• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2014 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Kết luận 21-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 28/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 102-KH/TU NGÀY 05/5/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XV) THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/5/2012 HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XI)

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ và mọi người dân; tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính; qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phải coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống lãng phí, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đưa công tác này là một trọng tâm lớn trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tập trung lãnh đạo thực hiện các biện pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, sai phạm trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Trong các cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải thật sự gương mẫu và dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc có chức năng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp phải cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; thực hiện việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đưa kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trở thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cơ quan thanh tra các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có vi phạm; kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các quy định về quản lý kinh tế - xã hội của địa phương để phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện công khai, minh bạch trong việc quy hoạch, thu hồi, bồi thường, giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản, lâm sản...; thực hiện rà soát các dự án đầu tư; việc phân bổ vốn đầu tư phải đúng tiêu chí và quy định của Nhà nước; cấp phát vốn đầu tư phải đúng kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư; các dự án phải đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; những dự án không đủ thủ tục, hồ sơ đầu tư theo quy định; những dự án chưa xác định rõ về nguồn vốn và không cân đối được nguồn vốn hoặc đầu tư không có hiệu quả; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ đầu tư để chậm tiến độ dự án, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để kiểm điểm, xác định trách nhiệm khi có vi phạm xảy ra trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của tỉnh về phân cấp quản lý tài sản nhà nước; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy định về thu, chi ngân sách; sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cấp thiết; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, nhất là chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách, chi mua sắm tài sản và đầu tư công, các khoản chi thường xuyên theo quy định; các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phải thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, đảm bảo thực hiện chi theo kế hoạch đã được dự toán giao từ đầu năm, hạn chế tối đa việc phát sinh những nội dung chi ngoài dự toán.

Tăng cường quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do tỉnh quản lý; thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch về tài chính.

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng, nhất là những hoạt động dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: cho vay, bảo lãnh, đầu tư công... Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch, giao tiếp ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai... Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh ban hành, kịp thời khắc phục những sai sót, sơ hở trong cơ chế, chính sách; nghiên cứu ban hành những quy định mới làm cơ sở cho công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách về công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật...; xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị.

Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng quy định cụ thể và cơ chế giám sát, kiểm tra công chức, viên chức trong việc thực hiện quy định về: Việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng; việc sử dụng phương tiện công; việc thuyên chuyển, thi tuyển công chức, viên chức.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cơ quan thanh tra các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án cùng cấp và các cơ quan có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định.

Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra các cấp và cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo hướng bảo đảm đủ số lượng cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiện toàn tổ chức giám định tư pháp của tỉnh để phục vụ kịp thời, có hiệu quả việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, bảo đảm công khai, minh bạch và sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ. Xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Thanh tra các cấp tiếp tục đưa nội dung thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thanh tra công vụ vào kế hoạch thanh tra hàng năm; tăng cường thanh tra kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra.

5. Thực hiện công tác giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện và phục vụ tốt cho hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết nhanh, dứt điểm các đơn, thư tố cáo của công dân về các hành vi tham nhũng, lãng phí. Có biện pháp bảo vệ an toàn và khen thưởng, biểu dương kịp thời những cán bộ, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí và những tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tố cáo, góp ý với Đảng và Nhà nước về tham nhũng, lãng phí để vu cáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tham nhũng, lãng phí và tính cấp thiết, lâu dài của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ và công dân đối với công tác này; lựa chọn các chủ đề cần tập trung tuyên truyền trong từng giai đoạn với các hình thức đa dạng, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng.

Các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan truyền thông tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát định hướng tuyên truyền, thông tin; kịp thời phản ánh, đưa tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện thông tin, đại chúng của tỉnh.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư công để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình triển khai các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực để kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi hoặc chuyển giao cho nhà đầu tư khác.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát danh mục các dự án đang đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí vốn theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ.

2. Sở Nội vụ

Triển khai thực hiện tốt quy định về trách nhiệm người đứng đầu sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ; kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển các vị trí lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn.

Đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn các cơ quan xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn các cấp; đổi mới chế độ, phương thức tuyển dụng công chức để từng bước nâng cao chất lượng công chức.

Đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình học, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức.

3. Sở Tư pháp

Tiếp tục rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để xử lý những văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa những thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

4. Thanh tra tỉnh

Tuyên truyền và thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra viên.

