• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Dân sự

 

Kế hoạch 2856/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tải về Văn bản khác 2856/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/KH-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a. Tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thi các nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh;

b. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trin khai thi hành các Bộ luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a. Việc tổ chức trin khai thi hành các Bộ luật phải bám sát kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

b. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính

a. Tổ chức Hội nghị, Phát hành tài liệu và các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

b. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng các Bộ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung, tình hình triển khai các Bộ luật;

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Bộ luật với hình thức, nội dung phù hp với từng đối tượng cụ th;

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính

a. Đối tượng: Đại diện các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn luật sư, Hội Luật gia.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

d. Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mi các văn bản quy phạm pháp luật phù hp vi quy định pháp luật

a. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b. Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

c. Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a. Sở Tư pháp

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Mục II Kế hoạch này.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả trin khai thực hiện trước ngày 31/12/2016.

b. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành ph

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có hình thức tchức triển khai Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính kịp thời, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

2. Kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này; Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT-NC-TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2856/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 23/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2856/KH-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329717