CT GDPT mới được hoàn thiện.

18-26/4/2019

2.

Hướng dẫn lựa chọn 4.000 Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán các cấp học.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, ETEP.

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

07-14/6/2019

3.

Phân bổ danh sách học viên theo tỉnh phụ trách cho các trường ĐHSP tham gia ETEP.

Vụ GDTrH

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTX, ETEP

Danh sách học viên theo cấp học, địa phương được giao về cho các trường tham gia ETEP.

15-19/6/2019

4.

Chun bị và cài đặt bài học trên LMS.

Trường ĐHSP / Học viện QLGD tham gia ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Bài học phù hợp đối tượng được cài đặt trên LMS.

10-14/6/2019

5.

Khởi tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản học qua mạng cho người học.

Trường ĐHSP / Học viện QLGD tham gia ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Tài khoản của từng học viên được các trường khởi tạo và gửi về cho người học qua email.

Đợt 1: 20- 24/6/2019

Đợt 2: 01- 05/7/2019

6.

Tổ chức cho học viên tự học qua mạng.

Trường ĐHSP / Học viện QLGD tham gia ETEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

15-19/7/2019.

7.

Tchức bồi dưỡng trực tiếp 4.000 giáo viên cốt cán.

Trường ĐHSP / Học viện QLGD tham gia ETEP

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, ETEP

Kết quả đánh giá hoạt động học tập trực tiếp.

22-26/7/2019.

8.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

Chương trình ETEP

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX

Báo cáo giám sát, đánh giá.

15-26/7/2019

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI NĂM 2019
(Đính kèm Kế hoạch số
263/KH-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019)

Bồi dưỡng 1.028 cán bộ quản lý là lãnh đạo các Sở GDĐT, Phòng GDĐT trên cả nước

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thi gian thực hiện

1.

Hướng dẫn lựa chọn 1.028 cán bộ quản lý cấp sở, phòng giáo dục và đào tạo.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, Vụ GDTH, Các Sở GDĐT.

Công văn hướng dẫn gửi các đơn vị liên quan.

03-12/4/2019

2.

Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Chuẩn bị điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Tài liệu bồi dưỡng về Hướng dẫn thực hiện CT GDPT mới; Chuẩn bị điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới được hoàn thiện.

02-08/5/2019

3.

Chuẩn bị và cài đặt bài học trên LMS.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Bài học phù hp với đối tượng được cài đặt trên LMS.

02-08/5/2019

4.

Phân bngười học theo tỉnh phụ trách cho các trường tham gia ETEP.

Vụ GDTrH.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Danh sách học viên theo địa phương được giao về cho các trường tham gia ETEP.

15-19/4/2019

5.

Khởi tạo tài khoản và gửi thông tin tài khoản học qua mạng cho người học.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Tài khoản của từng học viên được các trường khởi tạo và gửi về cho người học qua email.

22-25/4/2019

6.

Tchức cho học viên tự học qua mạng.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, V GDTX, RGEP, ETEP.

Kết quả đánh giá hoạt động học qua mạng.

09-12/5/2019

7.

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp 1.028 cán bộ quản lý cấp sở, phòng giáo dục và đào tạo.

Trường ĐHSP / Học viện được giao nhiệm vụ.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP

Kết quả đánh giá hoạt động học tập trực tiếp.

13-15/5/2019

8.

Giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng.

Dự án RGEP.

Cục NGCB, CSVC, QLCL, CNTT; VGDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, RGEP, ETEP.

Báo cáo giám sát, đánh giá.

09-15/5/2019

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 263/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 29/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 263/KH-BGDĐT

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446411