Đánh giá tình hình tham nhũng và kết quả thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng hàng năm; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Chính trị, các ngành liên quan triển khai việc đưa nội dung Phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Thực hiện công tác thanh tra kinh tế - xã hội và tăng cường chỉ đạo thanh tra cấp huyện và cấp sở, ban, ngành hàng năm tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc về trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí. Những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất, các chương trình mục tiêu quốc gia; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính, tín dụng, ngân hàng, thuế; công tác cán bộ...

Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan tới đất đai.

Phối hợp với các ngành trong Khối nội chính, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

5. Sở Tài chính

Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể toàn bộ các chính sách, chế độ đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định đối với các chính sách, chế độ chồng chéo, không hiệu quả. Hạn chế tối đa việc ban hành chính sách, chế độ làm tăng chi ngân sách nhà nước; tiếp tục rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật không phù hợp với thực tế, vượt quá khả năng đảm bảo ngân sách nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và thúc đẩy chi tiêu công hiệu quả, tiết kiệm.

Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và quản lý tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công theo hướng dẫn của bộ, ngành trung ương. Tiếp tục rà soát và đề xuất phương án giao tài sản nhà nước quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để thực hiện tự chủ đối với doanh nghiệp nhà nước.

Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm việc thực hiện Luật Ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm: công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án cấp quốc gia, cấp địa phương; các chính sách, chương trình dự án an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

6. Cục Thuế tỉnh

Rà soát các quy định hiện hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các loại phí, lệ phí nhằm chống thất thu; quyết liệt thu hồi thuế nợ đọng nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng rà soát, phân loạn nợ, đối tượng vay. Thường xuyên kiểm tra các tổ chức tín dụng, nhất là các Chi nhánh Ngân hàng thương mại để kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đảm bảo an toàn kho, quỹ, các hoạt động giao dịch tự động, hạn chế những rủi ro ở mức thấp nhất.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện và quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai Luật Đất đai sửa đổi bảo đảm kịp thời, đúng quy định; quy định trách nhiệm của các cấp trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường quản lý việc cấp phép, xử lý vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản; xử lý kiên quyết các trường hợp lấn, chiếm đất đai; sử dụng đất sai mục đích; mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật.

9. Sở Công thương

Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng.

10. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Tài chính thông báo giá hàng hóa, vật liệu, thiết bị xây dựng mới trên thị trường để làm căn cứ kiểm soát về giá trị đầu tư xây dựng trên địa bàn; tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các luật trong lĩnh vực xây dựng.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình học tập của học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013; phối hợp với Thanh tra tỉnh để sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

12. Công an tỉnh

Quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp, giải pháp về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời, điều tra xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng. Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm tham nhũng. Tăng cường quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng.

13. Trường Chính trị tỉnh

Tăng cường đưa nội dung quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Nghiên cứu Nghị quyết, các văn bản liên quan Phòng chống tham nhũng, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để lồng ghép với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh.

14. UBND huyện, thành phố

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; định kỳ sơ kết, tổng kết; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết TW 4 khóa XI của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đưa nội dung về phòng chống tham nhũng, lãng phí vào các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải gương mẫu và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban nhân dân các cấp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; luôn xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

2. Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Doanh nghiệp Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương trình hành động và kế hoạch của từng Sở, ngành, địa phương.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động theo quý, 6 tháng, một năm với Ủy ban nhân dân tỉnh; công khai báo cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các sở, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh qua Thanh tra tỉnh (đối với nội dung về phòng chống tham nhũng) và qua Sở Tài chính (đối với nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch.

5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phân công một đơn vị làm đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; thiết lập và công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử (đường dây nóng) để tiếp nhận, xử lý và trả lời đầy đủ, kịp thời những thông tin, phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật, về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các tổ chức, cá nhân.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo tỉnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành, huyện, thành phố làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đề ra.

7. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao triển khai nghiên cứu để tiến tới xây dựng và ban hành các tiêu chí làm cơ sở đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, để làm cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên phạm vi cả tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân tại địa phương, làm cơ sở theo dõi, tổng kết, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

Các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý vốn, tài sản, chi phí, giá thành, lao động, thời gian lao động, làm cơ sở đánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp.

Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do các sở, ban, ngành, huyện, thành phố ban hành phải bảo đảm tính khoa học, đúng quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với tình hình thực tế, phong tục, tập quán tại địa phương.

Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH (Hth 95)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 28/KH-UBND

392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240356