• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 2819/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Văn bản khác 2819/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2819/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 6 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ văn bản số 993/BVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-SVHTTDL ngày 22/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện đồng bộ Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong việc thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cùng cả nước triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Là cơ sở để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật S hữu trí tuệ (Phần II: Quyền tác giả, quyền liên quan); Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Thúc đẩy hoạt động sáng tạo của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: văn học, nghệ thuật, khoa học, biểu diễn, ghi âm, ghi hình... tạo ra những tác phẩm có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ của ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và tạo điều kiện để các cấp các ngành nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đề án đặt ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi, thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu đến năm 2020

- Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Định hướng đến năm 2025

- Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tập huấn nghiệp vụ.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị với cấp có thẩm quyền về hỗ trợ hoạt động quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

3. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, phổ biến tài liệu về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, các khu vui chơi, giải trí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ pháp lý, trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.

6. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường.

7. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

8. Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tổ chức kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi toàn tỉnh trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa liên quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.v.v.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, chương trình phn mềm máy tính. Các đoàn nghệ thuật, đoàn làm phim, nhà sản xuất, cơ quan báo chí, công ty sản xuất băng đĩa ca nhạc sân khấu, các tụ điểm ca nhạc, các đơn vị tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện, dịch vụ karaoke, vũ trường phải nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.

- Định kỳ Sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện “Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

- Lập cơ sở dữ liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và tăng cường công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Sở hữu Trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng trên các phương tin thông tin đại chúng, các ấn phẩm xuất bản và các nghĩa vụ pháp lý liên quan khác.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác tác quyền của các chủ thể quyền tác giả.

5. Sở Công Thương

- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về các nghĩa vụ khi sử dụng bản quyền theo thỏa thuận.

6. Sở Tài chính:

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thuộc trách nhiệm của Ngân sách tỉnh, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm theo các nhiệm vụ nêu tại mục III của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính thực hiện Kế hoạch..

7. Các cơ quan báo chí

- Thực hiện nghiêm nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền của chủ thể.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; tuyên truyền giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu Trí tuệ; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh chỉ đạo các Đài Truyền thanh huyện, thị, thành và các Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn.

8. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

- Bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực thi quyền tác giả và quyền liên quan.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành căn cứ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan với Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo gửi qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp)./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên trong Kế hoạch;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH, TC-HC;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2819/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 06/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2819/KH-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365372