• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Kế hoạch 281/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Văn bản khác 281/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/KH-UBND

Hà Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp (gọi tắt là Chỉ thị số 26/CT-TTg , Ủy ban nhân dân tỉnh đã sao lục gửi các cơ quan, đơn vị) và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg phải đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đạt hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao đng; tránh hình thức.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

II. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

a) Xây dựng Kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả; trong đó chú trọng quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện ngay các nội dung sau:

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội quy, quy chế, quy trình làm việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh) và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị.

- Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi muộn, về sớm theo giờ làm việc (trừ trường hợp có quy định riêng theo pháp luật về lao động); không sử dụng thời giờ làm việc (giờ hành chính) để làm việc riêng.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Nghiêm túc tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; đảm bảo cấp dưới phục tùng, chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

+ Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị;

+ Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Chỉ đạo tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc và với các phòng, đơn vị thuộc các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các nội dung có liên quan; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và tổ chức;

+ Phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

+ Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

+ Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, buổi sáng trước giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường;

+ Nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức;

+ Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tchức và doanh nghiệp.

b) Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý để phổ biến, quán triệt toàn văn Chỉ thị số 26/CT-TTg , Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình. Thời gian hoàn thành: yêu cầu xong trước ngày 20/11/2016, gửi báo cáo kết quả bước đầu về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hp.

Kế hoạch của cơ quan, đơn vị phải được đăng tải rộng rãi trên trang thông tin điện tử của ngành, đơn vị.

c) Thường xuyên quán triệt, tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và kịp thời biểu dương hoặc chấn chỉnh, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Kiên quyết xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với tập thể, cá nhân có sai phạm và xử lý trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chc, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính; đồng thời thông báo công khai tại các buổi họp, giao ban định kỳ, đọc báo hàng tuần của cơ quan, đơn vị.

d) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

đ) Thường xuyên rà soát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo kế hoạch, chương trình công tác và những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đảm bảo văn bản tham mưu, trình đúng thời gian, tiến độ và có chất lượng, không để văn bản chậm, quá hạn.

e) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang từ năm 2016 đến năm 2021.

g) Nghiêm cấm chuyển nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lên cấp trên. Các nhiệm vụ vượt thẩm quyn hoặc nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhưng các cơ quan liên quan không thống nhất được cách giải quyết thì cơ quan đầu mối (chủ trì) kịp thời tổng hợp các ý kiến khác nhau và nêu quan điểm của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chấp hành và thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thtướng Chính phủ; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và các văn bản khác có liên quan của cấp có thẩm quyền. Nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định.

3. Chế độ báo cáo và tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và nội dung Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm: Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng; báo cáo quý gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg được tiến hành theo Kế hoạch riêng của UBND tỉnh. Trước mắt sơ kết 02 năm thực hiện, thời gian cụ thể như sau:

- Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Thời gian sơ kết từ ngày 01/10/2017 và kết thúc chậm nhất vào ngày 10/10/2017, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết cấp tỉnh: Thời gian sơ kết dự kiến vào trung tuần tháng 10/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Căn cứ tình hình thực tế, kịp thời tham mưu, đề xuất việc thành lập đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất để tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cá nhân (bao gồm cả người đứng đầu) trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và nội dung Kế hoạch này.

c) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và tổng hợp thành báo cáo của UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan theo quy định.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết và hướng dẫn nội dung sơ kết cấp cơ sở, cấp tỉnh để tổ chức thực hiện.

đ) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Kế hoạch này tại ngành, đơn vị.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

a) Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg và nội dung Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, sơ kết theo quy định tại phần II Kế hoạch này, nội dung báo cáo đảm chất lượng theo yêu cầu.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Các cơ quan thông tấn, báo chí (đặc biệt là Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh), ngoài các nội dung nêu tại mục 2 phần III Kế hoạch này, có trách nhim:

- Chủ động tăng cường tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo có liên quan của tỉnh;

- Phát huy vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán về những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ (nếu có);

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả đạt được, cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Kế hoạch này.

4. Các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng tại địa phương (12 đơn vị gồm: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Kho bạc Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hà Giang, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục thi hành án dân sự và Bảo Hiểm xã hội tỉnh)

Căn cứ nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg và chức năng, nhiệm vụ cũng như quy định, hướng dẫn của ngành, kịp thời cụ thể hóa thành Kế hoạch của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo quy định tại mục 3 phần II Kế hoạch này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

Phát huy vai trò giám sát, kịp thời phát hiện, phản ánh với cơ quan, người có thẩm quyền về những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ để chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực T
nh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND t
nh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng T
nh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các s
, ban, ngành tnh;
- Các cơ quan, đơn vị Trung ương tại tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PT-TH t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- VNPT io
ffice;
- Lưu: VT, NC, TH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 281/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332414