• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy


Văn bản pháp luật về Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

Kế hoạch 294/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

Tải về Văn bản khác 294/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/KH-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2020

Nhằm trin khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch công tác năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH.

2. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở trong công tác PCCC&CNCH; sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể và địa phương, chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống cháy nổ, sự c, tai nạn, hạn chế thp nhất thiệt hại về người và tài sản xảy ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

- Đ cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nơi nào để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng vngười, tài sản, tùy theo tính chất, mức độ, sẽ xem xét xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, chú trọng quản lý chặt các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, các khu dân cư; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiến nghị khắc phục ngay những sơ hthiếu sót, các điều kiện không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

- Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng công tác PCCC&CNCH của cơ sở và các cơ quan, đơn vị; gắn với xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyn chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp PCCC&CNCH theo phương châm 4 tại chỗ; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư..., qua đó rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

2. Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC

- Tiếp tục đổi mi, nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH.

- Mở các đợt cao điểm tuyên truyền (qua báo, đài, trang thông tin điện tử...), đm bảo có chiều sâu, xác định nhóm đối tượng cụ thể để áp dụng, vận dụng các hình thức tuyên truyền cho phù hp; chú trọng tuyên truyền đến hộ dân, khu dân cư, người làm việc trong môi trường có tính chất nguy hiểm về cháy nổ, sự cố, tai nạn...; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý ban đầu và thoát nạn khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

- Vận động xã hội hóa và huy động xác nguồn lực thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy phát triển rộng khắp, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác ở cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, giữ vững điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

- Củng cố, xây dựng, phát triển các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội dân phòng ở các cơ quan, cơ sở, các ấp, khu phố; đảm bảo các điều kiện về trang bị, phương tiện, chế độ, chính sách cho lực lượng này hoạt động hiệu quả.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH

- Tập trung rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, khu vực, đối tượng có tính chất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ, sự c, tai nạn..., để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn sát, đúng, phù hp vi tình hình thực tiễn và đặc thù với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, hưng dẫn, đôn đc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác PCCC&CNCH.

- Thực hiện tốt công tác quản lý vật liệu nổ; tập trung điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những trường hp vi phạm các quy định v an toàn PCCC&CNCH.

- Tăng cường kiểm tra, phúc tra việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC&CNCH theo chuyên đề, chuyên ngành, tập trung vào các các sự kiện chính trị, lễ hội, các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, địa bàn, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội, khu dân cư, bến bãi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy, nổ...

4. Công tác tổ chức chữa cháy và cu nạn, cứu hộ

- Duy trì và đảm bảo chế độ thường trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các biện pháp, giải pháp, phương án chữa cháy và cu nạn, cứu hộ kịp thời; đảm bảo lực lượng, các loại vật tư, phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng chữa cháy, ứng phó với sự cố, tai nạn xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

- Định kỳ, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia; có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bảo dưỡng, bảo trì các trang bị, dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…, để chủ động xử lý khi có sự cố, cháy nổ xảy ra. Nâng chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; bổ sung, hoàn thiện các quy chế, phương án huy động, đáp ứng yêu cầu PCCC&CNCH trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung đầu tư, huy động các nguồn lực phục vụ công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH; phát triển mạng lưới cung cấp nước chữa cháy, ứng phó sự cố cháy lớn, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; tiếp tục rà soát, bsung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phục vụ việc xây dựng doanh trại các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực trên địa bàn các huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả; kế hoạch và kết quả triển khai gửi về Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) theo dõi.

2. Công an tỉnh hưng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, phản ánh về Công an tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) đtập hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục C07 - Bộ Công an;
- TT-TU, TT-H
ĐND tnh;
- CT, các PC
T UBND tỉnh;
- Th
ành viên BCĐ PCCC tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Chánh, các PCVP
UBND tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 294/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 294/KH-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437280