• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 2727/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Văn bản khác 2727/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/KH-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VTĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, UBND tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, nhằm thực hiện đồng bộ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

II. NI DUNG THC HIN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIM

1. Tăng cường trách nhiệm người đng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đưa nội dung này vào Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp xúc, đối thoại với công dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định.

- Đ cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối vi người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời bị xử lý nghiêm nếu bao che, dung túng cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

2.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm

- Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật có liên quan; xem việc thực hiện công khai, minh bạch là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ phát sinh tham nhũng tại các vị trí việc làm cụ thể để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Bố trí đủ nhân lực tại bộ phận tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thủ tục hành chính nhằm đảm bảo không yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có);

- Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xây dựng chính quyền điện tử. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...

2.2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm và từng giai đoạn, bảo đảm tính kịp thời, chất lượng và khả thi.

- Hằng năm tiến hành đánh giá công tác cải cách hành chính đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định; làm cơ sở đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới.

3. Tăng cưng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

3.1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật; trong đó chú trọng nội dung phổ biến giáo dục, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

3.2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chủ trì phối hợp với sở Tư pháp rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh.

3.3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

3.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội nhà báo và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.

4. Tăng cưng thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

4.1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm

- Chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương tránh chồng chéo; chống gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tưng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

4.2. Sở Nội vụ có trách nhiệm

Chủ trì, phối hp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

4.3. Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đúng Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt hàng năm. Thường xuyên rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 1150/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 12/4/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước.

4.4. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch này, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình;

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12 hằng năm về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) đtổng hợp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện.

Nhận được Kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND t
nh;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2727/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 17/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2727/KH-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428945