• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Công tác dân vận

 

Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 287/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/KH-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 16/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình s19-CTr/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định s290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 07/10/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận cơ sở giai đoạn 2016-2020; y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị s16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án của Tỉnh ủy Hà Giang về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tình hình mới; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Mỗi quan, đơn vị, đặc biệt là thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức đúng đắn, toàn diện về vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; trên cơ sở đó, xác định rõ mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; nêu cao trách nhiệm của cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động, linh hoạt và phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh toàn diện.

Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời xác định thực hiện đổi mới công tác dân vận gắn với việc thực nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một trong những tiêu chí thi đua khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố; y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị; vì vậy phải tiếp tục thường xuyên phổ biến, quán triệt sâu rộng, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác dân vận.

Nội dung phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tập trung vào: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình số 01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chương trình số 19-CTr/TU ngày 10/10/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 07/10/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Dân vận cơ sở giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch s69-KH/TU ngày 28/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Hình thức tuyên truyền, quán triệt: Thông qua hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép thông qua các hội nghị, các cuộc họp, sinh hoạt, buổi đọc báo đầu giờ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

2. Đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kịp thời cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của y ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, phải đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Thông qua đó làm chuyển biến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực tham nhũng, phiền hà cho dân; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, thuế, an ninh trật tự...

3. Thực hiện công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ca Chính phủ, trong đó chú trọng đảm bảo quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình s01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hà Giang giai đoạn II (2016-2020)…

4. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là “công bộc” của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

5. Tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hà Giang và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò tham gia, giám sát, phản biện theo quy định của Hiến pháp, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung Quy chế số 04/QC-UBND-UBMTTQ ngày 17/01/2013 giữa UBND tỉnh với y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 28/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Giang về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đng, chính quyền các cấp với nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, đề án của Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường, đổi mới công tác dân vận và nội dung Kế hoạch này, tiến hành xây dựng kế hoạch đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hàng năm, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

2. Chế độ báo cáo định kỳ:

- UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện: Báo cáo 06 tháng gửi UBND huyện, thành phố (qua phòng Nội vụ tổng hp) trước ngày 05 tháng 6; báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị gửi về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp): Báo cáo 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 10 tháng 6; báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình, đề án của Tỉnh ủy về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Nội vụ (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chtịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Dân vận Tnh ủy;
- Văn phòng UBND tnh: Lãnh đạo VP,  Phòng HC-TC, Trung tâm CB-TH, CV NC, KGVX, TH;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện ttỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 287/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 287/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332247