• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 300/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 300/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng và kiểm soát ma túy; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; vai trò nòng ct của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng, chống ma túy; chủ động trong phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhm hạn chế sự gia tăng người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy qua tuyến biên giới Việt - Lào; ngăn chặn sự gia tăng số xã, phường, thị trấn có đối tượng liên quan ma túy, tạo chuyn biến tích cực trong phòng, chống ma túy ở cơ sở.

3. Kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống ma túy với việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Điều tra, khám phá, xử lý hình sự trên 05% vụ án phạm tội về ma túy so với năm 2020. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn đến cuối năm 2020; giữ ổn định các địa bàn, điểm phức tạp về ma túy đã giải quyết điểm; rà soát, kịp thời phát hiện những điểm, tụ điểm có nguy cơ phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa.

2. Các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” được theo dõi chặt chẽ, lập hồ sơ quản lý; 100% người nghiện có hồ sơ quản lý phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị phù hợp; không để người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi, gây mt an ninh trật tự. Tích cực vận động đưa người nghiện, ngưi sử dụng ma túy đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh và các cơ sở cai nghiện khác. Phấn đấu lập ít nhất 15 hồ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bt buộc.

3. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bng Methadone, trong đó duy trì điều trị ổn định cho trên 400 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone.

4. Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy; không để xảy ra việc sản xuất trái phép ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; phấn đấu mi huyện, thị xã, thành phtrên địa bàn tỉnh xây dựng mới ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Tiến hành rà soát, phân loại xã, phưng trọng đim, phức tạp và không tệ nạn ma túy; tiếp tục duy trì, giữ các xã trong năm 2020 đạt “không có tệ nạn ma túy”; kéo giảm số xã, phưng, thị trấn có tệ nạn ma túy; đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với năm 2020.

III. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của Tổ liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp; xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo 138 các cấp và lực lượng tình nguyện làm công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại cơ sở.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh nhm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Tăng cường các loại hình thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy cũng như tác hại của tệ nạn ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm vma túy nhm nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân. Đa dạng hóa về nội dung và hình thức tuyên truyền một cách thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi, từng cơ quan, đơn vị, gia đình, khu dân cư. Tập trung tuyên truyền đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao, dễ mắc tệ nạn ma túy; các địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về ma túy (thành phố Đồng Hới, trung tâm các huyện, thị xã, các thị trấn, các xã dọc tuyến quốc lộ 1, 12A, 12C, tuyến đường Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt - Lào...). Về nội dung, tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng số lượng, thời lượng các tin, bài, chuyên mục có nội dung phòng, chống ma túy trên các số báo, các chương trình phát thanh, truyền hình; duy trì chuyên mục tuyên truyền phòng, chống ma túy trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức thực hiện đề án “Truyền thông phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”; chỉ đạo các cơ quan báo đài, nhất là mạng lưới truyền thanh cơ sở xây dựng các phóng sự, tài liệu, các banner, video clip và tranh ảnh tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật lồng ghép với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; tổ chức triển lãm ảnh tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh các cấp; phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phi hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị, địa phương.

- Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ph biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; chú trọng đổi mới nội dung, triển khai tổng thể các loại hình thông tin, tuyên truyền, duy trì và phát huy loại hình tuyên truyn có hiệu quả...

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, đánh giá đúng thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung lực lượng đu tranh triệt xóa các đường dây, ổ, nhóm đi tượng phạm tội về ma túy, nhất là liên quan ma túy tổng hợp, các đường dây liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia. Tập trung nm tình hình trên tuyến biên giới Việt - Lào, không đtội phạm lợi dụng đưng biên, cửa khu thm lậu ma túy vào địa bàn hoặc làm địa bàn trung chuyển ma túy đưa đi nơi khác tiêu thụ. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trồng cây có cha chất ma túy trên địa bàn, nhất là cây cần sa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phi hợp giữa Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu, ven biển; Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Định kỳ 06 tháng tổ chức giao ban đánh giá tình hình, trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tăng cường công tác quản lý tiền chất, thuốc gây nghiện trên địa bàn tỉnh. Tchức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan tiền chất, chống thất thoát các chất hưng thần; ngăn chặn các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép tiền chất, chất hướng thần; kịp thời ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

4. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07/02/2018 của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu lập ít nhất 15 hồ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, nhất là quản lý các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ sở cai nghiện của tỉnh, đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tập trung. Phối hợp với các cơ quan, đoàn th, địa phương quản lý và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện.

Sở Y tế phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone tại Quảng Bình.

Công an tỉnh tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong trại tạm giam, các nhà tạm giữ.

5. Công tác phối hợp giữa lực lượng chuyên trách và các ngành, đoàn thể trong phòng, chống ma túy

Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Tư pháp, các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tự giác, tích cực phi hợp, tham gia phòng, chống ma túy.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tchức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chng ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chng ma túy - 26/6”.

6. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phđẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, xây dng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn. Thực hiện chặt chẽ chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong việc cấp giy phép kinh doanh hành nghề cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các đơn vị tổ chức sự kiện đông người tham gia... thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng “xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tnh, Cục Hải quan phối hợp với Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa phương liên quan duy trì hợp tác quốc tế với các tỉnh của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy khu vực cửa khẩu, trên tuyến biên giới Việt - Lào và khu vực nội địa của mỗi bên. Tăng cường trao đổi thông tin vi các lực lượng chức năng của các tỉnh giáp biên phía bạn Lào để ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình qua tuyến biên giới, ca khẩu. Tập trung tuyên truyền phòng, chống ma túy ở các địa bàn khu vực biên giới.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (Văn phòng BLO) tỉnh Quảng Bình; tổ chức hội nghị giao ban, gặp gỡ để trao đi tình hình, phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy theo biên bản ghi nhớ giữa tnh Quảng Bình và hai tnh Khăm Muộn, Sa Vn Na Khệt (Lào).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung tại kế hoạch này để có văn bản cụ thể và tổ chức thực hiện theo chức năng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; báo cáo 6 tháng (tính từ ngày 01/11/2020 đến 30/4/2021) gửi trước ngày 02/5/2021, báo cáo năm (tính từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021) gửi trước ngày 02/11/2021 về Công an tnh - Cơ quan Thường trực Ban Chđạo 138 đtổng hợp báo cáo Trung ương.

2. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chđạo các thành viên Ban Chđạo căn cứ nhiệm vụ đưc phân công, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh cấp cho các đơn vị, địa phương.

4. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc tchức thực hiện kế hoạch này; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C04,
V01);
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các Văn phòng: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH,
HĐND tnh, UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- BCĐ 138 các huyện, th
xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ An Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 300/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Hồ An Phong
Ngày ban hành: 05/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 300/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467809