• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 30/KH-HĐND năm 2020 về tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Văn bản khác 30/KH-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 30/KH-HĐND

Nam Định, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND tỉnh;

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 23/UBND-VP2 ngày 20/3/2020 về đề nghị tổ chức họp HĐND tỉnh (phiên họp bất thường).

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch này, chủ động chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường), nội dung và thời gian theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch này.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp.

II. NỘI DUNG

HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án:

a) Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công - Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

b) Xây dựng nhà làm việc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hình sự, văn phong cơ quan cảnh sát điều tra và các hạng mục phụ trợ thuộc Công an tỉnh Nam Định.

c) Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh.

d) Xây dựng khu dân cư tập trung thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng. đ) Xây dựng khu tái định cư phường Lộc Vượng (khu vực trường Đại học Lương Thế Vinh), phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

e) Xây dựng đường gom QL10 đoạn từ đường trục Lộc Vượng đến đường Phù Nghĩa, thành phố Nam Định.

g) Dự án về công trình an ninh - quốc phòng.

2. HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án:

a) Xây dựng trụ sở làm việc 5 tầng, các hạng mục phụ trợ Đảng ủy khối doanh nghiệp và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nam Định.

b) Xây dựng khu đô thị thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng.

c) Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

d) Xây dựng mới Trường tiểu học chất lượng cao tại khu đô thị mới Hòa Vượng, thành phố Nam Định.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương điều chỉnh các dự án:

a) Cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đào, huyện Vụ Bản.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

d) Dự án về công trình an ninh - quốc phòng

4. Phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020.

5. Cơ chế xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

6. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch s dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

7. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đ ch s dụng dưới 10 ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch s dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

8. Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định.

9. Quy định mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến trong khoảng đầu tháng 4 năm 2020 (lịch cụ thể sẽ được Thông báo sau).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Thành viên UBND tỉnh;

- Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Báo Đại biểu nhân dân, Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh;

- Chủ đầu tư của các dự án: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; UBND các huyện: Trực Ninh, Nghĩa Hưng và thành phố Nam Định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đúng quy trình, trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 gửi 20 bản chính thức về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) để các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra (nếu UBND tỉnh chậm chuyển tài liệu thẩm tra thì ngày triệu tập kỳ họp phải lùi đi tương ứng); trước ngày 07 tháng 4 năm 2020 gửi 20 bản chính thức về Thường trực HĐND tỉnh và file mềm (gửi về hòm thư điện tử công vụ: vphdnd-namdinh@chinhphu.vn) để cung cấp cho đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu trước khi dự kỳ họp.

- Ngoài việc chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo yêu cầu để g i đến đại biểu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị nội dung tóm tắt các báo cáo, đề án để trình bày phù hợp với thời lượng được bố trí tại kỳ họp.

2. Thường trực HĐND tỉnh

- Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra từ ngày 03/4/2020.

- Chủ trì phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, triệu tập kỳ họp trước ngày khai mạc kỳ họp 07 ngày theo quy định.

- Tổ chức phiên họp nghe, xem xét và cho ý kiến về kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trước khi trình kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu nội dung và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ họp.

3. Các Ban HĐND tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được Thường trực HĐND tỉnh phân công, đề nghị các Ban HĐND tỉnh chủ động thực hiện chương trình thẩm tra các nội dung theo luật định.

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

- Thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết nêu tại Mục 1(a,c,d,đ,e), 2(a,b,c), 3(a,b,c), 4, 5, 6, 7 Phần II của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết nêu tại Mục 1(b, g), 3d Phần II của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết nêu tại Mục 2d, 8, 9 Phần II của Kế hoạch này.

3.2. Kết thúc đợt thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra với Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh.

4. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kỳ họp; Làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký kỳ họp.

5. Các đại biểu HĐND tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia t ch cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình kỳ họp.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trong quá trình diễn ra kỳ họp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan và các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, Website HĐND tỉnh.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Viết Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/KH-HĐND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Viết Hưng
Ngày ban hành: 23/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 30/KH-HĐND

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449093