• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy


 

Kế hoạch 286/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 286/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm về ma túy, không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy; không để tái trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép chất ma túy; hạn chế phát sinh người nghiện mới.

2. Kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy bị phát hiện; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào nội địa; kiểm soát và quản lý chặt các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống tội phạm ma túy, công tác cai nghiện tập trung và hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng; đầu tư, tăng nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy (PCMT) đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn PCMT; nâng hiệu quả hợp tác quốc tế về PCMT và thực hiện nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa chất ma túy.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCMT, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục; hàng năm phải có chương trình, kế hoạch cụ thể và hàng tháng phải nghe báo cáo, có chỉ đạo cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về tình hình ma túy ở địa phương và lĩnh vực phụ trách; lấy hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại và xét thi đua hàng năm.

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác PCMT; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt pháp luật về PCMT.

Phân công thực hiện: Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Tăng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về hiểm họa ma túy; các cơ quan báo, đài tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự về tác hại của ma túy; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục, phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan.

- Phát động phong trào toàn dân bảo tham gia PCMT; phối hợp đưa nội dung PCMT vào các mô hình, hoạt động thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo; gắn phong trào “Toàn dân tham gia PCMT” với các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy; phát huy hiệu quả mô hình “Tổ nhân dân tự quản” trong PCMT.

Phân công thực hiện: Công an Tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh (tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền ở các xã, phường, thị trấn, điểm sinh hoạt văn hóa…), bổ ích đối với từng lứa tuổi để thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia, không bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn ma túy.

Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách về phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là địa bàn biên giới, không để ma túy thẩm thấu qua biên giới vào nội địa tiêu thụ; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an, Biên Phòng, Hải quan về phòng, chống và kiểm soát ma túy tuyến biên giới.

Phân công thực hiện: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh.

- Thực hiện các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự (quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ…); phối hợp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm về ma túy, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

Phân công thực hiện: Công an Tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh.

- Phối hợp kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy; kịp thời phát hiện, triệt phá cây chứa chất ma túy; thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý biên giới, nhập khẩu, tiền chất ma túy, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn… không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Phân công thực hiện: Công an Tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

4. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

- Đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác điều trị nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện; tổ chức nhân rộng các mô hình PCMT có hiệu quả, nhất là mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”; định kỳ tổng kết để đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy và có sự điều chỉnh phù hợp, tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện hiệu quả; rà soát, thống kê chính xác người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, phòng ngừa tái nghiện, hạn chế người nghiện mới và tội phạm; tăng cường vận động xã hội hóa công tác cai nghiện, huy động nguồn lực các thành phần kinh tế tài trợ, đầu tư cho các hoạt động PCMT.

Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện, tìm việc làm cho người sau cai nghiện và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa, thanh niên chưa có việc làm ổn định, không để bị mặc cảm, lôi kéo tham gia tội phạm về ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

5. Tăng cường nguồn lực đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác PCMT toàn Tỉnh đảm bảo đủ khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ PCMT; hàng năm tăng mức đầu tư ngân sách và huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho công tác PCMT; ưu tiên đầu tư nguồn lực, thiết bị chuyên dùng cho công tác PCMT; có chính sách để động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh tội phạm ma túy.

Phân công thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

6. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và phối hợp với các tỉnh lân cận về phòng, chống và kiểm soát ma túy

- Duy trì hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với tỉnh Prâyveng và các tỉnh, thành thuộc Vương quốc Campuchia, nhất là công tác trao đổi thông tin, tình hình tội phạm ma túy và phối hợp tấn công tội phạm ma túy, không để chúng lợi dụng địa bàn biên giới Đồng Tháp - Prâyveng để hoạt động.

- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành lân cận thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm ma túy để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa hiệu quả loại tội phạm này.

Phân công thực hiện: Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân, người cơ uy tín, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia PCMT; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Công an Tỉnh) để tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm để triển khai, thực hiện.

3. Giao Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 286/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 26/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 286/KH-UBND

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434968