• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Văn bản khác 30/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Nghị định); UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống thiên tai.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Đảm bảo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc và quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Thường xuyên, kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, các điểm mới của Nghị định.

1.1. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Nghị định; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa mở các chuyên mục, chuyên trang giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Nghị định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.2. Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị định:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai Nghị định ở cấp xã; đồng thời phổ biến các nội dung Nghị định thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung và tần suất, thời lượng phát tin chỉ huy ứng phó thiên tai trên các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định tại các Điều 20, 21, 22 của Nghị định.

- Cơ quan chủ trì:

+ Đối với cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

+ Đối với cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) là cơ quan chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

+ Đối với cấp xã: Công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai kiêm Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và địa phương.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai Nghị định thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 30/KH-UBND

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407211