• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tải về Văn bản khác 274/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 274/KH-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 09/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

Đề cao trách nhiệm, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chthị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 28/01/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 7607/KH-BNN-QLCL ngày 07/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT vviệc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19/2016/QH14 ngày 28/7/2016; vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về ATTP để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Yêu cầu

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục gắn với phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; thực hiện theo nguyên tc đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các công đoạn, quá trình sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến và tiêu dùng. Ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng thuốc kháng sinh, các hành vi buôn bán sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, giảm tỷ lệ mẫu tồn dư hóa chất, chất cấm tồn dư kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm;

Xác đnh cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp, phân cấp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về  ATTP tránh sự chồng chéo trong quản lý, điu hành.

Kết quả tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành về công tác bảo đảm ATTP là một trong các tiêu chí để UBND tỉnh xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị đoàn thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016; kiểm soát tốt ATTP nhằm giải quyết căn bản những bức xúc nổi cộm hiện nay; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập Quốc tế trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức trách nhiệm và đạo đức của mỗi người, mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của cộng đồng trong công tác đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng

- 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm có kiến thức thực hành đúng về An toàn thực phẩm.

- 100% người quản lý các cấp có kiến thức, thực hành đúng về ATTP.

2.2. Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo ATTP

- Đảm bảo 100% các huyện, thành phố có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm.

- 100% cán bộ làm công tác ATTP từ tuyến tỉnh đến xã, phường, thị trấn được đào tạo, cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về ATTP.

2.3. Cải thiện rõ rệt tình trạng đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thvà dịch vụ ăn uống.

- Trên 90% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh do Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được cấp Giấy chứng nhận xác nhận kiến thức ATTP; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi; Chứng nhận thực hành sản xuất tốt theo VietGAP;

- 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn ung tuyến tỉnh và 90% cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến huyện được kiểm tra đánh giá và phân loại hàng năm (trong đó 80% đạt điều kiện ATTP);

- 100% siêu thị được kiểm soát ATTP; 80% chợ được qui hoạch và kiểm soát về an toàn thực phẩm.

2.4. Đẩy mạnh và phát triển các mô hình quản lý ATTP tiên tiến

- 100% các huyện, thành phố qui hoạch và phát triển các vùng sản xuất rau, quả, chè, thịt an toàn; 80% các vùng sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đưc giám sát dư lượng hóa cht độc hại; 50% cơ sở sản xut ban đu nhỏ lẻ Ngành nông nghiệp và PTNT được ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định; 60% diện tích sản xuất rau, chè áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP theo VietGAP (quy đnh về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt).

- 80% số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc ngành Công Thương đưc hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP (thực hành sản xuất tt), HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát giới hạn).

- Tiếp tục hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn kết hợp kiểm tra, giám sát, lấy mẫu xác nhận sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá các điểm bán sản phẩm an toàn có xác nhận; liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản thực phẩm an toàn.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm

UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước van toàn thực phm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chthị, các văn bản quy đnh của Chính phủ. Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp làm Trưởng Ban chđạo liên ngành ATTP của địa phương, chịu trách nhiệm vbảo đảm an toàn thực phẩm, chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo ATTP các cấp trong công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng ban hành kế hoạch, chương trình, dự án đảm bảo vsinh ATTP theo giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác ATTP; thường xuyên nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thc và thực hành về ATTP, vận động nhân dân thực hiện an toàn thực phẩm

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở vcác văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác an toàn thực phẩm. Thường xuyên quán triệt công tác đảm bảo ATTP trong các Hội nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối vi công tác đảm bảo ATTP; tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm;

Ký kết chương trình phối hp với cơ quan tuyên giáo, cơ quan báo chí, các Đài Truyền thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh;

Kịp thời phản ánh tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước; tuyên truyền gương các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, thông tin nhận biết thực phẩm an toàn, quy trình an toàn, các điểm bán hàng an toàn, để người dân biết, áp dụng trong cuộc sống hàng ngày đồng thời công khai thông tin các cơ sở vi phạm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, phòng tránh cũng như giám sát. Thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, khách quan, trung thực.

