• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cán bộ khoa học trẻ


 

Kế hoạch 2960/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Văn bản khác 2960/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/KH-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP); Văn bản số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đến các cơ sở giáo dục và đào tạo và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt để tạo nguồn cán bộ trong các lĩnh vực công tác của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ.

- Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh.

- Ưu tiên sbiên chế được cơ quan có thẩm quyền giao chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; đồng thời, đảm bảo phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

- Tổ chức phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP bằng nhiều hình thức như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị;....

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ quý IV năm 2018

2. Rà soát, xác định nhu cầu vị trí việc làm cần thu hút.

- Một số chỉ tiêu, chuyên ngành, đối tượng cần thu hút của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục đính kèm.

- Hằng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt để xác định nhu cầu cần thu hút tại cơ quan, đơn vị và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành và đối tượng thu hút.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn.

- Chủ động phát hiện, tổng hợp, lập danh sách những cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

- Theo dõi, phát hiện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ; báo cáo UBND tỉnh xem xét, tuyển dụng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; đồng thời, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm, biên chế được giao của các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao; tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP .

Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ hằng năm (trước 30/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp chung).

- Công bố kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ được thu hút đảm bảo đúng việc, đúng người, đúng trình độ chuyên môn; thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và các kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chính sách đối với các đối tượng thu hút sau khi được tuyển dụng theo quy định.

- Hằng năm, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP , báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC

NHU CẦU THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
(Kèm theo Kế hoạch số 2960/KH-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU

CHUYÊN NGÀNH

ĐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Công nghệ thông tin; tin học; đin tử-vin thông; hành chính công

Sinh vn tốt nghiệp xuất sc hoặc cán bộ khoa học tr theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 

2

Sở Y tế

36

 

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 

 

 

30

Bác sỹ đa khoa

 

 

 

 

2

Cnhân hộ sinh

 

 

 

4

Cử nhân Kỹ thuật viên

 

3

Sở Giáo dục và Đào to

30

 

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hoặc cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 

 

 

5

Sư phạm toán

 

 

 

 

3

Sư phạm Vật Lý

 

 

 

3

Sư phạm Hoa

 

 

 

3

Sư phạm sinh học

 

 

 

5

Sư phạm Ngữ Văn

 

 

 

3

Sư phạm Lịch sử

 

 

 

3

Sư phạm Địa lý

 

 

 

5

Sư phạm Tiếng Anh

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm)

3

Luật hình sự, dân sự

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 

TNG CỘNG

70

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2960/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 2960/KH-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407403