• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Kế hoạch 279/KH.UBND.VX kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 279/KH.UBND.VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/KH.UBND.VX

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của liên Bộ Lao động-TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thtướng Chính phủ; Quyết định s971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sa đổi, bsung Quyết định số 1956/QĐ-TTg;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

1. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

2. Phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đề án.

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát phải bám sát mục tiêu, chính sách của Đề án, phản ánh trung thực kết quả đạt được, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện của Quyết định s1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của chính quyền địa phương. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã;

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, tư vn giáo dục nghề nghiệp và việc làm; Rà soát, cập nhật, bổ sung, đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

4. Các điều kiện đảm bảo cho công tác dạy nghề như: Cơ svật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện;

5. Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình về đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

6. Kết quả, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương, đối với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, gim nghèo bền vng;

7. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí; Hoạt động kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

8. Khó khăn, vướng mắc của địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án; Những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát:

- UBND cấp huyện, thành phố, thị xã;

- UBND cấp xã, phường, thị trn;

- Phòng Lao động - TBXH, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các Phòng, Ban cấp huyện có liên quan;

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Một số doanh nghiệp, cơ ssản xuất kinh doanh sử dụng lao động nông thôn sau khi đào tạo nghề.

2. Phạm vi kiểm tra, giám sát:

Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án năm 2015 và năm 2016 theo địa bàn được phân công tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Thi gian:

Bắt đầu từ đầu tháng 6/2016 và kết thúc trước 20/12/2016 (Lịch kim tra giám sát cụ thĐoàn kiểm tra sẽ thông báo sau).

2. Đa điểm:

Tổ chức kiểm tra, giám sát tại UBND cấp huyện, cấp xã; cơ sở giáo dục nghnghiệp; doanh nghiệp, hộ gia đình có đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo ngh.

3. Phương pháp tiến hành:

- Các Thành viên Ban chđạo chủ động bố trí lịch làm việc với các địa phương được phân công theo dõi (tại Quyết định 57/2015/QĐ-UBND).

- Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2015 và năm 2016.

- Kiểm tra thủ tục hồ sơ pháp lý về đào tạo nghề;

- Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả; hộ gia đình áp dụng kiến thức đào tạo nghề vào phát trin sản xuất; lao động tự tạo việc làm hoặc được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp sau đào tạo nghề.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban chđạo tỉnh)

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát; Tiến hành kiểm tra, giám sát tại các địa phương theo sự phân công; Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về UBND tỉnh, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Sở, ban, ngành là các Thành viên Ban chỉ đạo cấp tnh thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn do đồng chí Thành viên BCĐ làm Trưởng Đoàn và c01 cán bộ của đơn vị mình tham gia thành viên đoàn; Thông báo lịch và tiến hành kim tra, giám sát tại các đơn vị theo địa bàn được phân công;

- Chđạo UBND cấp huyện; cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát chuẩn bị hồ sơ tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

- Tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng nội dung chương trình và tiến độ của Kế hoạch này;

- Chậm nhất sau 7 ngày làm việc từ khi kết thúc kiểm tra, giám sát phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, giám sát về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tnh (Sở Lao động TB&XH) để tổng hợp báo cáo UBND tnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã (Đơn vị được kim tra)

- Chuẩn bị báo cáo bng văn bản; bố trí thời gian, địa điểm, thành phần và các điều kiện cần thiết khác để làm việc với đoàn kiểm tra giám sát.

- Thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND cấp xã chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát;

- Tổng hợp các kiến nghị đề xuất về công tác đào tạo nghề cho động nông thôn với UBND tỉnh, Bộ Lao động TB&XH, các cơ quan liên quan.

4. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao đng nông thôn

Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu liên quan để cung cấp cho đoàn kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.

5. Phương tiện và kinh phí thực hiện kiểm tra giám sát

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh sử dụng phương tiện và cán bộ giúp việc thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành qua cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao đng-TB&XH (để b/cáo);
- Tổng cục Dạy nghề (để b/cáo);
- Chtịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Chánh VP, PVP VXUBND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ tnh (để thực hiện);
-
Các Sở, ngành liên quan (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- CV: TH, NN, TM, VX;

- Lưu: VT. UB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 279/KH.UBND.VX   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 24/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 279/KH.UBND.VX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332086