• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020

Tải về Văn bản khác 270/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/KH-UBND

Lào Cai, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Giáo dục đời sống gia đình nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.

2. Mc tiêu c thể:

Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lào Cai đạt các mục tiêu như sau:

- Có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 80% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, các xã đặc biệt khó khăn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 80% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Đạt 100% cán bộ, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

- Có 80% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và đoàn viên công đoàn.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình.

2. Nhân bản tài liệu giáo dục đời sống gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phát cho khu dân cư, các tổ chức đoàn thể, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3. Biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về phát huy các giá trị tốt đẹp trong văn hóa gia đình cấp phát cho nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đng cơ sở xã thôn.

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp tỉnh; huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, sinh hoạt theo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Triển khai nhân rộng mô hình Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam tại 25 xã theo nội dung Đề án số 8 của Tỉnh ủy về Phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

7. Duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

8. Tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong công tác giáo dục đời sống gia đình.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

3. Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời đim phù hợp đến các thành viên gia đình; tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, khu vực min núi và đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, hội viên và người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

5. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức, trin khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình tại các địa phương, cơ sở.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong ngân sách hàng năm của các sở, ngành, đoàn th, cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương chủ động lồng ghép nhiệm vụ được giao với các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị mình; vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, lồng ghép với hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình hàng năm trên phạm vi toàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình vào các nhiệm vụ tuyên truyền cơ sở thường xuyên của ngành.

- Thực hiện nhân bản tài liệu giáo dục đời sống gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phát cho khu dân cư, các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền về phát huy các giá trị tốt đẹp trong văn hóa gia đình cấp phát cho các xã, phường, thị trấn và các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để cân đối, bố trí kinh phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. S Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị, trường học trong ngành đưa nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai vào kế hoạch hàng năm của đơn vị.

- Đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

3. S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình với các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội khác tham gia các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về giáo dục đời sống gia đình.

- Lồng ghép các nội dung về giáo dục đời sống gia đình vào các chương trình giảm nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc trẻ em và chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh với các nội dung, hình thức phong phú nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản, kỹ năng mềm để hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vng.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hướng dẫn, tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về nội dung giáo dục đời sng gia đình; lng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là chiến sỹ mới, chiến sỹ là đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình vào công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức hiu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiu số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc.

6. SKế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu, tham mưu đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh.

7. S Tài chính

Thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện kế hoạch.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố... tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

10. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các tổ chức thành viên

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên về giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào do các tổ chức đoàn thphát động.

11. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bố trí ngân sách đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch; lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với các hoạt động khác có liên quan tại địa bàn.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố; tại các cơ sở giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà văn hóa - khu thể thao xã, thôn bản.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đời sống gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đi sống gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020; các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ hằng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các s
, ban: Văn hóa - TT&DL, GD&ĐT, Lao động - TBXH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai,
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 270/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 270/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333300