• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Kế hoạch 281/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 02/2016/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 281/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/KH-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/2016/CT-TTG CỦA THTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯI CÓ CÔNG VI CÁCH MẠNG

Thực hiện Chỉ thị số 02/2016/CT-TTg của ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tăng cưng trách nhiệm các cp, các ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách đối vi người có công với cách mạng.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

3. Tổ chức tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền các chủ tơng, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công nói chung, kết quả và ý nghĩa của Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công nói riêng.

2. Đy mạnh xã hội hóa công tác Đền ơn đáp nghĩa, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân tham gia chăm sóc, phụng dưỡng, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công.

3. Giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát việc chi trả chế độ, chính sách đối với những trường hợp hưởng chưa đầy đủ theo kết quả Tng rà soát.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục rà soát các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các thủ tục, chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn.

- Rà soát, hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo thm quyền.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đình chỉ kịp thời khi phát hiện sai phạm để ngăn ngừa thất thoát ngân sách Nhà nước, thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai quy định khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Xem xét, giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

- Chủ trì, phi hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết những trường hợp tồn đọng trong chính sách thương binh, liệt sỹ với những người đã từng tham gia quân đội, công an nhân dân.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn vướng mắc trong các văn bản thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng liên quan đến trách nhiệm của ngành.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương thanh tra, kết luận đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh hưng sai chế độ chính sách ưu đãi do ngành mình xác nhận; phối hợp kiểm tra, xác minh giấy tờ, hồ sơ làm căn cứ đề nghị hưởng chính sách của đối tượng có dấu hiệu gimạo khi có yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. S Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố Vinh hoàn thiện các thủ tục xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã và thành phố Vinh hoàn thiện hồ sơ trợ cấp một lần đối với Cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền về các chính sách ưu đãi và việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giới thiệu gương những người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh vượt khó, vươn lên trong cuộc sng, đóng góp cho xã hội.

5. S Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cho UBND tỉnh btrí nguồn vn để thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thng kê danh sách người có công thuộc diện được hỗ trxây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo trình tự và thẩm quyền.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công để đối tượng biết thực hiện và nhân dân trên địa bàn biết, giám sát việc thực hiện; kịp thời biu dương, khen thưởng cá nhân và gia đình người có công với cách mạng gương mẫu trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa ở địa phương; gương những người có công vượt khó vươn lên làm giàu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chỉ đạo Phòng Lao động “Thương binh và Xã hội phi hợp các tổ chức liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Rà soát, lập danh sách từng trường hợp và có biện pháp cụ thể giải quyết hoặc đề xuất cấp trên theo thẩm quyền giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, bo đảm tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện nhng trường hp hưng sai quy định để xử lý hoặc đề xuất cấp thm quyền xử lý theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực hoặc cố ý làm trái quy định của Nhà nước, trường hợp gây hậu quả làm thất thoát ngân sách nhà nước thì phải bồi hoàn theo quy định của Pháp luật.

+ Kịp thời xem xét, giải quyết những trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan ti việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thm quyền, hạn chế tối đa đơn thư vượt cp do chậm trễ trong việc giải quyết của cp dưới.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời thm định hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do cấp xã chuyn lên. Những trường hợp thiếu hồ sơ, thủ tục thì kịp thời sao lục, tra cứu hoặc hướng dẫn cán bộ chính sách xã, phường, thị trn bổ sung đầy đủ trước khi trình UBND tỉnh đề nghị xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết đnh theo thẩm quyền.

+ Trích quỹ Đền ơn đáp nghĩavà các nguồn vận động hỗ trợ ngưi có công khó khăn về nhà ở.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quc tỉnh và các thành viên

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động và đóng góp Đền ơn đáp nghĩa, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và việc gii quyết những vấn đề tồn đọng, phát sinh qua tổng rà soát.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
CVP, PVP (VX) UBND tỉnh;
-
Các đơn vị có tên tại mục IV;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 25/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 281/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332166