• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Văn bản khác 294/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/KH-UBND

Nam, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THI HÀNH LUT QUN LÝ, SDNG TÀI SẢN CÔNG

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017 về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, để nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào thực tiễn cuộc sống, bảo đảm việc triển khai, thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đây là Luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về vị trí, vai trò công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về tài sản công, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về tài sản công đi vào nề nếp đúng pháp luật, khai thác và sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Quán triệt đầy đủ các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong tình hình hiện nay.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THC HIỆN:

1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

a) Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Báo Hà Nam; Đài Phát thanh truyền hình Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bn quy phạm pháp luật mới để bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2018.

b) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I và tháng 4 năm 2018.

c) Căn cứ vào quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Thực hiện triển khai xây dựng quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Triển khai xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý I năm 2018 ban hành quy định tạm thời để tổ chức thực hiện. Tháng 7 năm 2018 trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành Quyết định chính thức để tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức tập huấn về công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

a) Nội dung tập huấn: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ, ngành, địa phương.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

c) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2018, trong đó:

- Khối tỉnh thời gian tập huấn từ 1 đến 2 ngày (Lịch cụ thể giao Sở Tài chính tham mưu).

- Khối huyện, thành phố thời gian tập huấn từ 1 đến 2 ngày/đơn vị (Lịch cụ thể giao UBND các huyện, thành phố có văn bản đăng ký với Sở Tài chính, kể cả tổ chức vào ngày thứ bảy).

- Giảng viên: Giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Công sản - Bộ Tài chính để truyền đạt.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, TTHĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, TH;
- Lưu; VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 294/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Trương Quốc Huy
Ngày ban hành: 01/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 294/KH-UBND

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375864