• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thống kê


Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê

 

Kế hoạch 279/KH-UBND năm 2016 quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 279/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/KH-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ

Thực hiện Công văn s 6851/BKHĐT-TCTK ngày 30/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn triển khai Luật Thống kê năm 2015, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, nghĩa vụ, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê, nhằm sớm đưa Luật Thống kê vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê trên địa bàn tỉnh, phục vụ thiết thực, có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng áp dụng và chịu sự điều chỉnh của Luật Thống kê.

- Nội dung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, bám sát Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo đủ dung lượng và thời lượng, phù hợp với từng đối tượng, trong đó chú trọng quán triệt, phổ biến, tuyên truyn các đim mới của Luật gn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

- Phương pháp, hình thức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền phải phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực; gắn việc phổ biến, tuyên truyền với triển khai các hoạt động thống kê trên địa bàn tnh.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền:

Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê, gồm: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thng kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thng kê quốc gia.

2. Hình thức và thời gian quán triệt, tuyên truyền, phổ biến:

(1) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh): Thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, nhiệm vụ của Hội đồng PBGDPL các cấp và các đơn vị truyền thông.

(2) Tuyên truyền, phổ biến thông qua các tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cần thiết của ngành thống kê: Thực hiện thường xuyên theo yêu cầu, nhiệm vụ của ngành thống kê.

(3) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến: Quý IV/2016 và quý I/2017

3. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến

a, Cấp tỉnh:

- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cán bộ công chức của các sở, ban, ngành đảm nhiệm công tác thống kê; Đại diện thường trực huyện ủy - HĐND - UBND các huyện, thành phố và thành viên hội đồng PBGDPL của huyện/TP; lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh và Chi cục Thống kê huyện/TP; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước có quy mô lớn trên địa bàn Thành phố Hà Giang.

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức cuối tháng 11/2016 (có Giấy mời riêng).

- Địa điểm: Hội trường lớn HĐND & UBND tỉnh.

- Báo cáo viên: Lãnh đạo Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê

- Thành phần mời dự: Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh.

b, Cấp huyện: UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thống kê xong trước quý I/2017 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo Tổng Cục Thống kê.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hội nghị quán triệt, phổ biến cấp tỉnh: Từ nguồn kinh phí TCTK cấp cho Cục Thống kê tỉnh.

2. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến của cấp huyện: Do ngân sách UBND các huyện, thành phố, đảm bảo.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thống kê tỉnh:

- Biên tập, cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, phổ biến, cung cấp tài liệu có liên quan cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đáp ứng các yêu cầu của kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cấp tỉnh. Tham mưu giấy mời Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, các thành phần tham dự Hội nghị và báo cáo viên trình UBND tỉnh; liên hệ mời và đón tiếp đại biểu Tổng cục thống kê.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị cấp tỉnh (Công tác tổ chức, Hội trường, ma kết, lễ tân khánh tiết).

3. Các sở, ban, ngành của tỉnh: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân của ngành mình, cấp mình thực hiện nghiêm túc Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. UBND các huyện, thành phố: Bố trí đầy đủ thành phần tham dự Hội nghị cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn về Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Các cơ quan Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh: Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành đáp ứng các yêu cầu của kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và ĐT (TCTK);
- TTrTU, TrT HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- UBND các huyện, TP;
- Cổng TTĐT t
nh, Báo HG, Đài PT-TH tnh;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Vnpt ioffiece;
- Lưu: VT
, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 279/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 279/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332413