3. Tăng cưng công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về ATTP, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP;

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành về ATTP tại các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc BVTV. Tiếp tục giám sát việc sử dụng Salbutamol trong chăn nuôi, tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong trồng trọt, hóa chất cấm trong chế biến thực phẩm.

4. Phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn

Tập trung chỉ đạo xây dựng và đẩy mạnh quy hoạch và hỗ trợ các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản thực phẩm an toàn; Hướng dẫn các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xut nông nghiệp tt, hỗ trợ thúc đẩy áp dụng rộng rãi VietGAP, GMP và các mô hình sản xuất an toàn khác;

- Mở rộng nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn kết hp với giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đánh giá kết quả và nhân rộng đối với mô hình, hệ thống có hiệu quả.

5. Phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai các chương trình phối hợp và vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020

- Chuẩn bị nội dung phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của Đoàn giám sát của Quốc hội theo Nghị quyết số 19/2016/QH14 ngày 27/7/2016 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”;

- Tích cực phi hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vận động, giám sát ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là vận động ký cam kết đảm bảo ATTP của hộ sản xut ban đu nhỏ lẻ, tiếp nhận thông tin để kịp thời tổ chức thanh tra kiểm tra;

- y ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tquốc Vit Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

6. Tập trung huy động các nguồn lực đảm bảo kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt ưu tiên cho công tác tuyên truyền, thanh kiểm tra, kiểm nghiệm giám sát mẫu cảnh báo nguy cơ mất ATTP, các trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và khen thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 đồng bộ với việc thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng thanh tra đột xuất về ATTP đối với lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an (PC49, PA86) tổ chức trinh sát, điều tra, thu thập thông tin, phát hiện đường dây, hành vi sản xuất, buôn bán và sử dụng chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định; thuốc bảo vthực vật, phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phi hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chủ yếu là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất về ATTP thuộc lĩnh vực do ngành quản lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công khai cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh quy hoạch và hỗ trợ các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt, hỗ trợ thúc đẩy áp dụng rộng rãi VietGAP. Mở rộng nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn kết hợp với giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn. Kết nối Doanh nghiệp thương mại với cơ sở sản xuất nông sản, phát triển mô hình liên kết chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, thông tin quảng bá về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, giới thiệu cho người dân địa chỉ nơi bán sản phẩm an toàn có xác nhận.

- Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc BVTV, thuốc Thú y, kháng sinh... Phổ biến kiến thức và thông tin để người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

- Chđạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp của các cơ quan chuyên môn thuộc Sở, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố. Kiên quyết xử lý cán b, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP thuộc phạm vi quản lý theo đúng tinh thần Chỉ thị 13.

1.2. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về ATTP và phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc triển khai các chương trình phi hợp và vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020:

- Tham mưu xây dựng báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011 - 2016 của UBND tỉnh, đề xuất chính sách pháp luật, cơ cu tổ chức, bộ máy nguồn lực để triển khai tốt nhiệm vụ ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Chuẩn bị nội dung phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của Đoàn giám sát của Quốc hội theo Nghị quyết số 19/2016/QH14 ngày 27/7/2016 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016”.

- Tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vận động, giám sát ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là vận động ký cam kết đảm bảo ATTP của hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, tiếp nhận thông tin để kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Chương trình phối hp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWWMTTQVN ngày 30/3/2016 về phối hợp vận động giám sát và đảm bảo ATTP giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Sở Y tế

