• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Văn bản khác 29/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG VỤ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức trong việc thực thi công vụ; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, nâng cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định.

- Phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động công vụ.

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi những quy định chưa đúng, chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; từ đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra công vụ được thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, trung thực và đúng pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ kiểm tra công vụ không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức được kiểm tra.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo tính răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

II. PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Phương thức kiểm tra

- Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị: Sở Xây dựng, huyện Cái Nước, huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời.

- Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; qua thông tin, phản ánh từ báo chí, tổ chức, cá nhân.

2. Đối tượng kiểm tra

- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ theo các quy định như:

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe.

- Việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra đã được Tổ kiểm tra công vụ chỉ ra trong đợt kiểm tra trước;

- Các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung kiểm tra công vụ đảm bảo không trùng lặp với nội dung kiểm tra của các tổ kiểm tra khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

4. Địa điểm kiểm tra

- Tại trụ sở một số cơ quan, đơn vị (hoặc có thể yêu cầu đơn vị báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ, sau đó Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ xem xét, quyết định).

- Một số điểm ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị do Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm tra công vụ

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ. Bên cạnh đó, thực hiện thêm một số nhiệm vụ như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo định kỳ (vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm). Đồng thời, sau các đợt kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo cáo kết quả kiểm tra đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định có liên quan khi cần thiết.

- Kiến nghị chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các cơ quan, tổ chức.

- Bố trí các điều kiện cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ.

2. Trách nhiệm của thành viên Tổ kiểm tra công vụ

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao kịp thời, đầy đủ, chính xác và hiệu quả.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, phân bổ kinh phí hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ theo quy định.

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra mà Tổ kiểm tra yêu cầu cung cấp (trừ những thông tin, tài liệu quản lý theo chế độ mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

5. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, báo cáo trung thực, kịp thời, chính xác các thông tin được Tổ kiểm tra công vụ yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi để Tổ kiểm tra công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND & UBND cấp huyện, cấp xã;
- Đài Phát thanh - Truyền hình;
- Báo Cà Mau;
- Thành viên Tổ Kiểm tra;
- Phòng NC(N), CCHC(T);
- Lưu: VT, L09/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 29/KH-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446467