• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 291/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2018

Tải về Văn bản khác 291/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 09/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 16/KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin tình hình thế giới và trong nước đến với nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; bám sát định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Công tác thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh, phát huy vai trò của cơ quan, đơn vị chủ trì đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại thiết thực, hiệu quả.

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội đến với nhân dân trong tỉnh trên hệ thống báo chí, truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử, tuyên truyền lưu động và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

2. Tổ chức rà soát, phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ tham gia hoạt động thông tin đối ngoại các cấp; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông.

4. Tiếp tục tổ chức Điểm báo, theo dõi báo chí viết về tỉnh, tổ chức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

5. Xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra trong nước và quốc tế. Trong đó chú trọng sản xuất các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh đầu tư phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh, nét văn hóa đặc sắc của các vùng, miền trong tỉnh.

6. Tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Bình thông qua các sự kiện, hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hội chợ thương mại, xúc tiến đầu tư.

7. Duy trì và nâng cao chất lượng nội dung trên Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền quảng bá tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.

8. Hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan báo, đài Trung ương để tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ việc triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể.

- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị cho UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- L­ưu: VT, NC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 291/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 08/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 291/KH-UBND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378567