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP cấp tỉnh theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị 13/CT-TTg (theo hướng lồng ghép, giảm đầu mi BCĐ cấp tỉnh). Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh chương trình, kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND huyện, thành phố nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý cơ sở thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 ca UBND tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm. Phối hp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tnh, các tchức, đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; nguyên nhân, cách nhận biết và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; công khai các cơ sở vi phạm nghiêm trọng pháp luật về ATTP, đồng thời chú trọng đưa các thông tin về các điển hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh và triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ bao gói, chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thực phẩm chức năng và các ngành hàng được phân công quản lý. Siết chặt quản lý việc sản xut, kinh doanh thực phẩm chức năng, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhất là tại các khu công nghiệp, trường học, khu du lịch, lễ hội và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được tổ chức trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt, trước mắt tập trung kiểm soát tốt chất lượng đối vi nguồn nước cung cấp ở đô thị, các hệ thống cấp nước tập trung.

3. Sở Công Thương

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt các nội dung theo Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh, Quyết đnh 963/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường lực lượng để kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, kém chất lượng, quá hạn sử dụng; ngăn chặn gian lận thương mại trong lưu thông thực phẩm. Tập trung xử lý nghiêm việc vận chuyển, lưu thông các loại thực phẩm tươi sống nhập lậu không an toàn, không rõ nguồn gốc.

- Xây dựng, triển khai các mô hình điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Phi hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố xây dựng thí điểm cửa hàng, điểm bán thực phẩm sạch tại chợ, siêu thị, tuyến phố trên địa bàn tỉnh (mỗi huyện ít nhất có một cửa hàng bán thực phẩm sạch).

- Tăng cường năng lực, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cu quản lý về ATTP.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, trin khai giải pháp đảm bảo ATTP trong phạm vi quyền hạn được giao.

4. S Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP, trước mt chủ động bố trí kinh phí tương ứng với số thu tiền xử pht vi phạm hành chính về ATTP thuộc ngân sách địa phương theo quy đnh của Luật ngân sách nhà nước để đáp ứng yêu cầu công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt là kinh phí cho tuyên truyền, thanh kim tra, kiểm nghiệm giám sát mẫu, trang thiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phm bn không an toàn cho các ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và PTNT.

5. Các ngành: Cục Hải Quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế

Tăng cường phi hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả thực phẩm nhập lậu qua biên giới; phối hợp với các ngành Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế tăng cường kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo ATTP, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, hóa chất sử dụng bảo quản nông sản thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lào Cai

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP trên các kênh phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của tỉnh... Phát huy vai trò là cơ quan truyền thông đại chúng, định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong việc chp hành quy định pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, nội dung các chuyên mục, tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang, chương trình về ATTP, ngoài việc nêu các hành vi vi phạm về ATTP để người tiêu dùng biết tẩy chay, cần chú ý nêu gương người tốt, việc tốt, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm.

7. y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức Chính trị - Xã hội, các tổ chc hội nghề nghiệp và đoàn thể

Phát huy vai trò giám sát của y ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp, đặc biệt là vai trò giám sát nhân dân. Triển khai công tác vận động, giáo dục, đẩy mạnh và phát động các phong trào bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khu ph văn hóa, gia đình văn hóa, nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân để phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm...

8. UBND các huyện, thành phố

- UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý, chủ động tổ chức lực lượng tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ATTP đang được dư luận và xã hội quan tâm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Xác đnh việc bảo đảm ATTP là nhiệm vụ cần thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP của địa phương, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP của cơ quan cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

- Căn cứ Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh và tình hình thực tế tại cơ sở để xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; coi đây là nhiệm vụ cn tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện việc tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT và Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/6/2015. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn, vsinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

- Hàng năm kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phvà các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất báo cáo bằng văn bản và file điện tử về tình hình thực hiện về sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý cht lượng Nông lâm Thủy sản; Email: ccqlnlts-snnptnt@laocai.gov.vn): Fax: 0203.824.690, trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
-
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
-
Các Sở, ngành thành viên BCĐ ATTP tỉnh;
-
Các ngành: Cục Hải Quan, BCH Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, BQL khu kinh tế;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Lãnh đạo Văn phòng;
-
Ban Biên tập Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, TH, VX, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 274/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 274/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333251